درباره نشریه
ISSN:
2228-6047
eISSN:
2228-6047
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی فردا
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا علی احمدی
سردبیر:
دکتر علیرضا علی احمدی
مدیرداخلی:
بتول رحیمی
تلفن:
021-66469956
021-66475090
دورنگار:
021-66469956
021-66475090
سایت اختصاصی:
www.modiriyatfarda.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان ابوریحان، پلاک 86
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/24
مدیر مسئول
دکتر علیرضا علی احمدی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت استراتژیک، مدیریت تولید
Ali Reza Ali Ahmadi
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Management, Strategic management, production management
سردبیر
دکتر علیرضا علی احمدی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت استراتژیک، مدیریت تولید
Ali Reza Ali Ahmadi
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Management, Strategic management, production management
اعضای تحریریه
دکتر محمدسعید جبل عاملی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع و کیفیت
Mohammad Saeed Jebel Ameli
Professor Faculty of Industrial Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Industrial and Quality Engineering
دکتر احمد جعفرنژاد
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Ahmad Jafarnejad
Professor
University of Tehran
Specialist: Industrial Management
دکتر رضا حسنوی
استاد
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مهندسی صنایع - سیستم و بهره وری
Reza Hosnavi
Professor
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Industrial Engineering - System and Productivity
دکتر محمدرضا حمیدی زاده
استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Mohammad Reza Hamidizadeh
Professor, Department of Business Management, School of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Business Management
دکتر جعفر سجادی
دکتر جعفر سجادی

دانشگاه علم و صنعت ایران
Jafar Sajadi

Iran University of Science and Technology
دکتر غلامرضا طالقانی
استاد گروه مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Gholam Reza Taleghani
Professor, Department of Management
University of Tehran
Specialist: governmental management
دکتر علیرضا علی احمدی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت استراتژیک، مدیریت تولید
Ali Reza Ali Ahmadi
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Management, Strategic management, production management
دکتر مهدی غضنفری
استاد گروه تولیدصنعتی، دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، زنجیره تامین، هوش مصنوعی، علوم داده، حکمرانی، مدیریت تولید
Mehdi Ghazanfari
Professor School of Industrial Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Industrial Engineering, SCM, AI, Data Mining, Governance
دکتر سید محمدتقی فاطمی قمی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Mohammad Taghi Fatemi Ghomi
Professor Faculty of Industrial Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: industrial engineering
دکتر سید سپهر قاضی نوری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Sepehr Ghazinoory
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Eng
مدیرداخلی
بتول رحیمی
بتول رحیمی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۶۶۴