درباره نشریه
ISSN:
1728-6158
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علوم تشریح ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدتقی جغتایی
سردبیر:
دکتر مجتبی رضازاده ولوجردی
مدیرداخلی:
دکتر بهمن جلالی کندری
تلفن:
021-88925838
021-86036497
سایت اختصاصی:
www.anatomyjournal.ir
صندوق پستی:
6349-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/08
مدیر مسئول
دکتر محمدتقی جغتایی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: دکترای تخصصی آناتومی، علوم تشریح
Mohammad Taghi Joghataei
Professor School of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Neural Sciences, Anatomical Sciences
سردبیر
دکتر مجتبی رضازاده ولوجردی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
Mojtaba RezaZadeh Valojerdi
Professor
Tarbiat Modares University
اعضای تحریریه
دکتر محمدحسین اسدی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Mohammad Hossein Asadi

Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر یوسف صادقی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم تشریحی
Yusef Sadeghi
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Anatomical sciences
دکتر سعید آبرون
دانشجوی دکتری پزشکی
Yamaguchi Uni. Japan
Saeid Abroun
Phd Student, Hematology
Yamaguchi Uni. Japan
دکتر محمد اکبری
دکتر محمد اکبری
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mohammad Akbari
School of Nursing and Midwifery
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر حسین بهادران
دکتر حسین بهادران

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Hossein Bahadoran

Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر محمد بیات
استاد گروه جراحی دهان و فک و صورت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Bayat
Professor Department of Oral & Maxillofacial Surgery
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سید علیرضا ابراهیم زاده بیدسکان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: علوم تشریحی
Seyyed Ali Reza Ebrahimzadeh Bideskan
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Anatomical Sciences
دکتر حسن افتخارواقفی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: کالبدشناسی
Hasan Eftekhar Vaghefi
Associate Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: anatomy
دکتر ابراهیم اسفندیاری
استاد گروه آناتومی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: علوم تشریحی و بیولوژی مولکولی
Ebrahim Esfandiari
Professor Department of Anatomy
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Anatomical Sciences and Molecular Biology
دکتر رضا ماستری فراهانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آناتومی و علوم تشریح
Reza Masteri Farahani
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Anatomy and Anatomy Sciences
دکتر علیرضا فاضل
استاد گروه علوم تشریحی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: دکتری تخصصی / علوم تشریحی، آناتومی
Ali Reza Fazel
Professor Anatomical Department
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Ph.D. / Anatomical Sciences, anatomy
دکتر رستم قربانی کلخواجه

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: علوم تشریحی
Rostam Ghorbani Kalkhajeh

Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: Anatomical Sciences
دکتر مهرداد جهانشاهی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Mehrdad Jahanshahi

Golestan University of Medical Sciences
دکتر محمود مفید
دکتر محمود مفید

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Mahmoud Mofid

Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر منصوره موحدین
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم تشریح، ، جنین شناسی
Mansoureh Movahedin
Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
دکتر محمدحسین نصراصفهانی
استاد پژوهشگاه رویان مرکز تحقیقات زیست پزشکی باروری پژوهشگاه رویان
Mohammad Hossein Nasresfahani
Professor Royan Research Institute Reproductive Biomedical Research Center Royan Institute
دکتر نورالدین نعمت اللهی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Nooredin Nematollahi
Associate Professor
Kerman University of Medical Sciences
محمدرضا نورانی

Mohammad Reza Nourani

دکتر محمود اورزی زاده
دکتر محمود اورزی زاده

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Mahmoud Orazizadeh

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر محمدکاظم پریور
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تکوین جانور، زیست شناسی سلولی تکوینی
Mohammad Kazem Parivar
Professor science and research Branch
Kharazmi University
Specialist: Animal devopmental biology, Developmental cell biology
دکتر هوشنگ رفیق دوست
استاد
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Hooshang Rafighdoost
Professor
Zahedan University of Medical Sciences
دکتر جواد رئوف سرشوری
دکتر جواد رئوف سرشوری

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Javad Raouf Sarshoori

Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر همایون صدرایی
دکتر همایون صدرایی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Homayoun Sadraee

Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر علی قلی سبحانی
دکتر علی قلی سبحانی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Gholi Sobhani
Professor School of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
دکتر جعفر سلیمانی راد

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: آناتومی
Jafar Soleimanirad

Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Anatomy
دکتر طاهره طلایی
دانشکده علوم و فنون پزشکی پیشرفته
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: مهندسی بافت
Tahereh Talaei
School of Advanced Medical Sciences and Technologies
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Tissue Engineering
مدیرداخلی
دکتر بهمن جلالی کندری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: علوم تشریحی
Bahman Jalali Kondori
Assistant Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Anatomical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۲
تعداد عناوین درج شده:
۴۸۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۴