درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دکتر یوسف تقی ملایی
مدیر مسئول:
دکتر یوسف تقی ملایی
سردبیر:
دکتر یوسف تقی ملایی
مدیرداخلی:
دکتر سعید دهقانی
سایت اختصاصی:
www.fsaj.ir
تلفن همراه:
09035278369
09176515623
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/05
صاحب امتیاز
دکتر یوسف تقی ملایی
یوسف تقی ملایی
مدیر مسئول
دکتر یوسف تقی ملایی
یوسف تقی ملایی
سردبیر
دکتر یوسف تقی ملایی
یوسف تقی ملایی
ویراستار انگلیسی
دکتر سعید دهقانی
سعید دهقانی
مدیرداخلی
دکتر سعید دهقانی
سعید دهقانی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۵