درباره نشریه
ISSN:
2476-3977
eISSN:
2538-2616
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی سازه ایران
مدیر مسئول:
دکتر غلامرضا هوایی
سردبیر:
دکتر حمزه شکیب
تلفن:
021-81032212
دورنگار:
021-81032212
سایت اختصاصی:
www.jsce.ir
نشانی:
تهران، کریم خان زند، عضدی شمالی، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، انجمن مهندسی سازه ایران، ، کدپستی: 1597633131
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/01
مدیر مسئول
دکتر غلامرضا هوایی
دانشیار مهندسی عمران - مهندسی سازه
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی سازه- مهندسی زلزله
Gholamreza Havaei
Associate Professor, civil engineering - Structural engineering
Amirkabir University of Technology
سردبیر
دکتر حمزه شکیب
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Hamzeh Shakib
Professor
Tarbiat Modares University
اعضای تحریریه
دکتر مهدی سعید سعیدی
استاد گروه مهندسی عمران و محیط زیست
رشته تخصصی: تکنولوژی بتن و مهندسی پل
Mehdi Saiid Saiidi
Professor Department of Civil & Environmental Engineering
Specialist: Concrete technology and bridge engineering
Jorge De Brito
Professor
Specialist: Concrete Technology and Reinforced Concrete Structures
دکتر حمزه شکیب
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Hamzeh Shakib
Professor
Tarbiat Modares University
دکتر علی اکبر رمضانیان پور
استاد مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: تکنولوژی بتنی- سازه و زلزله-مدیریت ساخت
Ali Akbar Ramezanian Pour
Professor مهندسي عمران و محيط زيست
Amirkabir University of Technology
Specialist: Concrete-Structural Engineering & Earthquake-Manage Construction
دکتر محمدزمان کبیر
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Mohammad Zaman Kabir
Professor Faculty of Civil Engineering
Amirkabir University of Technology
دکتر محمدحسن سبط
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مدیریت ساخت و تولید
Mohammad Hassan Sebt
professor Department of civil engineering
Amirkabir University of Technology
دکتر محمدتقی کاظمی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: سازه-زلزله- بتن آرمه- طراحی لرزه ای
Mohammad Taghi Kazemi
Professor Faculty of Civil Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Structural-earthquake-Reinforced Concrete - Seismic Design
دکتر مهدی اژدری مقدم

دانشگاه سیستان و بلوچستان
Mehdi Azhdary Moghadam

University of Sistan and Baluchestan
دکتر غلامرضا هوایی
دانشیار مهندسی عمران - مهندسی سازه
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی سازه- مهندسی زلزله
Gholamreza Havaei
Associate Professor, civil engineering - Structural engineering
Amirkabir University of Technology
دکتر ابوالقاسم کرامتی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Abolghassem Keramati
Professor
Amirkabir University of Technology
دکتر مرتضی اسکندری قادی
هیات علمی دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
Morteza Eskandari Ghadi
Faculty Member Department of Civil Engineering
University of Tehran
دکتر محمود یحیایی
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Mahmoud Yahyaei
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر جواد واثقی امیری
استاد
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
Javad Vaseghi Amiri
Professor
Babol Noshirvani University of Technology
دکتر ابوالفضل اسلامی
هیات علمی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Abolfazl Eslami
Faculty Member
Amirkabir University of Technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۹
تعداد عناوین درج شده:
۹۵۸
تعداد مطالب دارای متن
۹۳۶