درباره نشریه
ISSN:
5748-2345
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی صوتیات ایران
سردبیر:
دکتر منیژه مختاری دیزجی
تلفن:
021-88867615
سایت اختصاصی:
www.joasi.ir
نشانی:
تهران، خیابان ایرانشهر، پلاک 47، واحد 3
تلفن همراه:
09395478922
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/25
سردبیر
دکتر منیژه مختاری دیزجی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Manijeh Mokhtari Dizaji
Professor
Tarbiat Modares University
اعضای تحریریه
دکتر عبدالرحیم جواهریان
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: لرزه شناسی، ژئوفیزیک
Abdol Rahim Javaherian
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Seismology, Geophysics
محمد طیبی رهنی
استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مکانیک سیالات
Mohammad Taeibi Rahni

Specialist: Fluid Mechanics
دکتر منیژه مختاری دیزجی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Manijeh Mokhtari Dizaji
Professor
Tarbiat Modares University
دکتر محمود نجفی
دکتر محمود نجفی
استاد دانشگاه کنت استیت امریکا
Mahmoud Najafi
Professor Kent State Uni
دکتر رضا ایزدی نجف آبادی
دکتر رضا ایزدی نجف آبادی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
Reza Izadi Najaf Abadi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر احمد امجدی
دکتر احمد امجدی
دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف
Ahmad Amjadi
Associate Professor
Sharif University of Technology
دکتر محمدتقی حمیدی بهشتی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mohammad Taghi Hamidi Beheshti
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: electrical engineering
دکتر خداداد واحدی
استاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مکانیک
Khoda Dad Vahedi
Professor
Imam Hossein University
Specialist: the mechanic
دکتر سید حجت الله مومنی ماسوله
دانشیار آنالیز عددی، ریاضی، علوم پایه
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی، آنالیز عددی
Sayed Hodjatollah Momeni Masuleh
Associate Professor, Mathematics
Shahed University
Specialist: applied mathematics, numerical analysis
دکتر سعیدرضا مساح
دکتر سعیدرضا مساح
استادیار
دانشگاه علم و صنعت ایران
Saeed Reza Massah
Assistant Professor
Iran University of Science and Technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۰