درباره نشریه
ISSN:
1735-5346
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1371
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا سهیلی فر
سردبیر:
دکتر محمدرضا خدمتی
مدیر اجرایی:
مهندس داریوش ذوالفقاری
مدیرداخلی:
دکتر کریم اکبری وکیل آبادی
مسئول اشتراک:
مهندس سهراب مجدفر
تلفن:
011-52353057
دورنگار:
011-52353057
سایت اختصاصی:
navy.iranjournals.ir
نشانی:
نوشهر، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) ، معاونت پژوهش و فناوری، ، کدپستی: 4651783311
تاریخ به‌روزآوری: 1397/08/28
مدیر مسئول
محمدرضا سهیلی فر
استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: مهندسی برق مخابرات
Mohamad Reza Soheily Far
Assistant Professor, Department of electrical engineering, Imam Khomeini Naval University of Noshahr
Specialist: Electrical engineering telecommunications
سردبیر
محمدرضا خدمتی
استاد دانشکده مهندسی کشتی سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: کشتی سازی، سازه کشتی
Mohamad Reza Khedmati
Professor, Faculty of Shipbuilding Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Shipbuilding, Ship Structure
هیات تحریریه
دکتر مجید آقابابایی
مجید آقابابایی
استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: مهندسی برق - الکترونیک
Majid Agha Babaee
Assistant Professor, Department of electrical engineering, Imam Khomeini Naval University of Noshahr
Specialist: Electrical Engineering - Electronics
کریم اکبری وکیل آبادی
استادیار دانشکده مهندسی کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: معماری کشتی
Karim Akbari Vakil Abadi
Assistant Professor, School of Ship Engineering, Imam Khomeini Naval University of Noshahr
Specialist: Ship Architecture
محمدرضا بنازاده ماهانی
استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
رشته تخصصی: فیزیک دریا
Mohammad Reza Banazade Mahani
Assistant Professor, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Khoramshahr Marine Science and Technology University
Specialist: Sea physics
غلامعلی رضایی راد
دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی برق - الکترونیک
Gholam Ali Rezai Rad
Associate Professor, Department of electrical engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: Electrical Engineering - Electronics
رامین زیباسرشت
دانشیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: شیمی معدنی
Ramin Ziba Seresht
Associate Professor, Imam Khomeini Naval University of Noshahr
Specialist: mineral chemistry
ندا سلطانی
دانشیار جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی
Neda Soltani
Associate Professor, Academic Jihad, Shahid Beheshti University
Specialist: Biology-Plant Physiology
حبیب الله سیاری
استاد دانشگاه عالی دفاع ملی
رشته تخصصی: علوم دفاعی دریایی، مدیریت علوم دفاعی
Habibollah Sayyari
Professor, Supreme National Defense University
Specialist: Marine Defense Science, Defense Science Management
رمضانعلی صادق زاده
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مخابرات، مهندسی برق مخابرات
Ramezan Ali Sadegh Zade
Professor, Faculty of Electrical and Computer Engineering, K. N. Toosi University of Technology
Specialist: Telecommunications, Electrical engineering telecommunications
کمال عباسپور ثانی
دانشیار پژوهشگاه مواد و انژی
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک (انرژی خوشیدی)
kamal Abbas Pour Sani
Associate Professor of Institute of Materials and Energy,
Specialist: Mechanical Engineering (Solar)
حسن قاسمی
استاد دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: هیدرودینامیکی کشتی، معماری کشتی و مهندسی دریا
Hassan Ghassemi
Professor, Faculty of Engineering of the Sea, Amirkabir University of Technology
Specialist: Ship Hydrodynamic, Ship architecture and marine engineering
افشین محسنی آراسته
دانشیار واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: فیزیک دریا
Afshin Mohseni Arasteh
Associate Professor, North Tehran Branch,
Specialist: Sea physics
دکتر احمد معتمد
احمد معتمد
استاد دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
Ahmad Motamed
Professor, Faculty of Geology, University of Tehran
فرامرز نصری
استادیار دانشکده علوم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
Faramarz Nasri
Assistant Professor, College of Science, Imam Khomeini Naval University of Noshahr
محمدرضا خدمتی
استاد دانشکده مهندسی کشتی سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: کشتی سازی، سازه کشتی
Mohamad Reza Khedmati
Professor, Faculty of Shipbuilding Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Shipbuilding, Ship Structure
محمدرضا سهیلی فر
استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: مهندسی برق مخابرات
Mohamad Reza Soheily Far
Assistant Professor, Department of electrical engineering, Imam Khomeini Naval University of Noshahr
Specialist: Electrical engineering telecommunications
ویراستارفارسی
دکتر روزبه پناهی
روزبه پناهی
Roozbeh Panahi
مدیر اجرایی
داریوش ذوالفقاری
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
Daryoosh Zolfaghari
Imam Khomeini Naval University of Noshahr
مدیرداخلی
کریم اکبری وکیل آبادی
استادیار دانشکده مهندسی کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: معماری کشتی
Karim Akbari Vakil Abadi
Assistant Professor, School of Ship Engineering, Imam Khomeini Naval University of Noshahr
Specialist: Ship Architecture
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۲