درباره نشریه
ISSN:
1735-8191
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1381
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی (مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی)
مدیر مسئول:
میرطاهر موسوی
سردبیر:
دکتر حسن رفیعی
مدیرداخلی:
مهیندخت جوان نشان
ویراستار فارسی:
دکتر کرم حبیب پور گتابی
تلفن:
021-71732851
سایت اختصاصی:
refahj.uswr.ac.ir
نشانی:
تهران، اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ، کدپستی: 1985713834
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/23
مدیر مسئول
میرطاهر موسوی
استادیار مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Mirtaher Mousavi
Assistant Professor, Social welfare management research center
University Of Social Welfare And Health Sciences
سردبیر
دکتر حسن رفیعی
استادیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: روان پزشک
Hasan Rafiei
Assistant Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Psychiatrist
اعضای تحریریه
حسن افتخاراردبیلی

Hassan Eftekhar Ardebili

دکتر محمد اویسی
دکتر محمد اویسی
دانشگاه سانتاکلارا کالیفرنیا
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Mohammad Oveisi
Santa Clara Colifornia University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر پرویز پیران

دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناس
Parviz Piran

Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sociologist
دکتر مهدی تقوی
استاد اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاددان
Mehdi Taghavi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economist
حمیرا سجادی
استاد تمام گروه مدیریت رفاه اجتماعی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Homeira Sajjadi
Full Professor, Department of Social Welfare Management
University Of Social Welfare And Health Sciences
دکتر حسن رفیعی
استادیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: روان پزشک
Hasan Rafiei
Assistant Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Psychiatrist
دکتر محمدجواد زاهدی مازندرانی
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohhamad Javad Zahedi Mazandarani
Professor Social Sciences Department
Payame Noor University
Specialist: Sociology
دکتر ژاله شادی طلب

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناس
Jaleh Shaditalab

University of Tehran
Specialist: Sociologist
دکتر محمدحسین شریف زادگان
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد دان، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
mohammad hossein Sharifzadegan
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Economist, Economic development and urban and regional planning
دکتر ملیحه شیانی
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Malihe Shiani
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر ثریا شیبانی تریمانیه
دکتر ثریا شیبانی تریمانیه

رشته تخصصی: مردم شناس
Sorayya Sheybani

Specialist: Anthropologist
دکتر جواد صالحی اصفهانی
دکتر جواد صالحی اصفهانی
دانشگاه ویرجینیاتک
رشته تخصصی: اقتصاددان
Javad Salehi Esfahani
Virginia Tech University
Specialist: Economist
دکتر محمدکاظم عاطف وحید
دکتر محمدکاظم عاطف وحید
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mohammad Kazem Atefvahid
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Psychology
دکتر حمیدرضا عریضی سامانی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روان شناسی صنعتی
Hamid Reza Orayzi Samani
Professor
University of Isfahan
Specialist: Industrial Psychology
دکتر ستاره فروزان
استاد
رشته تخصصی: مدیریت رفاه
Setareh Forouzan
Professor
Specialist: Welfare management
دکتر سید محمدامین قانعی راد
استاد مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
رشته تخصصی: جامعه شناس
Seyyed Mohammad Amin Ghaneirad
Professor
Specialist: Sociologist
میرطاهر موسوی
استادیار مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Mirtaher Mousavi
Assistant Professor, Social welfare management research center
University Of Social Welfare And Health Sciences
دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی و سیاست جنایی
Ali Hosein Najafi Abrandabadi
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal law and criminology and criminal policy
دکتر محمدرضا واعظ مهدوی
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: فیزیولوژیست
Mohammad Reza Vaez Mahdavi
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Physiologist
ویراستار فارسی
دکتر کرم حبیب پور گتابی
دانشیار جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه خوارزمی
Karam Habibpour
Associate Professor, Sociology
Kharazmi University
مدیرداخلی
مهیندخت جوان نشان
مهیندخت جوان نشان

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۹۷۰