درباره نشریه
ISSN:
2251-8169
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن کنه شناسی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمد خانجانی
سردبیر:
دکتر علیرضا صبوری
تلفن:
026-32243671
دورنگار:
026-32243671
سایت اختصاصی:
biotaxa.org/pja
نشانی:
کرج، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی کرج
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/03
مدیر مسئول
دکتر محمد خانجانی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه بوعلی سینا
Mohammad Khanjani
Professor Faculty of Agriculture
Bu-Ali Sina University
سردبیر
دکتر علیرضا صبوری
استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کنه شناسی
Ali Reza Saboori
Professor Faculty of Science and Agricultural Engineering
University of Tehran
Specialist: Toothpaste
اعضای تحریریه
دکتر احمدرضا کاتوزیان
دکتر احمدرضا کاتوزیان

دانشگاه تهران
Ahmad Reza Katouzian

University of Tehran
دکتر جلیل حاجی زاده
استاد گروه گیاه پزشکی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: حشره شناسی
Jalil Hajizadeh
Professor, Plant Protection
University of Guilan
Specialist: Entomology
Tinghuan Wen
Tinghuan Wen
Professor
Alexander Khaustov
Alexander Khaustov

Enrico de Lillo
Enrico de Lillo
University of Bari Aldo Moro, Bari, Italy
Tetsuo Gotoh
Tetsuo Gotoh
Ibaraki University, Japan
دکتر کریم حداد ایرانی نژاد
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Karim Haddad Iraninejad
Professor
University of Tabriz
Specialist: Agricultural Entomology
دکتر کریم کمالی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Karim Kamali
Professor
Tarbiat Modares University
دکتر محمد خانجانی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه بوعلی سینا
Mohammad Khanjani
Professor Faculty of Agriculture
Bu-Ali Sina University
Serge Kreiter
Serge Kreiter
Professor
Alain Migeon
Alain Migeon

Maria Navajas
Maria Navajas

Marie Stephane Tixier
Marie Stephane Tixier

Eddie Albert Ueckermann
Eddie Albert Ueckermann
Professor
Vladimir Pesic
Vladimir Pesic

Maria Kazimirova
Maria Kazimirova

Hans Klompen
Hans Klompen

Alexander A.Stekolnikov
Alexander A.Stekolnikov

Norman Fashing
Norman Fashing

Lars Lundqvist
Lars Lundqvist

Joanna Makol
Joanna Makol

Maria L.Moraza
Maria L.Moraza

Owen Seeman
Owen Seeman

Andreas Wohltmann
Andreas Wohltmann

Cal Welbourn
Cal Welbourn

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۳