درباره نشریه
ISSN:
2008-629X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مدیر مسئول:
دکتر صدیقه اربابیان
سردبیر:
دکتر احمد مجد
مدیرداخلی:
دکتر گلناز تجدد
تلفن:
021-22968271
سایت اختصاصی:
jdb.iau-tnb.ac.ir
صندوق پستی:
4375-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/16
مدیر مسئول
دکتر صدیقه اربابیان
دانشیار واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زیست شناسی سلولی تکوینی گیاهی
Sedigheh Arbabian
Associate Professor, North Tehran Branch, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Plant Genetic Cell Biology
سردبیر
دکتر احمد مجد
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تکوین گیاهی، زیست شناسی، سیتولوژی و مورفوژنز گیاهی
Ahmad Majd
Professor, Kharazmi University
Specialist: Plant devopmental biology, biology, Plant cytology and morphogenesis
هیات تحریریه
دکتر احمد مجد
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تکوین گیاهی، زیست شناسی، سیتولوژی و مورفوژنز گیاهی
Ahmad Majd
Professor, Kharazmi University
Specialist: Plant devopmental biology, biology, Plant cytology and morphogenesis
دکتر صدیقه اربابیان
دانشیار واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زیست شناسی سلولی تکوینی گیاهی
Sedigheh Arbabian
Associate Professor, North Tehran Branch, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Plant Genetic Cell Biology
دکتر محمدکاظم پریور
استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تکوین جانور، زیست شناسی سلولی تکوینی
Mohammad Kazem Parivar
Professor, science and research Branch, Kharazmi University
Specialist: Animal devopmental biology, Developmental cell biology
دکتر صدیقه مهرابیان
استاد واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: میکروبیولوژی-اکولوژی میکروبی
Sedigheh Mehrabian
Professor, North Tehran Branch, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Microbiology-Microbial Ecology
دکتر مهدی رهنما
دانشیار واحد زنجان دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زیست شناسی-علوم جانوری
Mehdi Rahnama
Associate Professor, Zanjan unit, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Biology-Animal Sciences
دکتر علیرضا ایرانبخش
استاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زیست شناسی، زیست شناسی-تکوین گیاهی
Ali Reza Iran Bakhsh
Professor, science and research unite, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: biology, Biology-Genesis
دکتر یوسف سیدنا
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژنتیک انسانی
Yousef Seyedena
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Human Genetics
دکتر محمد نبیونی
دانشیار دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم اعصاب - تکوین سیستم عصبی
Mohammad Nabiuni
Associate Professor, Kharazmi University
Specialist: Neuroscience - Genesis of the nervous system
دکتر فرخنده رضانژاد
دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: علوم گیاهی
Farkhondeh Rezanejad
Associate Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Plant Sciences
دکتر سیدمحمدمهدی حمدی
دانشیار واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: سیستماتیک گیاهی
Seyed Mohammad Mahdi Hamdi
Associate Professor, Central Tehran Branch, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Systematic vegetarian
مدیرداخلی
دکتر گلناز تجدد
استادیار واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زیست شناسی سلولی تکوینی گیاهی
Gol Naz Tajadod
Assistant Professor, North Tehran Branch, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Plant Genetic Cell Biology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۱