درباره نشریه
ISSN:
2252-0309
eISSN:
2345-3672
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی عقابیان
سردبیر:
دکتر محمدتقی بحرینی طوسی
مدیر اجرایی:
دکتر محسن اسدی نژاد
تلفن:
051-38002319
051-38828576
دورنگار:
051-38002319
051-38828576
سایت اختصاصی:
ijmp.mums.ac.ir
نشانی:
مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده پزشکی، گروه فیزیک پزشکی، دفتر مجله فیزیک پزشکی ایران، ، کدپستی: 9177948564
صندوق پستی:
1368-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/01
مدیر مسئول
دکتر محمدعلی عقابیان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Ali Oghabian
Professor
Tehran University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر محمدتقی بحرینی طوسی
استاد فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Mohammad Taghi Bahreyni Toossi
Professor, Medical Physics, Medical Faculty
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics
اعضای تحریریه
Arun Annappa Chougule

دکتر محمدتقی بحرینی طوسی
استاد فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Mohammad Taghi Bahreyni Toossi
Professor, Medical Physics, Medical Faculty
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics
دکتر بهرام بلوری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Bahram Bolouri
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics
دکتر محمدتقی عیوضی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Mohammad Taghi Eivazi
Assistant Professor
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics
دکتر حسین قرائتی
دکتر حسین قرائتی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Hossein Gharaati
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics
دکتر مصطفی حیدریان
استادیار گروه انکولوژی رادیولوژی
Mostafa Heydarian
Assistant Professor Department of Radiation Oncology
دکتر حسین مزدرانی
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی، sdj، سیتوژنتیک پزشکی
Hossein Mozdarani
Professor School of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Medical Genetics, Medical Cytogenetic
دکتر محمدعلی عقابیان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Ali Oghabian
Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر اسماعیل پارسایی

Ishmael Parsai

Specialist: Radiation Oncology
دکتر سعید سرکار
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Saeed Sarkar
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics
دکتر علی سلیمانی میگونی
استاد
رشته تخصصی: سرطان جامع
Ali Soleimani Meigooni
Professor Comprehensive Cancer Center of Nevada, Las Vegas, USA
Specialist: Comprehensive Cancer
دکتر عباس تکاور
استاد
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Abbas Takavar
Professor
Specialist: Medical Physics
مدیر اجرایی
دکتر محسن اسدی نژاد
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Mohsen Asadi Nezhad
Assistant Professor medical School
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۹
تعداد عناوین درج شده:
۷۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۶۸۸