درباره نشریه
ISSN:
2008-2436
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
تا شماره 8 با نام «پژوهش های اسلامی» منتشر شده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید باهنر کرمان (دانشکده ادبیات و علوم انسانی)
مدیر مسئول:
دکتر عباسعلی رستمی نسب
سردبیر:
دکتر اصغر سلطانی
تلفن:
034-31322426
سایت اختصاصی:
jir.uk.ac.ir
نشانی:
کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
صندوق پستی:
133-76175
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/08
مدیر مسئول
دکتر عباسعلی رستمی نسب
استاد تمام فلسفه تعلیم و تربیت
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Abbas Ali Rostaminasab
Full Professor, Philosophy of education
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: philosophy of education
سردبیر
دکتر اصغر سلطانی
دانشیار برنامه ریزی درسی، بخش علوم تربیتی، دانشگده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: برنامه درسی
Asghar Soltani
Associate Professor, Department of Education
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Curriculum
اعضای تحریریه
دکتر سید احمد رهنمایی
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Sayyed Ahmad Rahnemaei
Associate Professor Imam Khomeini Institute of Education and Research
دکتر عیسی ابراهیم زاده
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: آموزش از راه دور
Issa Ebrahimzadeh
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Distance Education
دکتر محمدجعفر پاک سرشت
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علوم تربیتی، فلسفه تعلیم و تربیت
Mohammad Jafar Pakseresht
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Educational Science
دکتر محمدرضا شرفی جم
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تعلیم و تربیت، علوم تربیتی
Reza Sharafijam
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: education and training
دکتر مسعود صفایی مقدم
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Masoud Safaei Moghaddam
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Philosophy of Education
دکتر پروین صمدی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Parvin Samadi
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Curriculum
دکتر سید حمیدرضا علوی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Seyedhamidreza Alavi
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Philosophy of Education
دکتر مهدی لسانی
دانشیار علوم تربیتی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Mehdi Lesani
Associate Professor, Educatoinal sciences
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Education Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۴