درباره نشریه
ISSN:
1735-0700
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
پائیز 1381
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید باهنر کرمان (دانشکده ادبیات و علوم انسانی)
مدیر مسئول:
دکتر عنایت الله شریف پور
سردبیر:
دکتر محمدرضا صرفی
مدیرداخلی:
دکتر حمیدرضا خوارزمی
تلفن:
034-31322342
سایت اختصاصی:
jis.uk.ac.ir
نشانی:
کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مجله مطالعات ایرانی
صندوق پستی:
111-76175
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/12
مدیر مسئول
دکتر عنایت الله شریف پور
دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Enayatollah Sharif Poor
Associate Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر محمدرضا صرفی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Reza Sarfi
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
هیات تحریریه
دکتر سجاد آیدنلو
دانشیار واحد ارومیه دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Sajjad Ayden Lou
Associate Professor, Urmia unit, Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
Marek Jan Olbrycht
Associate Professor,
Specialist: history
دکتر محمود امیدسالار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahmoud Omid Salar
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر زهره زرشناس
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: زبان های باستانی، فرهنگ و زبانهای باستانی ایرانی
Zohreh Zarshenas
Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies,
Specialist: Ancient languages, Iranian culture and ancient languages
دکتر عنایت الله شریف پور
دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Enayatollah Sharif Poor
Associate Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر شمس الدین نجمی
دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: تاریخ
Shamsadin najmi
Associate Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: history
دکتر اللهیار خلعتبری
استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ میانه و اسماعیلیان
Allah Yar Khalat Bari
Professor, History Group, Shahid Beheshti University
Specialist: history, The Middle Ages and the Ismailis
دکتر ابوالقاسم رادفر
استاد واحد جیرفت دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abol Ghasem Radfar
Professor, Jiroft unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: persian Language and Literature
دکتر رضا شعبانی صمغ آبادی
دکتر رضا شعبانی صمغ آبادی
دکتر محمدرضا صرفی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Reza Sarfi
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سیدمحمد طیبی
دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: تاریخ
sayyed mohammad Tayyebi
Associate Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: history
دکتر محمد مطلبی
استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی
Mohammad motallabi
Assistant Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Ancient culture and languages
دکتر مهشید میرفخرایی
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی
Mahshid Mirfakhrayi
Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies,
Specialist: Ancient culture and languages
مدیرداخلی
دکتر حمیدرضا خوارزمی
استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hamid Reza kharazmi
Assistant Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۳۷