درباره نشریه
ISSN:
1735-0980
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
امیرهوشنگ وطن دوست
مدیر مسئول:
امیرهوشنگ وطن دوست
مدیر اجرایی:
حمید نصیری
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
حمید نصیری
بازرگانی و تبلیغات:
بهرام مرادی
بازرگانی و تبلیغات:
رویا طهماسبی
بازرگانی و تبلیغات:
فائزه بابازاده
دورنگار:
021-77628087
021-77600917
سایت اختصاصی:
www.leatherandshoe.ir
نشانی:
تهران، میدان سپاه، خیابان بابخانلو(سرباز)، خیابان وهمنی، پلاک 12، واحد2 ، کدپستی: 1619685414
صندوق پستی:
5671-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1402/04/19
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۹۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۱۰