درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
انجمن معارف اسلامی ایران
مدیر مسئول:
علیرضا امین
سردبیر:
دکتر محسن جوادی
مدیر اجرایی:
علیرضا فراهانی
تاریخ به‌روزآوری: 1388/04/23
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۰