درباره نشریه
ISSN:
1735-5346
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1371
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
مدیر مسئول:
دکتر مجید یوسفی
سردبیر:
دکتر رمضانعلی صادق زاده
مدیر اجرایی:
مهندس سهراب مجدفر
مدیرداخلی:
دکتر کریم اکبری وکیل آبادی
ویراستار فارسی:
دکتر روزبه پناهی
مسئول اشتراک:
مهندس سهراب مجدفر
تلفن:
011-52353057
دورنگار:
011-52353057
سایت اختصاصی:
navy.iranjournals.ir
نشانی:
نوشهر، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) ، معاونت پژوهش و فناوری، ، کدپستی: 4651783311
تاریخ به‌روزآوری: 1403/02/13
مدیر مسئول
دکتر مجید یوسفی
عضو هیئت علمی
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
رشته تخصصی: آی تی
Majid Yousefi
Faculty member
Imam Khomeini Naval University of Noshahr
Specialist: IT
سردبیر
دکتر رمضانعلی صادق زاده
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مخابرات، مهندسی برق مخابرات
Ramezan Ali Sadegh Zadeh
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Telecommunications, Electrical engineering telecommunications
اعضای تحریریه
محمدصادق ابریشمیان

ایاز قربانی

رامین زیبا سرشت

دکتر کریم اکبری وکیل آبادی
استادیار دانشکده مهندسی کشتی
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
رشته تخصصی: معماری کشتی
Karim Akbari Vakil Abadi
Assistant Professor School of Ship Engineering
Imam Khomeini Naval University of Noshahr
Specialist: Ship Architecture
دکتر رامین زیباسرشت
دانشیار
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
رشته تخصصی: شیمی معدنی
Ramin Ziba Seresht
Associate Professor
Imam Khomeini Naval University of Noshahr
Specialist: mineral chemistry
دکتر ندا سلطانی
دانشیار جهاد دانشگاهی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی
Neda Soltani
Associate Professor Academic Jihad
Shahid Beheshti University
Specialist: Biology-Plant Physiology
دکتر حبیب الله سیاری
استاد
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: علوم دفاعی دریایی، مدیریت علوم دفاعی
Habibollah Sayyari
Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Marine Defense Science, Defense Science Management
دکتر رمضانعلی صادق زاده
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مخابرات، مهندسی برق مخابرات
Ramezan Ali Sadegh Zadeh
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Telecommunications, Electrical engineering telecommunications
دکتر حسن قاسمی
استاد دانشکده مهندسی دریا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: هیدرودینامیکی کشتی، معماری کشتی و مهندسی دریا
Hassan Ghassemi
Professor Faculty of Engineering of the Sea
Amirkabir University of Technology
Specialist: Ship Hydrodynamic, Ship architecture and marine engineering
دکتر افشین محسنی آراسته
دانشیار واحد تهران شمال
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیک دریا
Afshin Mohseni Arasteh
Associate Professor North Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sea physics
دکتر فرامرز نصری
استادیار دانشکده علوم
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
Faramarz Nasri
Assistant Professor College of Science
Imam Khomeini Naval University of Noshahr
دکتر محمدرضا خدمتی
استاد دانشکده مهندسی کشتی سازی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: کشتی سازی، سازه کشتی
Mohamad Reza Khedmati
Professor Faculty of Shipbuilding Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Shipbuilding, Ship Structure
دکتر محمدرضا سهیلی فر
استادیار دانشکده مهندسی برق
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
رشته تخصصی: مهندسی برق مخابرات
Mohamad Reza Soheily Far
Assistant Professor Department of electrical engineering
Imam Khomeini Naval University of Noshahr
Specialist: Electrical engineering telecommunications
ویراستار فارسی
دکتر روزبه پناهی

Roozbeh Panahi

مدیر اجرایی
مهندس سهراب مجدفر
کارشناس ارشد
رشته تخصصی: معماری کشتی، هیدرومکانیک
Sohrab Majdfar

Specialist: Ship Architecture, Hydromechanics
مدیرداخلی
دکتر کریم اکبری وکیل آبادی
استادیار دانشکده مهندسی کشتی
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
رشته تخصصی: معماری کشتی
Karim Akbari Vakil Abadi
Assistant Professor School of Ship Engineering
Imam Khomeini Naval University of Noshahr
Specialist: Ship Architecture
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۴
تعداد عناوین درج شده:
۵۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۸