درباره نشریه
ISSN:
2008-8760
eISSN:
2538-2632
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
مدیر مسئول:
دکتر محمد سلگی
سردبیر:
دکتر محمدمهدی فرقانی
تلفن:
021-88902212 ، داخلی: 144
دورنگار:
021-88919176
سایت اختصاصی:
www.jccs.ir
نشانی:
تهران، پایین تر از میدان ولیعصر، خیابان دمشق، شماره 9
صندوق پستی:
6474-14255
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/03
مدیر مسئول
دکتر محمد سلگی
رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad solgi
Head of Research Institute for Culture, Art and Communication
Specialist: Psychology
سردبیر
دکتر محمدمهدی فرقانی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی، علوم ارتباطات، علوم ارتباطات روزنامه نگاری
Mohmmad Mehdi Forghani
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations, Communication Sciences, Journal of Communication Sciences
اعضای تحریریه
دکتر محمدسعید ذکایی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: پژوهشگری اجتماعی، جامعه شناسی
Mohammad Saeed Zokaei
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social researcher, Sociology
دکتر باقر ساروخانی
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Bager Sarukhani
Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: sociology
دکتر محمدمهدی فرقانی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی، علوم ارتباطات، علوم ارتباطات روزنامه نگاری
Mohmmad Mehdi Forghani
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations, Communication Sciences, Journal of Communication Sciences
دکتر حسینعلی قبادی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hosein Ali Ghobadi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر داریوش مطلبی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
دکتر هادی خانیکی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Hadi Khaaniki
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
دکتر جلال درخشه
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Jalal Derakhshe
Professor Faculty of Islamic Studies and Political Science
Specialist: political science
دکتر سید جلال الدین دهقانی فیروزآبادی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Jalaleddin Dehghani Firoozabadi
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
دکتر حمید عبداللهیان
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی و ارتباطات
Hamid Abdollahyan
Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology and communication
دکتر سید وحید عقیلی
دانشیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم ارتباطات اجتماعی
Seyyed Vahid Aghili
Associate Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Social Communication Sciences
دکتر سیده راضیه یاسینی
دانشیار
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Razieh Yasini

Specialist: Art research
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۹۸