درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
هرمز همایون پور
مدیر مسئول:
هرمز همایون پور
سردبیر:
شورای سردبیری
مدیر هنری:
الهام شریفی
مدیر هنری:
علی زعیم
تلفن:
021-22977908
دورنگار:
021-22977909
نشانی:
تهران، میدان هروی، خیابان ساقدوش، پلاک 105،. واحد 9
صندوق پستی:
559-15855
اشتراک:
تلفن:
021-22977908
تاریخ به‌روزآوری: 1399/06/27
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۳۶