درباره نشریه
ISSN:
1735-9503
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (اداره بهداشت و درمان)
مدیر مسئول:
دکتر سهیل نصوحی
سردبیر:
دکتر ارسیا تقوا
مدیر اجرایی:
دکتر کامیاب علیزاده
تلفن:
021-39954937
دورنگار:
021-39954937
سایت اختصاصی:
ebnesina.ajaums.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه بسیج، بیمارستان 600 تخت خوابی بعثت نهاجا، معاونت آموزش و تحقیقات، دفتر فصلنامه علمی پژوهشی ابن سینا
صندوق پستی:
17819-11151
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/27
مدیر مسئول
دکتر سهیل نصوحی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Soheil Nasouhi

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر ارسیا تقوا
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Arsia Taghva
Associate Professor
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
اعضای تحریریه
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor Psychiatric Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دکتر مهدی طیبی آراسته
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: بیهوشی
دکتر فرزانه آقاحسینی
دکتر فرزانه آقاحسینی
استاد دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Farzaneh Aghahoseyni
Professor Department of Oral and maxillofacial Medicine, School of Dentistry
Tehran University of Medical Sciences
دکتر شاهرخ ایروانی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: گوارش و کبد، بیماریهای داخلی
Shahrokh Iravani
Professor
AJA University Of Medical Sciences
دکتر ارسیا تقوا
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Arsia Taghva
Associate Professor
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر سید محمد جزایری
دکتر سید محمد جزایری
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ویروس شناسی پزشکی
Seyed Mohammad Jazayeri
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Virology
دکتر فرهاد جعفری
استادیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
دکتر احمد جنیدی جعفری
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Ahmad Jonidi Jafari
Professor Faculty of Medical Sciences
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر علی اصغر سعیدی
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی توریسم
Ali Asghar Saeidi
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Tourism planning
دکتر علیرضا شهاب جهانلو
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Ali Reza Shahab Jahanloo
Assistant Professor medical School
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر سید جواد حسینی شکوه
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
Seyyed Javad Hosseini Shokouh
Assistant Professor medical School
AJA University Of Medical Sciences
دکتر علیرضا خوشدل
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی بالینی
Ali Reza Khoshdel
Associate Professor Faculty of Medicine
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Clinical Epidemiology
دکتر محمد درویشی
دکتر محمد درویشی

دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
دکتر بیتا روحانی

دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
Bita Rohani

AJA University Of Medical Sciences
دکتر پیام طبرسی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلوشیپ عفونت در نقص ایمنی
Payam Tabarsi

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر فرح فرزانه
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر مژگان فروتن
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر محمدرضا کاظمی
دکتر محمدرضا کاظمی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
دکتر سید مرتضی کاظمی
دانشیار گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ارتوپدی
Seyed Morteza Kazemi
Associate Professor Orthopedic group
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedics
دکتر محمدحسین لشگری
دکتر محمدحسین لشگری

دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
دکتر فراز مجاب
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم دارویی
Faraz Mojab
Professor School of Pharmacy
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Sciences
دکتر کیوان مجیدزاده اردبیلی
استاد پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Keivan Majidzadeh Ardebili
Professor Breast Cancer Research Center
دکتر فیروز مددی
دکتر فیروز مددی

دکتر داوود منصوری
استاد پژوهشگاه ملی سل و بیماریهای ریه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Davood Mansouri
Professor National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
دکتر ایرج میرزایی دیزگاه
استاد گروه فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Iraj Mirzaii Dizgah
Professor Department of Physiology
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر محمدرضا نوروزی
دکتر محمدرضا نوروزی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
ویراستارفارسی
دکتر سعید زارعین
دکتر سعید زارعین
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
Saeed Zarein
Associate Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: English language
دکتر کامیاب علیزاده
دکتر کامیاب علیزاده

مدیر اجرایی
دکتر کامیاب علیزاده
دکتر کامیاب علیزاده

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۴۴۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۴۲