درباره نشریه
ISSN:
1735-9589
eISSN:
2645-4548
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1380
صاحب امتیاز:
دانشگاه یزد
مدیر مسئول:
محمدکاظم کهدویی
سردبیر:
دکتر مهدی ملک ثابت
مدیرداخلی:
دکتر آرزو پوریزدان پناه کرمانی
ویراستار فارسی:
دکتر سید محمود الهام بخش
تلفن:
035-31232096
دورنگار:
035-31232096
سایت اختصاصی:
kavoshnameh.yazd.ac.ir
نشانی:
یزد، صفائیه، خیابان پژوهش، دانشگاه یزد، ساختمان هرندی 1، دفتر فصلنامه علمی پژوهشی کاوش نامه، ، کدپستی: 8915813149
تلفن همراه:
09133590579
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/10
مدیر مسئول
محمدکاظم کهدویی

رشته تخصصی: نظم و نثر فارسی
Mohammadkazem Kahdouei

سردبیر
دکتر مهدی ملک ثابت
استاد
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahdi Maleksabet
Professor
University of Yazd
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر نصرالله امامی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Nasrollah Emami
perofesso
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سید محمود الهام بخش
استادیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Mahmood Elham Bakhsh
Assistant Professor
University of Yazd
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدصادق بصیری
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Sadegh Basiri
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مهین پناهی
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahin Panahi
Professor
University of Alzahra
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر جلیل تجلیل
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات، زبان و ادبیات فارسی
Jalil Tajlil
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature, Persian Language and Literature
دکتر یدالله جلالی پندری
دانشیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Yadollah Jalali Pandaari
Associate Professor
University of Yazd
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمد خاتمی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: عرفان و تصوف در ادبیات، فقه و کلام، نقد اجتماعی، ادبیات تطبیقی
Ahmad Khatami
Associate Professor Department of Persian Language and Literature
Shahid Beheshti University
دکتر علی اصغر دادبه
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: ادبیات وفلسفه اسلامی، ادبیات فارسی، فلسفه و کلام
Ali Asghar Dad Beh
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Islamic Literature and Philosophy
دکتر حکیمه دبیران
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Hakimeh Dabiran
Professor
Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر کوروش صفوی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبانشناسی
kurosh Safavi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Linguistics
دکتر محمد غلامرضایی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Gholamrezaei
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر میرجلال الدین کزازی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
MIr Jalaleddin Kazzazi
Professor Persian Language and Literature
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
محمدکاظم کهدویی

رشته تخصصی: نظم و نثر فارسی
Mohammadkazem Kahdouei

دکتر مهدی ملک ثابت
استاد
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahdi Maleksabet
Professor
University of Yazd
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدرضا نجاریان
استاد
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Reza Najarian
Associate Professor
University of Yazd
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سید مهدی نوریان
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Seyyed Mahdi Noorian
Professor
University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار فارسی
دکتر سید محمود الهام بخش
استادیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Mahmood Elham Bakhsh
Assistant Professor
University of Yazd
Specialist: Persian Language and Literature
مدیرداخلی
دکتر آرزو پوریزدان پناه کرمانی
استادیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Arezu Poor Yazdan Panah Kermani
Assistant Professor, literature
University of Yazd
Specialist: Persian Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۹