درباره نشریه
ISSN:
1887-2322
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم الانبیاء تهران
مدیر مسئول:
دکتر هادی کاظمی
سردبیر:
دکتر علی گرجی
مدیر اجرایی:
دکتر پیرحسین کولیوند
مدیرداخلی:
دکتر سیدمصطفی مدرس موسوی
مدیرداخلی:
دکتر لیلا بیان
تلفن:
021-83553911
021-83553920
دورنگار:
021-83553911
021-83553920
سایت اختصاصی:
www.shefayekhatam.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از تقاطع نیایش، خیابان شهید رشید یاسمی، بیمارستان خاتم الانبیا، آزمایشگاه مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، دفتر مجله
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/26
مدیر مسئول
هادی کاظمی
استادیار دانشگاه شاهد
Hadi Kazemi
Assistant Professor, Shahed University
سردبیر
علی گرجی
استاد دانشگاه مونستر آلمان
رشته تخصصی: نوروفیزیولوژی
Ali Gorji
Professor, Muenster University, Muenster, Germany,
Specialist: Neurophysiology
هیات تحریریه
مهسا سعادتی
موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
Mahsa Saadati
National Population & Comprehensive Management Institute,
صادق شیریان
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Sadegh Shirian
Shahrekord University of Medical Sciences
محمدجواد اسلامی زاده
دانشگاه مک گیل کانادا دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mohammad Javad Eslami Zadeh
McGill University, Canada, Iran University of Medical Sciences
نیما اطمینان
دوسلدورف آلمان
Nima Etminan
Dusseldorf University, Germany,
محسن بازرگان
استاد دانشگاه Charles R. Drew آمریکا
رشته تخصصی: پزشکی خانواده
Mohsen Bazargan
Professor, Charles R. Drew University of Medicine and Science, USA,
شیما پژوهی نیا
دانشگاه علامه طباطبایی
Shima Pajuhi Nia
Allameh Tabataba'i University
شهرزاد بازرگان حجازی
استاد دانشگاه Charles R. Drew آمریکا
رشته تخصصی: جامعه شناسی پزشکی
Shahrzad Bazargan Hejazi
Professor, Charles R. Drew University of Medicine and Science, USA,
Specialist: Medical Sociology
منصوره تقا
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mansoureh Togha
Tehran University of Medical Sciences
مریم جعفریان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Maryam Jafarian
Tehran University of Medical Sciences
سیدمحمود حسینی
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mahmoud Hosseini
Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
مریم خالقی قدیری
دانشگاه مونستر آلمان
Maryam Khaleghi Ghadiri
Muenster University, Germany,
حامد خردمند
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Hamed Kherad Mand
Mashhad University of Medical Sciences
سیامک دانش
دانشگاه ویتن آلمان
Siamak Danesh
Witten University, Germany,
طاهر درودی
Taher Doroudi
سوده رازقی جهرمی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Soodeh Razeghi Jahroomi
Tehran University of Medical Sciences
وفا رحیمی موقر
مرکز تحقیقات سینا تروما و جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Vafa Rahimi Movaghar
Sina Trauma and Surgery Research Center, Tehran University of Medical Sciences
سجاد سحاب نگاه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Sajad Sahab Negah
Mashhad University of Medical Sciences
سهیل سعادت
مرکز تحقیقات تروما و جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Soheil Saadat
Trauma and Surgery Research Center, Tehran University of Medical Sciences
داوود صبور
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Davood Sabour
Babol University of Medical Sciences
مریم صفاهانی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Maryam Safahani
Tehran University of Medical Sciences
هادی علیقلی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Hadi Ali Gholi
Shiraz University of Medical Sciences
امیر قائمی
انیستیتو پاستور ایران
Amir Ghaemi
Pasteur Institute of Iran,
مژده قبایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mojdeh Ghabaei
Tehran University of Medical Sciences
رضا قدیرپور
دانشگاه پارما ایتالیا
Reza Ghadir Pour
فریبا کریم زاده
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Fariba Karim Zadeh
Iran University of Medical Sciences
هادی کاظمی
استادیار دانشگاه شاهد
Hadi Kazemi
Assistant Professor, Shahed University
سیدمصطفی مدرس موسوی
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا
Sayed Mostafa Modarres Mousavi
Shefa Nerouscience Research Center,
محمدجواد میرزاییان
دانشگاه هانوفر آلمان
Mohammad Javad Mirzayan
Hannover University, Germany,
محسن مهاجر
دانشگاه فرایبورگ آلمان
Mohsen Mohajer
Freiburg University, Germany,
فرشید نوربخش
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: علوم خاک
Farshid Noorbakhsh
Professor, Isfahan University of Technology
Specialist: Soil Science
ویراستارفارسی
زهرا آیینی
زهرا آیینی
آرزو اسحق آبادی
آرزو اسحق آبادی
لیلا بیان
Leyla Bayan
مدیر اجرایی
دکتر پیرحسین کولیوند
پیرحسین کولیوند
معاون پشتیبانی و منابع انسانی مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا
Pir hossein Koulivand
Assistant Support and Human Resources Healing Neuroscience Research Center,
مدیرداخلی
سیدمصطفی مدرس موسوی
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا
Sayed Mostafa Modarres Mousavi
Shefa Nerouscience Research Center,
لیلا بیان
Leyla Bayan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۷