درباره نشریه
ISSN:
2228-7736
eISSN:
2588-5138
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1381
صاحب امتیاز:
دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول:
دکتر زهرا بیگم حجازی زاده
سردبیر:
دکتر پرویز ضیائیان فیروزآبادی
مدیرداخلی:
دکتر محمدحسین ناصرزاده
کارشناس:
معصومه کارخانه
تلفن:
021-81582264
دورنگار:
021-81582264
سایت اختصاصی:
jgs.khu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 43، دانشگاه خوارزمی، ، کدپستی: 1571914911
صندوق پستی:
3587-15815
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/05
مدیر مسئول
دکتر زهرا بیگم حجازی زاده
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: اقلیم شناسی، جغرافیای سیاسی
Zahra Beygom Hejazizadeh
Professor, Kharazmi University
Specialist: political geography
سردبیر
دکتر پرویز ضیائیان فیروزآبادی
دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی
Parviz Ziaeian Firoozabadi
Associate Professor, Faculty of Geography, Kharazmi University
Specialist: Remote Sensing, geographical information system
هیات تحریریه
دکتر محمدحسن گنجی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا، اقلیم شناسی
Mohammad Hasan Ganji
Professor, University of Tehran
Specialist: Geography, Climatology
دکتر عباس بخشنده نصرت
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: عمران منطقه ای
Abbas Bakhshandeh Nosrat
Professor, Kharazmi University
Specialist: Regional Development
دکتر محمدحسین پاپلی یزدی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مردم شناسی-جغرافیای انسانی
Mohammad Hosein Papeli yazdi
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Anthropology-Human Geography
دکتر حسن کامران
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Hasan Kamran
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: political geography
دکتر سیمین تولایی
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Simin Tavalaee
Professor, Kharazmi University
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر یدالله کریمی پور
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Yadollah Karimipour
Professor, Kharazmi University
Specialist: political geography, ز
دکتر حسن افراخته
استاد دانشکده علوم دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Hasan Afrakhteh
Professor, College of Science, Kharazmi University
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر عزت الله قنواتی
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی
Ezatollah Ghanavati
Professor, Kharazmi University
Specialist: Geomorphology
دکتر جعفر جوان
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Jafar Javan
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر شهریار خالدی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی، اقلیم شناسی
Shahrya Khaledi
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Climatology
مدیرداخلی
دکتر محمدحسین ناصرزاده
استادیار دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Mohammad Hosein Naserzadeh
Assistant Professor, Kharazmi University
Specialist: Climatology
کارشناس
معصومه کارخانه
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: علوم ارتباطات
Masoumeh Karkhaneh
Masters,
Specialist: Communication Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۵۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۵۳۶