درباره نشریه
ISSN:
1735-5338
eISSN:
2008-644X
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی اراک
مدیر مسئول:
دکتر معصومه صوفیان
سردبیر:
زهرا اسلامی راد
مدیر اجرایی:
دکتر رحمت الله مرادزاده
مدیر اجرایی:
زهرا گنجی پور
ویراستار فارسی:
مژگان احمری نژاد
کارشناس اجرایی:
زهرا مقدسی
با همکاری:
موسسه نگاه مشرق میانه
تلفن:
086-34173517
دورنگار:
086-34173517
سایت اختصاصی:
jams.arakmu.ac.ir
نشانی:
اراک، سردشت، میدان بسیج، دانشکده پزشکی، بال سبز، دفتر مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، ، کدپستی: 3848176941
صندوق پستی:
646
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/25
مدیر مسئول
دکتر معصومه صوفیان
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Masoumeh Soufian
Professor medical School
Arak University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
سردبیر
زهرا اسلامی راد
دانشیار رشته انگل شناسی، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
Zahra Eslamirad
Associate Professor, Parasitology, Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine
Arak University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر محسن خاکی
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: پزشکی مولکولی
Mohsen Khaki
Assistant Professor medical School
Arak University of Medical Sciences
Specialist: Molecular Medicine
دکتر رضا شیرکوهی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ژنتیک
Reza Shirkouhi
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Genetics
دکتر محمدعلی عقابیان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Ali Oghabian
Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمد فریور
دکتر محمد فریور
دانشیار
Mohammad Farivar
Associate Professor
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor Psychiatric Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دکتر ناصر پارسا
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Nasser Parsa
Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا پالیزوان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mohammad Reza Palizvan
Professor
Arak University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر حمید سوری
استاد اپیدمیولوژی -
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Hamid Soori
Professor, Epidemiology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر سید محمدعلی شریعت زاده
استاد بافت و جنین، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
دانشگاه اراک
رشته تخصصی: بافت و جنین
Seyyed Mohammad Ali Shariatzadeh
Professor, arak university
University of Arak
Specialist: Tissue and fetus
دکتر بهمن صالحی
دکتر بهمن صالحی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اراک
Bahman Salehi
Professor
Arak University of Medical Sciences
دکتر معصومه صوفیان
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Masoumeh Soufian
Professor medical School
Arak University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
دکتر قاسم مسیبی
دکتر قاسم مسیبی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Ghasem Mosayebi
Professor
Arak University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
ویراستار فارسی
مژگان احمری نژاد
مژگان احمری نژاد
کارشناسی ارشد
دانشگاه علوم پزشکی اراک
Mojgan Ahmarinejad
Masters
Arak University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر رحمت الله مرادزاده

زهرا گنجی پور
زهرا گنجی پور

کارشناس اجرایی
زهرا مقدسی
زهرا مقدسی

دانشگاه علوم پزشکی اراک
Zahra Moghaddasi

Arak University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۹۶