درباره نشریه
ISSN:
2251-8029
eISSN:
2476-602X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبایی (دانشکده مدیریت و حسابداری)
مدیر مسئول:
دکتر لعیا الفت
سردبیر:
دکتر مقصود امیری
مدیرداخلی:
خدیجه باقری
تلفن:
021-44737510
021-48392806
سایت اختصاصی:
jims.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه همت، دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دفتر فصلنامه
صندوق پستی:
6479-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/27

نشریه مطالعات مدیریت صنعتی یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی می باشد که از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث مدیریت صنعتی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه مدیریت صنعتی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم مدیریت صنعتی را گزارش می دهند می باشد. در این نشریه، مانند سایر نشریات دانشگاه علامه طباطبائی، جهت تسهیل شناسایی و جستجو، هر مقاله شماره شناسایی خاص (doi) خود را دارد.  

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. با این وجود، نشریه هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند. تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی دانشگاه علامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود.

مدیر مسئول
دکتر لعیا الفت
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی، مدیریت زنجیره تامین
Laaya Olfat
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Industrial Management, Supply Chain Management
ویراستار انگلیسی
امید ارجمند
امید ارجمند

Omid Arjmand

سردبیر
دکتر مقصود امیری
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Maghsood Amiri
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: industrial engineering
اعضای تحریریه
دکتر لعیا الفت
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی، مدیریت زنجیره تامین
Laaya Olfat
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Industrial Management, Supply Chain Management
دکتر مقصود امیری
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Maghsood Amiri
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: industrial engineering
دکتر شهرام شادرخ
دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف
Shahram Shadrokh
Associate Professor
Sharif University of Technology
دکتر جمشید صالحی صدقیانی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: پژوهش عملیاتی، مدیریت، اقتصاد کاربرد در ریاضی
Jamshid Salehi Sadaghyani
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management, Economics; Applications in Mathematics
دکتر اکبر عالم تبریز
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Akbar Alam Tabriz
Professor Faculty of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management
دکتر علیرضا علی احمدی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت استراتژیک، مدیریت تولید
Ali Reza Ali Ahmadi
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Management, Strategic management, production management
دکتر کامران فیضی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت دولتی
Kamran Feyzi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management, governmental management
دکتر ابوالفضل کزازی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت صنعتی
Abolfazl Kazazi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management, Industrial Management
دکتر منصور مومنی
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت صنعتی
Mansoor Momeni
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Management, Industrial Management
ویراستارفارسی
انسیه بخارایی
انسیه بخارایی

Ensieh Bokharaee

مدیرداخلی
خدیجه باقری
خدیجه باقری

Khadijeh Bagheri

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۵۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۹۹