درباره نشریه
eISSN:
2008-384X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران
مدیر مسئول:
دکتر حسین پاکدامن
سردبیر:
دکتر شهریار نفیسی
معاون سردبیر:
دکتر فرزاد فاتحی
تلفن:
021-66940036
دورنگار:
021-66940036
سایت اختصاصی:
ijnl.tums.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/13
مدیر مسئول
دکتر حسین پاکدامن
دکتر حسین پاکدامن
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: عصب شناسی
Hossein Pak Daman
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
معاون سردبیر
دکتر فرزاد فاتحی
دانشیار گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: عصب شناسی
Farzad Fatehi
Associate Professor, Neurology Department, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
سردبیر
دکتر شهریار نفیسی
دکتر شهریار نفیسی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: عصب شناسی
Shahriar Nafisi
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
هیات تحریریه
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor, Psychiatric Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دکتر مجید غفارپور
استاد نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Majid Ghaffar Pour
Professor, Tehran University of Medical Sciences
دکتر علی امینی هرندی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Ali Amini Harandi
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر
Andoni Urtizberea
دکتر شهرام عطاریان
دکتر شهرام عطاریان
Shahram Attarian
دکتر محمودرضا آذرپژوه
دکتر محمودرضا آذرپژوه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Mahmoud Reza Azar Pazhooh
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر کیوان بصیری
دکتر کیوان بصیری
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Keivan Basiri
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر احمدرضا دهپور
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Ahmad Reza Dehpour
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر مسعود اعتمادی فر
دکتر مسعود اعتمادی فر
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: عصب شناسی
Masoud Etemadi far
Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر کاویان قندهاری
دکتر کاویان قندهاری
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Kavian Ghandehari
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر کوروش قراگوزلی
دکتر کوروش قراگوزلی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Kurosh Ghara Gozli
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر محمدحسین حریرچیان
دانشیار مرکز تحقیقات مغز و اعصاب ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: عصب شناسی
Mohammad Hossein Harirchian
Associate Professor, Iranian Center for Neurological Research, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر پیام کبیری
دکتر پیام کبیری
استادیار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: همه گیرشناسی
Payam Kabiri
Assistant Professor, Domestic group, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر جمشید لطفی
دکتر جمشید لطفی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Jamshid Lotfi
Tehran University of Medical Sciences
دکتر علیرضا میناگر
دکتر علیرضا میناگر
Ali Reza Mina Gar
Louisiana State University Health Sciences Center, USA,
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۴۰