درباره نشریه
ISSN:
7280-2228
eISSN:
7299-2228
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
مدیر مسئول:
دکتر علی مجیدپور
سردبیر:
دکتر علی مجیدپور
مدیر اجرایی:
دکتر بهنام محمدی قلعه بین
روابط عمومی:
نوشین صادقیان
کارشناس اجرایی:
مریم پارسای
تلفن:
045-33522086
دورنگار:
045-33522086
سایت اختصاصی:
jarums.arums.ac.ir
نشانی:
اردبیل، انتهای بلوار دانشگاه، جنب شهرک دادگستری، پردیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، طبقه اول، دفتر مجله
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/02
مدیر مسئول
دکتر علی مجیدپور
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Ali Majid Poor
Professor, medical School, Iran University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
کارشناس اجرایی
مریم پارسای
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
Maryam Parsay
Ardabil University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر علی مجیدپور
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Ali Majid Poor
Professor, medical School, Iran University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
هیات تحریریه
دکتر خاطره عیسی زاده فر
استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Khatereh Isa Zadeh Far
Assistant Professor, medical School, Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine
دکتر منوچهر ایران پرور
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: System Management
Manoochehr Iran Parvar
Associate Professor, medical School, Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Endocrine diseases
دکتر بهمن بشردوست
استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: یماریهای کلیوی
Bahman Bashar Doost
Assistant Professor, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Renal Diseases
دکتر شهاب بهلولی
دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Shahab Bohlooli
Associate Professor, Faculty of Pharmacy, Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: pharmacology
دکتر حمدالله پناهپور
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Hamdollah Panah Poor
Associate Professor, medical School, Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر فرهاد پورفرضی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Farhad Poorfarzi
Professor, medical School, Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر هادی پیری دوگاهه
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: میکروب شناسی
Hadi Piri Do Gaheh
Associate Professor, Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: bacteriology
دکتر حسن حیدرنژاد
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فوق تخصص ریه، بیماریهای داخلی
Hassan Heidar Nejad
Professor, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Lung specialist, Internal Diseases
دکتر سعید خامنه
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Saeed Khameneh
Professor, School of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر شاکر سالاری لک
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Shaker Salari Lak
Associate Professo, medical School, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر رامین سام
دکتر رامین سام
دانشیار دانشگاه سان فرانسیسکو کالیفرنیا
رشته تخصصی: بیماری های داخلی
Ramin Sam
Associate Professor, University of California at San Fransisco,
Specialist: Internal Diseases
دکتر سیدهاشم سزاوار
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیماریهای قلب و عروق
Seyyed Hashem Sezavar
Associate Professor, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences
Specialist: cardiovascular diseases
دکتر داریوش سوادی
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: یماریهای نورولوژی
Daryoosh Savadi
Associate Professor, medical School, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Neurology Symptoms
دکتر هاشم سیروس
دکتر هاشم سیروس
استاد کالیفرنیا- ایالات متحده آمریکا
رشته تخصصی: یماریهای نوروسرجری
Hashem Siroos
Professor, USA,
Specialist: Neurosurgery
دکتر فرهاد صالح زاده
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: بیماریهای اطفال
Farhad Saleh Zadeh
Associate Professor, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric diseases
دکتر حسن عدالت خواه
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: بیماریهای پوست
Hasan Edalat Khah
Associate Professor, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Diseases of the skin
دکتر شهنام عرشی
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی
Shah Nam Arshi
Associate Professor, medical School, Shahid Beheshti University
Specialist: infectious diseases
دکتر ایرج فیضی
استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: جراحی
Iraj Feyzi
Assistant Professor, medical School, Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
دکتر علیرضا گرجانی
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Alireza Garjani
Professor, College of Pharmacy, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر محمدقاسم گل محمدی
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: علوم تشریح
Mohammad Ghasem Gol Mohammadi
Associate Professor, medical School, Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Anatomy Science
دکتر علی مجیدپور
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Ali Majid Poor
Professor, medical School, Iran University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
دکتر سلطانعلی محبوب
استاد دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تغذیه
Soltan Ali Mahboob
Professor, School of Health and Nutrition, University of Tabriz
Specialist: Nutrition
دکتر صمد مصدقی
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: جراحی عمومی
Samad Mosadeghi
Associate Professor, medical School, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: General surgery
دکتر جواد میرزا آقازاده
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: نوروسرجری
Javad Mirza Agha Zadeh
Associate Professor, medical School, University of Urmia
Specialist: Neurosurgery
دکتر بهروز نقیلی
استاد دانشکده پزشکیمرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بیماری های عفونی و گرمسیری
Behrouz Naghili
Professor, Infectious and Tropical Diseases Research Center, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Infectious and Tropical Diseases
دکتر علی نعمتی
استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: بیوشیمی
Ali Nemati
Assistant Professor, medical School, Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: biochemistry
دکتر عباس یزدانبد
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: بیماریهای گوارش
Abbas Yazdan Bod
Associate Professor, School of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Digestive diseases
ویراستار انگلیسی
دکتر رقیه تیمورپور
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: میکروب شناسی
Roghayeh Teymoor Poor
medical School, Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: bacteriology
مدیر اجرایی
دکتر بهنام محمدی قلعه بین
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: میکروب شناسی، انگل شناسی و ایمنی شناسی
Nehnam Mohammadi GHale Bin
Associate Professor, medical School, Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology, Parasitology, and Immunology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۱
تعداد عناوین درج شده:
۷۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۷۸۶