درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
محمدعلی مهدوی امیری
مدیر مسئول:
محمدعلی مهدوی امیری
نشانی:
ساری، میدان امام، خیابان دانشگاه، کوچه ی شهید آبیان ،ساختمان پردیس، طبقه یکم ،مرکز مطالعات ایرانی
صندوق پستی:
698-48175
تاریخ به‌روزآوری: 1397/06/27
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۵۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۰