درباره نشریه
ISSN:
2008-0417
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
مدیر مسئول:
دکتر جعفر نکونام
سردبیر:
دکتر عباس همامی
تلفن:
021-44472310
دورنگار:
021-44472310
سایت اختصاصی:
www.pnmag.info
نشانی:
تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به میدان پونک، مجتمع قائم، واحد 10
صندوق پستی:
333-17115
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/23
مدیر مسئول
دکتر جعفر نکونام
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Jafar Nekunam
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
سردبیر
دکتر عباس همامی
استاد دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Abbas Homami
Professor Faculty of Literature and Humanities
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
اعضای تحریریه
حجت الاسلام دکتر سید محمدباقر حجتی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، فلسفه
Seyed Mohammad Bagher Hojjati
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Philosophy
دکتر نهله غروی نایینی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Nahleh Gharavi Naeeni
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: علوم قرآن و حديث
دکتر سید بابک فرزانه
استاد واحد تهران شمال
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ادبیات عربی
Seyed Babak Farzaneh
Professor North Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Arabic literature
حجت الاسلام دکتر سید رضا مودب
رئیس دانشکده الهیات
دانشگاه قم
رشته تخصصی: الهیات - علوم قران و حدیث و تفسیر
Sayed Reza Moaddab

University of Qom
دکتر عباس همامی
استاد دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Abbas Homami
Professor Faculty of Literature and Humanities
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
حجت الاسلام دکتر عبدالکریم بی آزارشیرازی
دانشیار
دانشگاه مذاهب اسلامی
رشته تخصصی: فقه و اصول و علوم قرآن و حدیث، علوم قرآن و حدیث
Abdolkarim Biazar Shirazi
Associate Professor
University of Islamic Denominations
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Jurisprudence, principles and sciences of the Quran and hadith
دکتر محسن قاسم پور راوندی
دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohsen Ghasempoor Ravandi
Associate Professor Faculty of Foreign Languages and Literature
University of Kashan
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر جعفر نکونام
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Jafar Nekunam
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
ویراستارفارسی
دکتر مجید معارف
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Majid Maaref
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۰