درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دکتر یوسف تقی ملایی
مدیر مسئول:
دکتر یوسف تقی ملایی
سردبیر:
دکتر یوسف تقی ملایی
سایت اختصاصی:
www.fsaj.ir
تلفن همراه:
09035278369
09176515623
تاریخ به‌روزآوری: 1399/06/18
صاحب امتیاز
دکتر یوسف تقی ملایی
پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
رشته تخصصی: جنگلداری. سنجش از دور
Yousef Taghi Mollayi
Researcher, Fars Agricultural & Natural Resources Research & Education Center
مدیر مسئول
دکتر یوسف تقی ملایی
پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
رشته تخصصی: جنگلداری. سنجش از دور
Yousef Taghi Mollayi
Researcher, Fars Agricultural & Natural Resources Research & Education Center
سردبیر
دکتر یوسف تقی ملایی
پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
رشته تخصصی: جنگلداری. سنجش از دور
Yousef Taghi Mollayi
Researcher, Fars Agricultural & Natural Resources Research & Education Center
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۸