درباره نشریه
ISSN:
1735-9589
eISSN:
2645-4548
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1380
صاحب امتیاز:
دانشگاه یزد
مدیر مسئول:
محمدکاظم کهدویی
سردبیر:
دکتر مهدی ملک ثابت
مدیرداخلی:
دکتر آرزو پوریزدان پناه کرمانی
ویراستار فارسی:
دکتر سید محمود الهام بخش
ویراستار انگلیسی:
دکتر احمدرضا اسلامی زاده
کارشناس:
دکتر علی محمد قائمی نیا
تلفن:
035-31232096
دورنگار:
035-31232096
سایت اختصاصی:
kavoshnameh.yazd.ac.ir
نشانی:
یزد، صفائیه، خیابان پژوهش، دانشگاه یزد، ساختمان هرندی 1، دفتر فصلنامه علمی پژوهشی کاوش نامه، ، کدپستی: 8915813149
تلفن همراه:
09133590579
تاریخ به‌روزآوری: 1403/02/16
مدیر مسئول
محمدکاظم کهدویی

رشته تخصصی: نظم و نثر فارسی
Mohammadkazem Kahdouei

سردبیر
دکتر مهدی ملک ثابت
استاد
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahdi Maleksabet
Professor
University of Yazd
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر محمد خدادادی

Mohammad Khodadadi

دکتر محمود رضایی دشت ارژنه
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahmoud Rezaee Dasht Arjaneh
Associate Professor, Persian language and literature
University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر روح الله هادی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Rooholla Hadi
Associate Professor
University of Tehran
علیم اشرف خان
دانشکده ادبیات دانشگاه دهلی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Aleem Ashraf Khan
Department of Persian, University of Delhi , Delhi
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدنادر نصیری مقدم

رشته تخصصی: تاریخ و زبان فارسی، زبان و ادبیات فارسی
Nader Nasiri Moghadam

Specialist: Iranian History and Civilization, Persian Language and Literature
دکتر عارف نوشاهی

دکتر نصرالله امامی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Nasrollah Emami
perofesso
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدصادق بصیری
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Sadegh Basiri
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مهین پناهی
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahin Panahi
Professor
University of Alzahra
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر جلیل تجلیل
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات، زبان و ادبیات فارسی
Jalil Tajlil
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature, Persian Language and Literature
دکتر یدالله جلالی پندری
دانشیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Yadollah Jalali Pandaari
Associate Professor
University of Yazd
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمد خاتمی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: عرفان و تصوف در ادبیات، فقه و کلام، نقد اجتماعی، ادبیات تطبیقی
Ahmad Khatami
Associate Professor Department of Persian Language and Literature
Shahid Beheshti University
دکتر علی اصغر دادبه
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: ادبیات وفلسفه اسلامی، ادبیات فارسی، فلسفه و کلام
Ali Asghar Dad Beh
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Islamic Literature and Philosophy
دکتر حکیمه دبیران
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Hakimeh Dabiran
Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر میرجلال الدین کزازی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
MIr Jalaleddin Kazzazi
Professor Persian Language and Literature
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مهدی ملک ثابت
استاد
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahdi Maleksabet
Professor
University of Yazd
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدرضا نجاریان
استاد تمام زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Reza Najarian
Full Professor, persian literature
University of Yazd
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سید مهدی نوریان
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Seyyed Mahdi Noorian
Professor
University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار فارسی
دکتر سید محمود الهام بخش
استادیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Mahmood Elham Bakhsh
Assistant Professor
University of Yazd
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار انگلیسی
دکتر احمدرضا اسلامی زاده

مدیرداخلی
دکتر آرزو پوریزدان پناه کرمانی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Arezu Poor Yazdan Panah Kermani
Associate Professor, literature
University of Yazd
Specialist: Persian Language and Literature
کارشناس
دکتر علی محمد قائمی نیا
دکتر علی محمد قائمی نیا

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۷
تعداد عناوین درج شده:
۵۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۵۰۵