درباره نشریه
ISSN:
1735-7586
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران (دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی)
مدیر مسئول:
دکتر مهدی ناطق پور
سردبیر:
دکتر کورش هلاکویی نایینی
مدیر اجرایی:
زهرا یوسفی
تلفن:
021-88989131
دورنگار:
021-88989131
سایت اختصاصی:
sjsph.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، ساختمان شماره 1، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران
صندوق پستی:
6446-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/23
مدیر مسئول
دکتر مهدی ناطق پور
استاد گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mehdi Nateghpour
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Parasitologhy
سردبیر
دکتر کورش هلاکویی نایینی
استاد اپیدمیولوژی، رییس ایستگاه تحقیقات بهداشتی بندر عباس
Kourosh Holakouie Naieni

اعضای تحریریه
دکتر غلامحسین ادریسیان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Gholam hosein Edrisian
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
حسن افتخاراردبیلی

Hassan Eftekhar Ardebili

دکتر محمد تقی خانی
استاد گروه بیوشیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Mohammad Taghikhani
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر سید ابوالقاسم جزایری
دکتر سید ابوالقاسم جزایری
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تغذیه و بیوشیمی
Abolghassem Jazayery
Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition and Biochemistry
دکتر محمدحسن روستایی
دکتر محمدحسن روستایی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Mohammad Hassan Roostai
Professor
Tarbiat Modares University
دکتر داوود شجاعی زاده
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش و ارتقاء سلامت
Davood Shojaeezadeh
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Education and health promotion
دکتر بیژن صدری زاده
دکتر بیژن صدری زاده
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Bijan Sadrizadeh
Assistant Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر فروغ اعظم طالبان
دکتر فروغ اعظم طالبان
دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Forough Azam Taleban
Faculty of Nutrition and Food Technology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر علیرضا مصداقی نیا
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست بهداشت محیط
Ali Reza Mesdaghinia
Professor Environmental Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Epidemiologist
دکتر پروین یاوری
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Parvin Yavari
Professor medical School
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: اپيدميولوژي
مدیر اجرایی
زهرا یوسفی
زهرا یوسفی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۲
تعداد عناوین درج شده:
۶۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۶۴۶