درباره نشریه
ISSN:
2645-5781
دوره انتشار:
دوفصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
دکتر وحید مبارک
مدیر مسئول:
دکتر وحید مبارک
سردبیر:
دکتر وحید سبزیان پور
مدیر اجرایی:
دکتر داریوش قبادی
تلفن:
083-38350211
سایت اختصاصی:
www.karnameadabeparsi.ir
نشانی:
کرمانشاه، ایستگاه چاله چاله، کوچه سنجابی، ساختمان الماس، واحد 3
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/04
صاحب امتیاز
دکتر وحید مبارک
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان فارسی
Vahid Mobarak
Assistant Professor, Faculty of Literature and Humanities, Razi University
Specialist: Farsi language
مدیر مسئول
دکتر وحید مبارک
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان فارسی
Vahid Mobarak
Assistant Professor, Faculty of Literature and Humanities, Razi University
Specialist: Farsi language
سردبیر
دکتر وحید سبزیان پور
استاد دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، ادبیات عرب، ادبیات تطبیقی
Vahid Sabzianpour
Professor, Razi University
Specialist: Arabic language and literature, Arabic literature, comparative literature
هیات تحریریه
دکتر سیداحمد پارسا
استاد دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، بلاغت، نقد و نظریه ادبی، ادبیات معاصر، خاقانی
Seyyed Ahmad Parsa
Professor, University of Kurdistan
Specialist: Persian Language and Literature, Rhetoric, Criticism and Literary Theory, Contemporary Literature, Khaghani
دکتر علی حیدری
استاد دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Heydari
Professor, University of Lorestan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر تیمور مالمیر
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Teymour Mal Mir
Professor, University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر قاسم صحرایی
دکتر قاسم صحرایی
دانشیار دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ghasem Sahraee
Associate Professor, University of Lorestan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر ایرج مهرکی
دانشیار واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Iraj Mehraki
Associate Professor, Karaj unit, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر جلیل کریمی
استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Jalil Karimi
Assistant Professor, Razi University
Specialist: Sociology
دکتر فاطمه کلاهچیان
استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Fatemeh Kolah Chian
Assistant Professor, Razi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر میرجلال الدین کزازی
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
MIr Jalaleddin Kazzazi
Professor, Persian Language and Literature, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر اصغر دادبه
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه و حکمت اسلامی
Asghar Dad Beh
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Islamic philosophy and wisdom
دکتر وحید سبزیان پور
استاد دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، ادبیات عرب، ادبیات تطبیقی
Vahid Sabzianpour
Professor, Razi University
Specialist: Arabic language and literature, Arabic literature, comparative literature
دکتر عبدالرضا مدرس زاده
دانشیار واحد کاشان دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abdolreza Modares Zadeh
Associate Professor, Kashan unit, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر امید مجد
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Omid Majd
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سوسن جبری
دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: ادبیات فارسی، ادبیات عرفانی، نقد ادبی
Sousan Jabri
Associate Professor, Razi University
Specialist: Persian literature, narrative literature, literary criticism, popular literature, mystical literature
دکتر محمدمراد ایرانی
دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Morad Irani
Associate Professor, Razi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر موسی پرنیان
استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Moosa Parnian
Assistant Professor, Razi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر خلیل بیگ زاده
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان فارسی
Khalil Beygzadeh
Associate Professor, Faculty of Literature and Humanities, Razi University
Specialist: Farsi language
دکتر غلامرضا سالمیان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Gholamreza Salemian
Specialist: Persian Languge & Literature
دکتر تورج زینی وند
دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی، ادبیات عرب، ادبیات تطبیقی
Touraj Zeyni Vand
Associate Professor, Razi University
Specialist: Arabic language and literature, Arabic literature, comparative literature
دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه
استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ebrahim Rahimi Zanganeh
Assistant Professor, Razi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عیسی نجفی
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Isa Najafi
Assistant Professor, Faculty of Literature and Humanities, Razi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر امیرعباس عزیزی فر
استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، فرهنگ عامه، ادبیات حماسی
Amir Abbas Azizi Far
Assistant Professor, Razi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر شراره الهامی
استادیار واحد سنندج دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Sharareh Elhami
Assistant Professor, Sanandaj Unit, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر وحید مبارک
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان فارسی
Vahid Mobarak
Assistant Professor, Faculty of Literature and Humanities, Razi University
Specialist: Farsi language
ویراستارفارسی
دکتر وحید مبارک
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان فارسی
Vahid Mobarak
Assistant Professor, Faculty of Literature and Humanities, Razi University
Specialist: Farsi language
مدیر اجرایی
دکتر داریوش قبادی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Daryoush Ghobadi
Razi University
Specialist: Persian Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۵۷