درباره نشریه
ISSN:
7280-2228
eISSN:
7299-2228
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
مدیر مسئول:
دکتر علی مجیدپور
سردبیر:
دکتر علی مجیدپور
مدیر اجرایی:
بهنام محمدی قلعه بین
ویراستار انگلیسی:
دکتر رقیه تیمورپور
روابط عمومی:
نوشین صادقیان
کارشناس اجرایی:
مریم پارسای
تلفن:
045-33522086
دورنگار:
045-33522086
سایت اختصاصی:
jarums.arums.ac.ir
نشانی:
اردبیل، انتهای بلوار دانشگاه، جنب شهرک دادگستری، پردیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، طبقه اول، دفتر مجله
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/01
مدیر مسئول
دکتر علی مجیدپور
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Ali Majid Poor
Professor medical School
Iran University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
کارشناس اجرایی
مریم پارسای

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
Maryam Parsay

Ardabil University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر علی مجیدپور
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Ali Majid Poor
Professor medical School
Iran University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
اعضای تحریریه
دکتر خاطره عیسی زاده فر
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Khatereh Isa Zadeh Far
Assistant Professor medical School
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine
دکتر منوچهر ایران پرور
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: System Management
Manoochehr Iran Parvar
Associate Professor medical School
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Endocrine diseases
دکتر بهمن بشردوست
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: یماریهای کلیوی
Bahman Bashar Doost
Assistant Professor School of Medicine
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Renal Diseases
دکتر شهاب بهلولی
دانشیار دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Shahab Bohlooli
Associate Professor Faculty of Pharmacy
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: pharmacology
دکتر حمدالله پناهپور
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Hamdollah Panah Poor
Associate Professor medical School
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر فرهاد پورفرضی
استاد تمام مرکز تحقیقات گوارش
Digestive Disease Research Center, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
Farhad Pourfarzi
Full Professor, Digestive Disease Research Center
Digestive Disease Research Center, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
دکتر هادی پیری دوگاهه
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: میکروب شناسی
Hadi Piri Do Gaheh
Associate Professor
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: bacteriology
دکتر حسن حیدرنژاد
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فوق تخصص ریه، بیماریهای داخلی
Hassan Heidar Nejad
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Lung specialist, Internal Diseases
دکتر سعید خامنه
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Saeed Khameneh
Professor School of Medicine
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر شاکر سالاری لک
استاد گروه بهداشت عمومی ، دانشکده پزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Shaker Salari Lak
Professor, Department of Public Health, School of Medicine
Tabriz Branch, Islamic Azad University
Specialist: Epidemiology
دکتر رامین سام
دکتر رامین سام
دانشیار دانشگاه سان فرانسیسکو کالیفرنیا
رشته تخصصی: بیماری های داخلی
Ramin Sam
Associate Professor University of California at San Fransisco
Specialist: Internal Diseases
دکتر سیدهاشم سزاوار
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیماریهای قلب و عروق
Seyyed Hashem Sezavar
Associate Professor School of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: cardiovascular diseases
دکتر داریوش سوادی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: یماریهای نورولوژی
Daryoosh Savadi
Associate Professor medical School
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Neurology Symptoms
دکتر هاشم سیروس
دکتر هاشم سیروس
استاد کالیفرنیا- ایالات متحده آمریکا
رشته تخصصی: یماریهای نوروسرجری
Hashem Siroos
Professor USA
Specialist: Neurosurgery
دکتر فرهاد صالح زاده
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: بیماریهای اطفال
Farhad Saleh Zadeh
Associate Professor School of Medicine
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric diseases
دکتر حسن عدالت خواه
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: بیماریهای پوست
Hasan Edalat Khah
Associate Professor School of Medicine
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Diseases of the skin
دکتر شهنام عرشی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی
Shah Nam Arshi
Associate Professor medical School
Shahid Beheshti University
Specialist: infectious diseases
دکتر ایرج فیضی
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: جراحی
Iraj Feyzi
Assistant Professor medical School
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
دکتر علیرضا گرجانی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Alireza Garjani
Professor College of Pharmacy
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر محمدقاسم گل محمدی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: علوم تشریح
Mohammad Ghasem Gol Mohammadi
Associate Professor medical School
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Anatomy Science
دکتر علی مجیدپور
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Ali Majid Poor
Professor medical School
Iran University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
دکتر سلطانعلی محبوب
استاد دانشکده بهداشت و تغذیه
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تغذیه
Soltan Ali Mahboob
Professor School of Health and Nutrition
University of Tabriz
Specialist: Nutrition
دکتر صمد مصدقی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: جراحی عمومی
Samad Mosadeghi
Associate Professor medical School
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: General surgery
دکتر جواد میرزا آقازاده
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: نوروسرجری
Javad Mirza Agha Zadeh
Associate Professor medical School
University of Urmia
Specialist: Neurosurgery
دکتر بهروز نقیلی
استاد دانشکده پزشکیمرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بیماری های عفونی و گرمسیری
Behrouz Naghili
Professor Infectious and Tropical Diseases Research Center
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Infectious and Tropical Diseases
دکتر علی نعمتی
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: بیوشیمی
Ali Nemati
Assistant Professor medical School
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: biochemistry
عباس یزدانبد

Abbas Yazdanbod

ویراستار انگلیسی
دکتر رقیه تیمورپور
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: میکروب شناسی
Roghayeh Teymoor Poor
medical School
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: bacteriology
مدیر اجرایی
بهنام محمدی قلعه بین
دانشیار گروه میکروب شناسی و انگل شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
Behnam Mohammadi Ghalehbin
Associate Professor, Department of Microbiology and Parasitology, School of Medicine
Ardabil University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۸
تعداد عناوین درج شده:
۹۴۹
تعداد مطالب دارای متن
۹۴۱