درباره نشریه
ISSN:
6837-2228
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 1382
صاحب امتیاز:
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول:
دکتر سید محمود فاطمی عقدا
سردبیر:
دکتر علی قنبری
مدیر اجرایی:
فاطمه ترابی
مدیرداخلی:
دکتر علی نورزاد
ویراستار فارسی:
دکتر بهزاد مهرابی
ویراستار فارسی:
فاطمه ترابی
کارشناس:
دکتر مرجان حمدالهی
تلفن:
021-88329212
سایت اختصاصی:
jeg.khu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید مفتح، پلاک 43، نشریه زمین شناسی دانشگاه خوارزمی، ، کدپستی: 1571914911
صندوق پستی:
3587-15815
اشتراک:
پست الکترونیک:
jegeo1382@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/01

نشریه زمین شناسی مهندسی دستاوردهای علمی و پژوهشی اساتید، محققین و دانش پژوهان کشور را در زمینه های مطالعه پی سازه های مختلف همچون سد، پل، بزرگراه، ساختمان های بزرگ، پی چوبی منابع قرضه، بررسی و توسعه منابع آب زیرزمینی و سطحی و ارزیابی خطرات طبیعی زمین شناسی مانند زلزله، سیل، زمین لغزش روانگرایی، فرونشست و آلودگی منتشر می کند.

مدیر مسئول
دکتر سید محمود فاطمی عقدا
استاد دانشکده علوم زمین
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Seyed Mahmoud Fatemi Aghda
Professor Faculty of Earth Sciences
Kharazmi University
Specialist: Geological engineering
سردبیر
دکتر علی قنبری

اعضای تحریریه
دکتر امیر حمیدی
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه خوارزمی
Amir Hamidi
Professor Faculty of Engineering
Kharazmi University
دکتر سید محمود فاطمی عقدا
استاد دانشکده علوم زمین
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Seyed Mahmoud Fatemi Aghda
Professor Faculty of Earth Sciences
Kharazmi University
Specialist: Geological engineering
دکتر علی نورزاد
دانشیار مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: Civil Engineering
Ali Noorzad
Associate Professor, Civil Engineering
Shahid Beheshti University
Specialist: Earthquake Geotechnical Engineer
دکتر علی ارومیه ای
استاد دانشکده علوم پایه
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی، ژئوتکنیک
Ali Uroomiei
Professor School of Basic Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Engineering Geology, geotechnic
دکتر ماشاالله خامه چیان
استاد گروه زمین شناسی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Mashalah Khamechian
Professor Department of Geology
Tarbiat Modares University
Specialist: Geological engineering
دکتر محسن پورکرمانی
استاد گروه زمین شناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تکتونیکی
Mohsen Pour Kermani
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Tectonic
دکتر محمد غفوری
استاد دانشکده علوم
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی، مکانیک راک، زمین شناسی مهندسی
Mohammad Ghafoori
Professor Faculty of Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Engineering Geology, Rock mechanics, Engineering Geology
دکتر احمد فهیمی فر
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی عمران- ژئوتکنیک، مکانیک سنگ
Ahmad Fahimifar
Professor Faculty of Civil and Environmental Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Civil Engineering - Geotechnics, Rock Mechanics
دکتر محمدحسین قبادی
استاد گروه زمین شناسی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Mohammad Hosein Ghobadi
Professor Department of Geology
Bu-Ali Sina University
Specialist: Geological engineering
دکتر غلامرضا لشکری پور
استاد گروه زمین شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Gholam Reza Lashkaripur
Professor Department of Geology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geological engineering
دکتر بهزاد مهرابی
استاد علوم زمین
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ژئوشیمی (زمین شناسی اقتصادی) زمین شناسی کاربردی
Behzad Mehrabi
Professor, Earth Sciences
Kharazmi University
Specialist: Geochemistry (Economic Geology) | Applied Geology
دکتر محمد نخعی

رشته تخصصی: مدل سازی جریان و انتقال در محیط متخلل
Mohammad Nakhaei

Specialist: Hydrogeologist
محسن رضایی
دانشکده علوم زمین
رشته تخصصی: زمین شناسی اقتصادی
Mohsen Rezaei

Specialist: Economic Geology
ویراستار فارسی
دکتر بهزاد مهرابی
استاد علوم زمین
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ژئوشیمی (زمین شناسی اقتصادی) زمین شناسی کاربردی
Behzad Mehrabi
Professor, Earth Sciences
Kharazmi University
Specialist: Geochemistry (Economic Geology) | Applied Geology
فاطمه ترابی

دانشگاه خوارزمی
Fatemeh Torabi

Kharazmi University
مدیر اجرایی
فاطمه ترابی

دانشگاه خوارزمی
Fatemeh Torabi

Kharazmi University
مدیرداخلی
دکتر علی نورزاد
دانشیار مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: Civil Engineering
Ali Noorzad
Associate Professor, Civil Engineering
Shahid Beheshti University
Specialist: Earthquake Geotechnical Engineer
کارشناس
دکتر مرجان حمدالهی
دکتر مرجان حمدالهی

Marjan Hamdollahi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۵