درباره نشریه
ISSN:
2008-0417
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
مدیر مسئول:
دکتر جعفر نکونام
سردبیر:
دکتر عباس همامی
ویراستار فارسی:
دکتر مجید معارف
تلفن:
021-33253910
دورنگار:
021-33253910
سایت اختصاصی:
www.pnmag.ir
نشانی:
تهران، خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان شهید امیراصلان درودیان، جنب مسجد
صندوق پستی:
333-17115
تلفن همراه:
09109314434
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/17
مدیر مسئول
دکتر جعفر نکونام
استاد تمام
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Jafar Nekunam
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
سردبیر
دکتر عباس همامی
استاد دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Abbas Homami
Professor Faculty of Literature and Humanities
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
اعضای تحریریه
دکتر منصور پهلوان
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mansoor Pahlevan
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر جلیل تجلیل
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات، زبان و ادبیات فارسی
Jalil Tajlil
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature, Persian Language and Literature
محمدجواد نجفی
عضو هیات علمی گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم
Mohammad Jawad Najafi

باقر قربانی زرین
استاد تمام دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: ادبیات فارسی-عربی-تطبیقی
Baqer Qorbanizarrin
Full Professor, arabic literature
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: persian literature & arabic literature & comparative literature
دکتر نهله غروی نایینی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Nahleh Gharavi Naeeni
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: علوم قرآن و حديث
دکتر سید رضا مودب
استاد گروه علوم قران
دانشگاه قم
رشته تخصصی: الهیات ، علوم قران و حدیث و تفسیر
Sayed Reza Moaddab
Professor, qoran
University of Qom
دکتر عباس همامی
استاد دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
Abbas Homami
Professor Faculty of Literature and Humanities
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
دکتر محسن قاسم پور راوندی
دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohsen Ghasempoor Ravandi
Associate Professor Faculty of Foreign Languages and Literature
University of Kashan
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر جعفر نکونام
استاد تمام
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Jafar Nekunam
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
ویراستار فارسی
دکتر مجید معارف
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Majid Maaref
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۱