درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان قزوین
مدیر مسئول:
مهندس عباس وثیق نیا
مدیر اجرایی:
مهندس ساعد معارفی
روابط عمومی:
مهندس مهدی درویش زاده
روابط عمومی:
مهندس فائقه سخاوت دوست
تلفن:
028-33361107
028-33332013
دورنگار:
028-33361107
028-33332013
سایت اختصاصی:
www.qeng.ir
نشانی:
قزوین، بلوار شهید دکتر بهشتی، سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان قزوین
صندوق پستی:
1355-34145
تاریخ به‌روزآوری: 1397/03/22
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۹۶۷