درباره نشریه
ISSN:
1735-1405
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر حسن زیاری
سردبیر:
دکتر محمدرضا نصیری
مدیر اجرایی:
دکتر رودابه فرهادی
تلفن:
021-22458311
دورنگار:
021-22458311
سایت اختصاصی:
pnh.journals.pnu.ac.ir
نشانی:
تهران، جاده لشگرک، دانشگاه پیام نور
صندوق پستی:
4697-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1391/08/09
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۷۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۶