درباره نشریه
ISSN:
2228-6047
eISSN:
2228-6047
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی فردا
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا علی احمدی
سردبیر:
دکتر علیرضا علی احمدی
مدیرداخلی:
بتول رحیمی
تلفن:
021-66469956
021-66475090
دورنگار:
021-66469956
021-66475090
سایت اختصاصی:
www.modiriyatfarda.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان ابوریحان، پلاک 86
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/07
مدیر مسئول
دکتر علیرضا علی احمدی
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت استراتژیک، مدیریت تولید
Ali Reza Ali Ahmadi
Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: Management, Strategic management, production management
سردبیر
دکتر علیرضا علی احمدی
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت استراتژیک، مدیریت تولید
Ali Reza Ali Ahmadi
Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: Management, Strategic management, production management
هیات تحریریه
دکتر محمدسعید جبل عاملی
استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع و کیفیت
Mohammad Saeed Jebel Ameli
Professor, Faculty of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: Industrial and Quality Engineering
دکتر احمد جعفرنژاد
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Ahmad Jafarnejad
Professor, University of Tehran
Specialist: Industrial Management
دکتر رضا حسنوی
استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مهندسی صنایع - سیستم و بهره وری
Reza Hosnavi
Professor, Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Industrial Engineering - System and Productivity
دکتر محمدرضا حمیدی زاده
استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Mohammad Reza Hamidizadeh
Professor, Department of Commerce Management, Sharif University of Technology
Specialist: Business Management
دکتر جعفر سجادی
دکتر جعفر سجادی
دانشگاه علم و صنعت ایران
Jafar Sajadi
Iran University of Science and Technology
دکتر غلامرضا طالقانی
دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Gholam Reza Taleghani
Associate Professor, management Group, University of Tehran
Specialist: governmental management
دکتر علیرضا علی احمدی
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت استراتژیک، مدیریت تولید
Ali Reza Ali Ahmadi
Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: Management, Strategic management, production management
دکتر مهدی غضنفری
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: هندسی صنایع - برنامه ‏ریزی تولید
Mahdi Ghazanfari
Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: Industrial Engineering - Production Planning
دکتر سیدمحمدتقی فاطمی قمی
استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Mohammad Taghi Fatemi Ghomi
Professor, Faculty of Industrial Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: industrial engineering
دکتر سیدسپهر قاضی نوری
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Sepehr Ghazinoori
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Eng
مدیرداخلی
بتول رحیمی
بتول رحیمی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۲
تعداد عناوین درج شده:
۶۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۵۲۱