درباره نشریه
ISSN:
1728-5127
eISSN:
2538-1598
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
1381
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مدیر مسئول:
دکتر سیدسعید مظلومی محمودآباد
سردبیر:
دکتر سیدسعید مظلومی محمودآباد
مدیر اجرایی:
دکتر فرخ لقا ثروت
تلفن:
035-38209137
دورنگار:
035-38209137
سایت اختصاصی:
tbj.ssu.ac.ir
نشانی:
یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، دفتر مجله طلوع بهداشت یزد
صندوق پستی:
887-89165
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/25
مدیر مسئول
سیدسعید مظلومی محمودآباد
استاد گروه مبارزه با بیماریها دانشگاه علوم پزشکی یزد
Seyyed Saeed Mazloomy Mahmood Abad
Professor, Department of Fighting Diseases, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
سردبیر
سیدسعید مظلومی محمودآباد
استاد گروه مبارزه با بیماریها دانشگاه علوم پزشکی یزد
Seyyed Saeed Mazloomy Mahmood Abad
Professor, Department of Fighting Diseases, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
هیات تحریریه
غلامرضا شریفی راد
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم
رشته تخصصی: آموزش سلامت
Gholam Reza Sharifirad
Professor, School of Health, Qom University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
جمشید آیت اللهی
استاد گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی یزد
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی و گرمسیری
Jamshid Ayatollahi
Professor, Infectious Diseases Group, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Infectious and Tropical Diseases
محمدحسن احرام پوش
استاد دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Hassan Ehrampoush
Professor, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
ابوالفضل برخورداری
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Abolfazl Barkhordari
Professor, Department of Occupational Health Engineering, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
احمد حائریان
استاد گروه پریو دانشگاه علوم پزشکی یزد
رشته تخصصی: پریودنتیکس
Ahmad Haerian
Professor, The band, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Periodontics
محمدرضا شجاع
استاد گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی یزد
Mohammad Reza Shoja
Professor, Eye group, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
عباسعلی جعفری
دانشیار گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی یزد
Abbas Ali Jafari
Associate Professor, Department of Parasitology, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
مهرداد شکیبا
استادیار گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی یزد
Mehrdad Shakiba
Assistant Professor, Department of Pediatrics, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
محمدحسین فلاح زاده
استاد مرکز تحقیقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماری غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی یزد
رشته تخصصی: اطفال
Mohammad Hossein Fallahzadeh
Professor, Research Center of Prevention and Epidemiology of Non-Communicable Disease, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric
سیدمهدی کلانتر
استاد گروه ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد
Seyed Mehdi Kalantar
Professor, Department of Medical Genetics, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
محمدحسین کاوه
دانشیار گروه آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mohammad Hossein Kaveh
Associate Professor, Department of Health Education, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
فریده گل بابایی
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Farideh Golbabaei
Professor, Department of Occupational Health Engineering, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
سیدسعید مظلومی محمودآباد
استاد گروه مبارزه با بیماریها دانشگاه علوم پزشکی یزد
Seyyed Saeed Mazloomy Mahmood Abad
Professor, Department of Fighting Diseases, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
حسن مظفری خسروی
استاد دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد
رشته تخصصی: تغذیه
Hassan Mozafari Khosravi
Professor, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
محمدعلی مروتی شریف آباد
استاد دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد
رشته تخصصی: آموزش و پرورش و ارتقاء سلامت
Mohammad Ali Morowati Sharifabad
Professor, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotion
محمدحسین باقیانی مقدم
استاد گروه خدمات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد
Mohammad Hossein Baghiani Moghadam
Professor, Department of Health Services, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
ویراستارفارسی
دکتر فرخ لقا ثروت
فرخ لقا ثروت
Farrokh Lagha Servat
مریم فلاحتی عقدا
مریم فلاحتی عقدا
ویراستار انگلیسی
محمدرضا مزین
استادیار دانشگاه علوم پزشکی یزد
Mohammad Reza Mozayan
Assistant Professor, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر فرخ لقا ثروت
فرخ لقا ثروت
Farrokh Lagha Servat
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۰
تعداد عناوین درج شده:
۸۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۸۰۰