درباره نشریه
ISSN:
6837-2228
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
بهار 1382
صاحب امتیاز:
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول:
دکتر سیدمحمود فاطمی عقدا
سردبیر:
دکتر علی قنبری
مدیر اجرایی:
فاطمه ترابی
مدیرداخلی:
دکتر علی نورزاد
تلفن:
021-88329212
سایت اختصاصی:
jeg.khu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید مفتح، پلاک 43، نشریه زمین شناسی دانشگاه خوارزمی، ، کدپستی: 1571914911
صندوق پستی:
3587-15815
اشتراک:
پست الکترونیک:
jegeo1382@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/16

نشریه زمین شناسی مهندسی دستاوردهای علمی و پژوهشی اساتید، محققین و دانش پژوهان کشور را در زمینه های مطالعه پی سازه های مختلف همچون سد، پل، بزرگراه، ساختمان های بزرگ، پی چوبی منابع قرضه، بررسی و توسعه منابع آب زیرزمینی و سطحی و ارزیابی خطرات طبیعی زمین شناسی مانند زلزله، سیل، زمین لغزش روانگرایی، فرونشست و آلودگی منتشر می کند.

مدیر مسئول
سیدمحمود فاطمی عقدا
استاد دانشکده علوم زمین
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Seyed Mahmoud Fatemi Aghda
Professor, Faculty of Earth Sciences, Kharazmi University
Specialist: Geological engineering
سردبیر
علی قنبری
استاد دانشکده مهندسی
رشته تخصصی: مکانیک خاک و ژئوتکنیک
Ali Ghanbari
Professor, Faculty of Engineering, Kharazmi University
Specialist: Mechanic & Geotechnic
هیات تحریریه
امیر حمیدی
استاد دانشکده مهندسی
Amir Hamidi
Professor, Faculty of Engineering, Kharazmi University
سیدمحمود فاطمی عقدا
استاد دانشکده علوم زمین
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Seyed Mahmoud Fatemi Aghda
Professor, Faculty of Earth Sciences, Kharazmi University
Specialist: Geological engineering
علی نورزاد
دانشیار دانشکده مهندسی آب و محیط زیست
رشته تخصصی: عمران
Ali Noorzad
Associate Professor, Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University
دکتر علی ارومیه ای
علی ارومیه ای
استاد دانشکده علوم پایه
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Ali Uroomiei
Professor, School of Basic Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Engineering Geology
ماشاالله خامه چیان
استاد گروه زمین شناسی
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Mashalah Khamechian
Professor, Department of Geology, Tarbiat Modares University
Specialist: Geological engineering
محسن پورکرمانی
استاد گروه زمین شناسی
رشته تخصصی: تکتونیکی
Mohsen Pour Kermani
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Tectonic
محمد غفوری
استاد دانشکده علوم
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی، مکانیک راک، زمین شناسی مهندسی
Mohammad Ghafoori
Professor, Faculty of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Engineering Geology, Rock mechanics, Engineering Geology
احمد فهیمی فر
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
رشته تخصصی: مهندسی عمران- ژئوتکنیک، مکانیک سنگ
Ahmad Fahimifar
Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Civil Engineering - Geotechnics, Rock Mechanics
محمدحسین قبادی
استاد گروه زمین شناسی
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Mohammad Hosein Ghobadi
Professor, Department of Geology, Bu-Ali Sina University
Specialist: Geological engineering
غلامرضا لشکری پور
استاد گروه زمین شناسی
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Gholam Reza Lashkaripur
Professor, Department of Geology, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geological engineering
بهزاد مهرابی
دانشیار دانشکده علوم زمین
رشته تخصصی: ژئوشیمی (زمین شناسی اقتصادی) زمین شناسی کاربردی
Behzad Mehrabi
Associate Professor, Faculty of Earth Sciences, Kharazmi University
Specialist: Geochemistry (Economic Geology) | Applied Geology
محمد نخعی
دانشیار دانشکده علوم زمین
رشته تخصصی: زمین شناسی کاربردی
Mohammad Nakhaei
Associate Professor, Faculty of Earth Sciences, Kharazmi University
Specialist: Applied Geology
محسن رضایی
دانشیار
رشته تخصصی: زمین شناسی کاربردی- هیدروژئولوژی
Mohsen Rezaei
Associate Professor, Kharazmi University
Specialist: Applied Geology-Hydrogeology
ویراستارفارسی
دکتر محمد شادروی منش
محمد شادروی منش
محمودرضا عطایی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Mahmood Reza Atai
Professor, Faculty of Literature and Humanities, Kharazmi University
Specialist: English Language Teaching
مدیر اجرایی
فاطمه ترابی
Fatemeh Torabi
Kharazmi University
مدیرداخلی
علی نورزاد
دانشیار دانشکده مهندسی آب و محیط زیست
رشته تخصصی: عمران
Ali Noorzad
Associate Professor, Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۸