درباره نشریه
ISSN:
2588-6894
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دکتر رضا شیران خراسانی
مدیر مسئول:
دکتر رضا شیران خراسانی
سردبیر:
دکتر عباس شیخ الاسلامی
مدیرداخلی:
مجید نجات زادگان
تلفن:
051-32225752
دورنگار:
051-32225752
سایت اختصاصی:
www.mo-lawresearch.ir
نشانی:
مشهد، راه آهن، بلوار شهید کامیاب، کامیاب 42 ، پلاک 22، ، کدپستی: 9145884771
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/25
صاحب امتیاز
دکتر رضا شیران خراسانی
دکتر رضا شیران خراسانی

مدیر مسئول
دکتر رضا شیران خراسانی
دکتر رضا شیران خراسانی

مدیرداخلی
مجید نجات زادگان

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Majid Nejatzadegan

Central Office, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر عباس شیخ الاسلامی
دانشیار حقوق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Abass Sheikholeslami
Associate Professor, Law
Mashhad Branch, Islamic Azad University
Specialist: Criminal law and criminology
اعضای تحریریه
دکتر مهرزاد ابدالی

رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mehrzad Abdali

حسام محمدی

دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
دکتر حسن بادینی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Hassan Badini
Associate Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Private law
جواد حبیبی تبار
مدیر گروه فقه و حقوق قضایی
Javad Habibitabar

دکتر تهمورث بشیریه
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق کیفری و جرم شناسی
Tahmoures Bashirieh
Assistant Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر همایون مافی
دانشیار
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: تجارت بین الملل
Homayoun Mafi
Associate Professor
University of Judicial Sciences and Administrative Services
سید مصطفی میرمحمدی عزیزی
دانشیار حقوق، حقوق بین الملل
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Seyed Mostafa Mirmohammadi
Associate Professor, International law
Mofid University
Specialist: International law
دکتر بختیار عباسلو
استادیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: حقوق
Bakhtiar Abbas Loo
Assistant Professor
Amin Police University
Specialist: law
دکتر محمدعلی صلحچی
استادیار گروه حقوق خصوصی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Mohammad Ali Solh Chi
Assistant Professor Private Law Group
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International rights
دکتر الهام امین زاده
دانشیار حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Elham Aminzadeh
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: International rights
دکتر هیبت الله نژندی منش
استادیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Heybatollah Najandimanesh
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر اسدالله یاوری
استادیار
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Asadollah Yavari
Assistant Professor
دکتر سیدهادی محمودی
استادیار
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Seyed Hadi Mahmoudi
Assistant Professor
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۱