درباره نشریه
ISSN:
1735-9589
eISSN:
2645-4548
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1380
صاحب امتیاز:
دانشگاه یزد
مدیر مسئول:
دکتر محمدکاظم مهتدیانی
سردبیر:
دکتر مهدی ملک ثابت
مدیرداخلی:
دکتر آرزو پوریزدان پناه کرمانی
مدیرداخلی:
دکتر محمدرضا نجاریان
کارشناس:
مهری زینی
تلفن:
035-31232096
دورنگار:
035-31232096
سایت اختصاصی:
kavoshnameh.yazd.ac.ir
نشانی:
یزد، صفائیه، خیابان پژوهش، دانشگاه یزد، ساختمان هرندی 1، دفتر فصلنامه علمی پژوهشی کاوش نامه، ، کدپستی: 8915813149
تلفن همراه:
09133590579
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/18
مدیر مسئول
دکتر محمدکاظم مهتدیانی
استادیار
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Mohammad Kazem mohtadiani
Assistant Professor,
Specialist: Persian the literature
کارشناس
مهری زینی
کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مطالعات عرفانی
Mehri Zeini
Masters, University of Yazd
Specialist: Mystical studies
سردبیر
دکتر مهدی ملک ثابت
استاد دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahdi Malek Sabet
Professor, University of Yazd
Specialist: Persian Language and Literature
هیات تحریریه
دکتر نصرالله امامی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Nasrollah Emami
perofesso, Shahid Chamram University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سیدمحمود الهام بخش
استادیار دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Mahmood Elham Bakhsh
Assistant Professor, University of Yazd
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدصادق بصیری
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Sadegh Basiri
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مهین پناهی
استاد دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahin Panahi
Professor, University of Alzahra
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر جلیل تجلیل
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات، زبان و ادبیات فارسی
Jalil Tajlil
Professor, University of Tehran
Specialist: the literature, Persian Language and Literature
دکتر یدالله جلالی پندری
دانشیار دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Yadollah Jalali Pandaari
Associate Professor, University of Yazd
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمد خاتمی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: عرفان و تصوف در ادبیات، فقه و کلام، نقد اجتماعی، ادبیات تطبیقی
Ahmad khatami
Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Shahid Beheshti University
دکتر علی اصغر دادبه
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: ادبیات وفلسفه اسلامی، ادبیات فارسی، فلسفه و کلام
Ali Asghar Dad Beh
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Islamic Literature and Philosophy
دکتر حکیمه دبیران
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Hakimeh Dabiran
Professor, Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر کوروش صفوی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبانشناسی
kurosh Safavi
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Linguistics
دکتر محمد غلامرضایی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Gholamrezaei
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر میرجلال الدین کزازی
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
MIr Jalaleddin Kazzazi
Professor, Persian Language and Literature, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدکاظم کهدویی
استاد دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Kazem Kahdooei
Professor, University of Yazd
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مهدی ملک ثابت
استاد دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahdi Malek Sabet
Professor, University of Yazd
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدرضا نجاریان
دانشیار دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Reza Najarian
Associate Professor, University of Yazd
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر سیدمهدی نوریان
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Seyyed Mahdi Noorian
Professor, University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستارفارسی
مهری زینی
کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مطالعات عرفانی
Mehri Zeini
Masters, University of Yazd
Specialist: Mystical studies
مدیرداخلی
دکتر آرزو پوریزدان پناه کرمانی
عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Arezu Poor Yazdan Panah Kermani
Faculty member, University of Yazd
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدرضا نجاریان
دانشیار دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Reza Najarian
Associate Professor, University of Yazd
Specialist: Persian Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۹