درباره نشریه
ISSN:
1735-5338
eISSN:
2008-644X
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی اراک
مدیر مسئول:
دکتر معصومه صوفیان
سردبیر:
دکتر سیدمحمدعلی شریعت زاده
مدیر اجرایی:
دکتر محسن خاکی
کارشناس اجرایی:
زهرا مقدسی
تلفن:
086-34173517
دورنگار:
086-34173517
سایت اختصاصی:
jams.arakmu.ac.ir
نشانی:
اراک، سردشت، میدان بسیج، دانشکده پزشکی، بال سبز، دفتر مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، ، کدپستی: 3848176941
صندوق پستی:
646
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/02
مدیر مسئول
دکتر معصومه صوفیان
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Masoumeh Soufian
Professor, medical School, Arak University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
سردبیر
دکتر سیدمحمدعلی شریعت زاده
استاد دانشگاه اراک
رشته تخصصی: بافت و جنین
Seyyed Mohammad Ali Shariatzadeh
Professor, University of Arak
Specialist: Tissue and fetus
هیات تحریریه
دکتر محسن خاکی
استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: پزشکی مولکولی
Mohsen Khaki
Assistant Professor, medical School, Arak University of Medical Sciences
Specialist: Molecular Medicine
دکتر رضا شیرکوهی
دکتر رضا شیرکوهی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
Reza Shirkouhi
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدعلی عقابیان
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Ali Oghabian
Professor, Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمد فریور
دکتر محمد فریور
دانشیار
Mohammad Farivar
Associate Professor,
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor, Psychiatric Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دکتر ناصر پارسا
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
Nasser Parsa
Professor, Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا پالیزوان
استاد دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mohammad Reza Palizvan
Professor, Arak University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر حمید سوری
استاد گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Hamid Soori
Professor, Epidemiology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر سیدمحمدعلی شریعت زاده
استاد دانشگاه اراک
رشته تخصصی: بافت و جنین
Seyyed Mohammad Ali Shariatzadeh
Professor, University of Arak
Specialist: Tissue and fetus
دکتر بهمن صالحی
دکتر بهمن صالحی
استاد دانشگاه علوم پزشکی اراک
Bahman Salehi
Professor, Arak University of Medical Sciences
دکتر معصومه صوفیان
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Masoumeh Soufian
Professor, medical School, Arak University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
دکتر قاسم مسیبی
دکتر قاسم مسیبی
استاد دانشگاه علوم پزشکی اراک
Ghasem Mosayebi
Professor, Arak University of Medical Sciences
ویراستارفارسی
مژگان احمری نژاد
مژگان احمری نژاد
کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی اراک
Mojgan Ahmarinejad
Masters, Arak University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر محسن خاکی
استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
رشته تخصصی: پزشکی مولکولی
Mohsen Khaki
Assistant Professor, medical School, Arak University of Medical Sciences
Specialist: Molecular Medicine
کارشناس اجرایی
زهرا مقدسی
زهرا مقدسی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
Zahra Moghaddasi
Arak University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۹۷