درباره نشریه
ISSN:
1728-5127
eISSN:
2538-1598
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1381
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مدیر مسئول:
دکتر سید سعید مظلومی محمودآباد
سردبیر:
دکتر سید سعید مظلومی محمودآباد
مدیر اجرایی:
فرخ لقا ثروت
ویراستار فارسی:
فرخ لقا ثروت
ویراستار فارسی:
مریم فلاحتی عقدا
ویراستار انگلیسی:
محمدرضا مزین
تلفن:
035-38209137
دورنگار:
035-38209137
سایت اختصاصی:
tbj.ssu.ac.ir
نشانی:
یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، دفتر مجله طلوع بهداشت یزد
صندوق پستی:
887-89165
تاریخ به‌روزآوری: 1402/04/20
مدیر مسئول
دکتر سید سعید مظلومی محمودآباد
استاد گروه مبارزه با بیماریها
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Seyyed Saeed Mazloomy Mahmood Abad
Professor Department of Fighting Diseases
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر سید سعید مظلومی محمودآباد
استاد گروه مبارزه با بیماریها
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Seyyed Saeed Mazloomy Mahmood Abad
Professor Department of Fighting Diseases
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر غلامرضا شریفی راد

رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Gholamreza Sharifirad

Specialist: health education
دکتر جمشید آیت اللهی
استاد گروه بیماریهای عفونی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی و گرمسیری
Jamshid Ayatollahi
Professor Infectious Diseases Group
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Infectious and Tropical Diseases
دکتر محمدحسن احرام پوش
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Hassan Ehrampoush
Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر ابوالفضل برخورداری
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Abolfazl Barkhordari
Professor Department of Occupational Health Engineering
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
دکتر احمد حائریان
استاد گروه پریو
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: پریودنتیکس
Ahmad Haerian
Professor The band
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Periodontics
دکتر محمدرضا شجاع
استاد گروه چشم
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Reza Shoja
Professor Eye group
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر عباس علی جعفری
استاد قارچ شناسی پزشکی، گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: Medical and Molecular Mycology
Abbasali Jafari
Professor, Medical mycology, Dep of Parasitology, Medical School, University of Yazd Medical Sciences
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Medical and Molecular mycology
دکتر مهرداد شکیبا
استادیار گروه اطفال
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mehrdad Shakiba
Assistant Professor Department of Pediatrics
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر محمدحسین فلاح زاده
استاد مرکز تحقیقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماری غیر واگیر
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: اطفال
Mohammad Hossein Fallahzadeh
Professor Research Center of Prevention and Epidemiology of Non-Communicable Disease
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric
دکتر سید مهدی کلانتر
استاد گروه ژنتیک پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Seyed Mehdi Kalantar
Professor Department of Medical Genetics
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر محمدحسین کاوه
دانشیار گروه آموزش بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mohammad Hossein Kaveh
Associate Professor Department of Health Education
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر فریده گل بابایی
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Farideh Golbabaei
Professor Department of Occupational Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر سید سعید مظلومی محمودآباد
استاد گروه مبارزه با بیماریها
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Seyyed Saeed Mazloomy Mahmood Abad
Professor Department of Fighting Diseases
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر حسن مظفری خسروی
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: تغذیه
Hassan Mozaffari Khosravi
Professor School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر محمدعلی مروتی شریف آباد
استاد Health Education & Promotion
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mohammad Ali Morowatisharifabad
Professor, Health Education & Promotion
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Health Education and Promotion
دکتر محمدحسین باقیانی مقدم
استاد گروه خدمات بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Hossein Baghiani Moghadam
Professor Department of Health Services
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
ویراستار فارسی
فرخ لقا ثروت
کارشناس آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت،گروه آموزش بهداشت،دانشکده بهداشت،
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Farrokh Lagha Servat
Expert, Health Education, Department of health education, school of public health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
مریم فلاحتی عقدا
مریم فلاحتی عقدا

ویراستار انگلیسی
محمدرضا مزین
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Reza Mozayan
Assistant Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
فرخ لقا ثروت
کارشناس آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت،گروه آموزش بهداشت،دانشکده بهداشت،
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Farrokh Lagha Servat
Expert, Health Education, Department of health education, school of public health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۲۸