درباره نشریه
ISSN:
8167-1735
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
پاییز 1381
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دکتر حسین عسگری
مدیر مسئول:
دکتر حسین عسگری
سردبیر:
دکتر حسین عسگری
مدیرداخلی:
فریبا خاضعی
روابط عمومی:
مریم گوهری
صفحه آرا:
کیوان ایزدی
تلفن:
021-88326417
021-88326418
دورنگار:
021-88324394
سایت اختصاصی:
www.behdashteravan.ir
نشانی:
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، پلاک 119 ، ، کدپستی: 1588633137
صندوق پستی:
364-15855
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/18
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۵۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۹۴