درباره نشریه
ISSN:
1735-0700
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
پائیز 1381
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید باهنر کرمان (دانشکده ادبیات و علوم انسانی)
مدیر مسئول:
دکتر عنایت الله شریف پور
سردبیر:
دکتر محمدرضا صرفی
مدیرداخلی:
دکتر محمد مطلبی
ویراستار انگلیسی:
موحده سادات موسوی
تلفن:
034-31322342
سایت اختصاصی:
jis.uk.ac.ir
نشانی:
کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مجله مطالعات ایرانی
صندوق پستی:
111-76175
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/11
مدیر مسئول
دکتر عنایت الله شریف پور
دانشیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Enayatollah Sharif Poor
Associate Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر محمدرضا صرفی
رئیس پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، عرفان اسلامی ادبیات عامه ، نقد ادبی
Mohammad Reza Sarfi

اعضای تحریریه
دکتر سجاد آیدنلو
استاد واحد ارومیه
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Sajjad Aydenloo
Associate Professor Urmia unit
Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
Marek Jan Olbrycht
Associate Professor
Specialist: history
دکتر محمود امیدسالار

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahmoud Omid Salar

Specialist: Persian Language and Literature
زهره زرشناس
استاد فرهنگ و زبانهای باستانی.پژوهشکده زبانشناسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: ایرن شناسی ، زبان و ادبیات سغدی، زبان و ادبیات اوستایی، زبان و ادبیات مانوی شامل فارسی میانه و پهلوی اشکانی
Zohreh Zarshenas
Professor, Old and Middle Iranian Languages and Culture
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Iranian Studies, Sogdian Language & literature, Avestan Language & literature, Manichean Middle persian & Parthian Language & literature
دکتر سالومه غلامی

دکتر صدیقه علیپور
دکتر صدیقه علیپور

دکتر معصومه باقری حسن کیاده

دکتر عنایت الله شریف پور
دانشیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Enayatollah Sharif Poor
Associate Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر شمس الدین نجمی
دانشیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: تاریخ
Shamsadin najmi
Associate Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: history
دکتر اللهیار خلعتبری
استاد گروه تاریخ
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ میانه و اسماعیلیان
Allah Yar Khalat Bari
Professor History Group
Shahid Beheshti University
Specialist: history, The Middle Ages and the Ismailis
دکتر محمدرضا صرفی
رئیس پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، عرفان اسلامی ادبیات عامه ، نقد ادبی
Mohammad Reza Sarfi

دکتر سید محمد طیبی
دانشیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: تاریخ
sayyed mohammad Tayyebi
Associate Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: history
دکتر مهشید میرفخرایی
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی
Mahshid Mirfakhrayi
Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Ancient culture and languages
ویراستار انگلیسی
موحده سادات موسوی

مدیرداخلی
دکتر محمد مطلبی
استادیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی
Mohammad Motallabi
Assistant Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Ancient culture and languages
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۵۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۵۳۳