درباره نشریه
ISSN:
2645-5781
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه رازی کرمانشاه
مدیر مسئول:
وحید مبارک
سردبیر:
دکتر علی محمد موذنی
مدیر اجرایی:
دکتر داریوش قبادی
کارشناس:
نسرین عزیزی
تلفن:
083-34283903
سایت اختصاصی:
motounadabi.razi.ac.ir
نشانی:
کرمانشاه، باغ ابریشم، دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دفتر مجله
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/13
مدیر مسئول
وحید مبارک
استادیار رشته زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Vahid Mobarak
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Razi University
Razi University
سردبیر
دکتر علی محمد موذنی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات
Ali Mohammad Moazeni
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature
اعضای تحریریه
دکتر سید احمد پارسا
استاد
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، بلاغت، نقد و نظریه ادبی، ادبیات معاصر، خاقانی
Seyyed Ahmad Parsa
Professor
University of Kurdistan
Specialist: Persian Language and Literature, Rhetoric, Criticism and Literary Theory, Contemporary Literature, Khaghani
دکتر علی حیدری
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه لرستان
Ali Heidary
Professor, Department of Persian Litrature
University of Lorestan
دکتر تیمور مالمیر
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Teymour Mal Mir
Professor
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر قاسم صحرایی
استاد رشته زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ghasem Sahraei
Professor, Lorestan University
University of Lorestan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر فاطمه کلاهچیان
استادیار
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Fatemeh Kolah Chian
Assistant Professor
Razi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علی تمیزال

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Temizel

Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مصباح الدین نذری قل محمودزاده
دکتر مصباح الدین نذری قل محمودزاده

دکتر محمد ایرانی
مدرس
رشته تخصصی: دستور زبان و متون نثر و ادبیات داستانی، سبک شناسی، نقد ادبی
Mohammad Irani

دکتر علیرضا نبی لو
استاد
دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Reza Nabi Lou
Professor
University of Qom
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علیرضا مظفری

Alireza Mozaffari

دکتر عبدالرضا سیف
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات
Abdol Reza Seyf
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature
دکتر محمد بهنام فر
استاد رشته زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات
دانشگاه بیرجند
Mohammad Behnamfar
Professor, Department of Persian Language and Literature
University of Birjand
دکتر اسماعیل تاج بخش
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ismaeil Tajbakhsh
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محسن ذوالفقاری
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
Mohsen Zolfaghari
Professor Persian Language and Literature
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر بهادر باقری
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Bahador Bagheri
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدرضا نجاریان
استاد
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Reza Najarian
Associate Professor
University of Yazd
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر اصغر دادبه
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه و حکمت اسلامی
Asghar Dad Beh
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Islamic philosophy and wisdom
دکتر وحید سبزیان پور
دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، ادبیات عرب، ادبیات تطبیقی
Vahid Sabzianpour
Associate Professor, Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Razi University
Razi University
Specialist: Arabic language and literature, Arabic literature, comparative literature
امید مجد

Omid Majd

دکتر سوسن جبری
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: ادبیات فارسی، ادبیات عرفانی، نقد ادبی
Soussan Jabri
Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities Sciences
Razi University
Specialist: Persian literature, narrative literature, literary criticism, popular literature, mystical literature
دکتر خلیل بیگ زاده
دانشیار زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان فارسی
Khalil Baygzade
Associate Professor, Persian of Language and Literature, Persian literature group, Faculty of Literature and Humanities
Razi University
Specialist: Farsi language
دکتر غلامرضا سالمیان
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Gholamreza Salemian
Associate Professor, Persian Language & Literature
Razi University
Specialist: Persian Languge & Literature
مدیر اجرایی
دکتر داریوش قبادی

دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Daryoush Ghobadi

Razi University
Specialist: Persian Language and Literature
کارشناس
نسرین عزیزی
کارشناس ارشد دانشکده ادبیات
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: ادبیات عرب
Nasrin Azizi
Faculty of Literature
Razi University
Specialist: Arabic literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۲