درباره نشریه
ISSN:
1735-1405
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر حسن زیاری
سردبیر:
دکتر محمدرضا نصیری
مدیر اجرایی:
دکتر رودابه فرهادی
ویراستار فارسی:
سهیلا غضنفری
تاریخ به‌روزآوری: 1391/08/09
مدیر مسئول
دکتر حسن زیاری
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: راه و ترابری
Hasan Ziari
Professor Faculty of Civil Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Road and transportation
سردبیر
دکتر محمدرضا نصیری
استاد تاریخ
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Reza Nasiri
Professor History
Payame Noor University
Specialist: History
اعضای تحریریه
دکتر ژاله آموزگار
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اسطوره شناسی،زبان های باستانی، فرهنگ و زبانهای باستانی
Jaleh Amoozegar
Professor
University of Tehran
Specialist: Mythology, ancient languages
دکتر عیسی ابراهیم زاده
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: آموزش از راه دور
Issa Ebrahimzadeh
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Distance Education
دکتر جعفر باباخانیف  فاروق خارابی
دکتر جعفر باباخانیف فاروق خارابی

دکتر فرهاد خدادادکاشی
استاد گروه اقتصاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد خرد و اقتصاد کاربردی
Farhad Khodadadkashi
Professor Department of Economics
Payame Noor University
Specialist: Economy
دکتر سید محمد دبیرسیاقی
دکتر سید محمد دبیرسیاقی

دکتر سید محمد دبیرمقدم
استاد دانشکده زبانهای فارسی و خارجی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبانشناسی
Seyyed Mohammad Dabir Moghaddam
Professor Faculty of Farsi and Foreign Languages
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Linguistics
دکتر بلقیس روشن
استاد زبانشناسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبانشناسی
Belghis Rovshan
Professor, Linguistics
Payame Noor University
دکتر عباس سعیدی
استاد دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی ناحیه ای، جغرافیای روستایی
Abbas Saeidi
Professor Faculty of Earth Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Geography and Regional Planning, Rural geography
دکتر ماندانا صدیق بهزادی
دکتر ماندانا صدیق بهزادی
دانشیار کتابخانه ملی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Mandana Sedigh Behzadi
Associate Member of the National Library
Specialist: Information Science and Science
دکتر غلامرضا طالقانی
استاد گروه مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Gholam Reza Taleghani
Professor, Department of Management
University of Tehran
Specialist: governmental management
دکتر ابوالفضل فراهانی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
Abolfazl Farahani
Professor
Payame Noor University
Specialist: Sport Managment, Management and Planning in Physical Education and Sport Sciences
دکتر مهدی محقق
استاد دانشکده ادبیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارس
Mehdi Mohaghegh
Professor Faculty of Literature
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدرضا نصیری
استاد تاریخ
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Reza Nasiri
Professor History
Payame Noor University
Specialist: History
دکتر توفیق سبحانی
دکتر توفیق سبحانی

دکتر کامبیز هژبر کیانی

Kambiz Hojabr Kiani

ویراستار فارسی
سهیلا غضنفری
سهیلا غضنفری

مدیر اجرایی
دکتر رودابه فرهادی
استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، RS@GIS
Roudabeh Farhady
Assistant Professor, Faculty of Humanities
Payame Noor University
Specialist: Geography and Urban Planning, GIS
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۷۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۶