درباره نشریه
ISSN:
2008-2436
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید باهنر کرمان (دانشکده ادبیات و علوم انسانی)
مدیر مسئول:
دکتر ناصر محسنی نیا
سردبیر:
دکتر عباسعلی رستمی نسب
تلفن:
034-33221449
سایت اختصاصی:
jir.uk.ac.ir
نشانی:
کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
صندوق پستی:
133-76175
تاریخ به‌روزآوری: 1395/12/27

این مجله تا شماره 8 با نام پژوهش های اسلامی منتشر شده است.

مدیر مسئول
دکتر ناصر محسنی نیا
دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب
naser mohseni Niya
Associate Professor, Imam Khomeini International University
Specialist: Persian Language and Literature, Arabic literature
سردبیر
دکتر عباسعلی رستمی نسب
دانشیار گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان
Abbas Ali Rostaminasab
Associate Professor, Department of Educational Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman
هیات تحریریه
دکتر عیسی ابراهیم زاده
دانشیار دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: Distance Education
Issa Ebrahimzadeh
Associate Professor, Payame Noor University
Specialist: آموزش از راه دور
دکتر محمدجعفر پاک سرشت
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Mohammad Jafar Pakseresht
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Educational Science
دکتر عباسعلی رستمی نسب
دانشیار گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان
Abbas Ali Rostaminasab
Associate Professor, Department of Educational Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر محمدرضا شرفی جم
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تعلیم و تربیت
Reza Sharafijam
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: education and training
دکتر مسعود صفایی مقدم
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Masoud Safaee Moghaddam
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Philosophy of Education
دکتر پروین صمدی
دانشیار دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Parvin Samadi
Associate Professor, University of Alzahra
Specialist: Curriculum
دکتر سیدحمیدرضا علوی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Seyedhamidreza Alavi
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Philosophy of Education
دکتر مهدی لسانی
دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Mehdi Lesani
Associate Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Education Management
دکتر ناصر محسنی نیا
دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب
naser mohseni Niya
Associate Professor, Imam Khomeini International University
Specialist: Persian Language and Literature, Arabic literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۱