درباره نشریه
ISSN:
1608-9359
eISSN:
1735-8892
دوره انتشار:
سالنامه
شروع انتشار:
پاییز 1379
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش پزشکی ارگان انجمن آموزش پزشکی ایران)
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا یوسفی
سردبیر:
دکتر طاهره چنگیز
مدیرداخلی:
دکتر رویا ملاباشی
تلفن:
031-37923352
دورنگار:
031-37923352
سایت اختصاصی:
ijme.mui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دفتر مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، ، کدپستی: 8174673461
صندوق پستی:
353-81745
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/01

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی با هدف بهبود کیفیت آموزش در علوم پزشکی است که مخاطبان آن را تمام اقشار درگیر در امر آموزش علوم پزشکی اعم از دانشجویان ، دانش پژوهان، اعضای هیات علمی دانشگاهی و دست اندرکاران امور برنامه ریزی و اجرایی و علاقه مند در حوزه تعلیم و تربیت تشکیل می دهند.

مدیر مسئول
دکتر علیرضا یوسفی
استاد مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Ali Reza Yousefy
Professor, Medical Education Research Center, Isfahan University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر طاهره چنگیز
استاد گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Tahereh Changiz
Professor, Department of Medical Education, Isfahan University of Medical Sciences
هیات تحریریه
دکتر پیمان ادیبی
دانشیار مرکز تحقیقات جامع دستگاه گوارش عملکردی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: گوارش
Peyman Adibi
Associate Professor, Integrative Functional Gastroenterology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology
دکتر پروانه اباذری
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پرستاری
Parvaneh Abazari
Associate Professor, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر محمداسماعیل اکبری
استاد مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: انکولوژی جراحی
Mohammad Ismaeil Akbari
Professor, Cancer Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Surgical Oncology
دکتر ابوالقاسم امینی
استاد گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Abolghasem Amini
Professor, Medical Education Department, Tabriz University of Medical Sciences
دکتر مسعود بهرامی
استاد مرکز تحقیقات پیشگیری از سرطان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پرستاری
Masoud Bahrami
Professor, Cancer Prevention Research Center, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر مینا توتونچی
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mina Tootoonchi
School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر فریبا جعفری
استاد مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Fariba Jafari
Professor, Virtual Learning Center, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر حمیدرضا جمشیدی
دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Hamid Reza Jamshidi
Associate Professor, Faculty of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: pharmacology
دکتر علی حائری
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فارموکولوژی
Ali Haeri
Professor, Faculty of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر مرضیه حسن پور
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پرستاری
Marzieh Hassanpour
Associate Professor, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر فریبا حقانی
دانشیار مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Fariba Haghani
Associate Professor, Medical Education Research Center, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: medical education
دکتر بهزاد ذوالفقاری
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: فارماکوگنوزی، جداسازی و شناسایی ترپنوئیدها و گلیکوزیدها
Behzad Zolfaghari
Professor, Faculty of Pharmacy, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacognosy, Isolation and identification of terpenoids and glycosides
دکتر سیدکامران سلطانی عربشاهی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پزشکی و آموزش پزشکی، بیماری های داخلی
Kamran Soltani Arab Shahi
Professor, medical School, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medicine & Medical Education, Internal diseases
دکتر بهزاد شمس مورکانی
استاد گروه اطفال دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Behzad Shams Moorkani
Professor, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر شایسته صالحی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Shayesteh Salehi
Associate Professor, Faculty of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر مسیح صبوری
دکتر مسیح صبوری
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Masih Saboori
Professor, medical School, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر فریبا طالقانی
استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Fariba Taleghani
Professor, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر حیدرعلی عابدی
استاد واحد خوراسگان دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: پرستاری سلامت جامعه
Heidar Ali Abedi
Professor, Khorasgan Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: community Health Nursing
دکتر شهلا شهیدی
محقق مرکز تحقیقات آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Shahla Shahidi
Researcher at the Medical Education Research Center, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر وحید عشوریون
استادیار مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Vahid Ashoorioun
Assistant Professor, Medical Education Research Center, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر فریدون عزیزی
استاد مرکز تحقیقات غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: داخلی، غدد درون ریز و متابولیسم
Fereidoun Azizi
Professor, Endocrine Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine, Endocrinology and Metabolism
دکتر موسی علوی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mousa Alavi
Associate Professor, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر پیام کبیری
دکتر پیام کبیری
استادیار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: همه گیرشناسی
Payam Kabiri
Assistant Professor, Domestic group, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر مرضیه معطری
استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Marzieh Moattari
Professor, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences
دکتر رویا ملاباشی
محقق مرکز تحقیقات آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Roya Molla Bashi
Researcher at the Medical Education Research Center, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر مهدی نعمت بخش
استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی پزشکی، فیزیولوژی
Mehdi Nemat Bakhsh
Professor, Department of Physiology, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Engineering, Physiology
دکتر محمدحسین یارمحمدیان
استاد دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی، مدیریت
Mohammad Hosein Yarmohammadian
Professor, Faculty of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Management and Educational Planning, Curriculum, Management
دکتر نیکو یمانی
دانشیار مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Yamani
Associate Professor, Medical Education Research Center, Isfahan University of Medical Sciences
مدیرداخلی
دکتر رویا ملاباشی
محقق مرکز تحقیقات آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Roya Molla Bashi
Researcher at the Medical Education Research Center, Isfahan University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۹۴