درباره نشریه
ISSN:
1735-8191
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1381
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی)
مدیر مسئول:
دکتر میرطاهر موسوی
سردبیر:
دکتر حسن رفیعی
مدیر اجرایی:
مونا فلاح
مدیرداخلی:
مهیندخت جوان نشان
تلفن:
021-71732851
سایت اختصاصی:
refahj.uswr.ac.ir
نشانی:
تهران، اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ، کدپستی: 1985713834
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/27
مدیر مسئول
دکتر میرطاهر موسوی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: جامعه شناس
Mir Taher Mousavi
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Sociologist
سردبیر
دکتر حسن رفیعی
استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: روان پزشک
Hasan Rafiei
Assistant Professor, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Psychiatrist
هیات تحریریه
دکتر حسن افتخار اردبیلی
استاد موسسه تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص کودکان
Hassan Eftekhar Ardebili
Professor, Institute of Health Research, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrician
دکتر محمد اویسی
دکتر محمد اویسی
دانشگاه سانتاکلارا کالیفرنیا
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Mohammad Oveisi
Santa Clara Colifornia University,
Specialist: Clinical Psychology
دکتر پرویز پیران
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جامعه شناس
Parviz Piran
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sociologist
دکتر مهدی تقوی
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاددان
Mehdi Taghavi
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economist
دکتر حمیرا سجادی
دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Homeyra Sajadi
Associate Professor, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Social Medicine
دکتر حسن رفیعی
استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: روان پزشک
Hasan Rafiei
Assistant Professor, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Psychiatrist
دکتر محمدجواد زاهدی مازندرانی
استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohhamad Javad Zahedi Mazandarani
Professor, Social Sciences Department, Payame Noor University
Specialist: Sociology
دکتر ژاله شادی طلب
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناس
Jaleh Shaditalab
University of Tehran
Specialist: Sociologist
دکتر محمدحسین شریف زادگان
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد دان، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
mohammad hossein Sharifzadegan
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Economist, Economic development and urban and regional planning
دکتر ملیحه شیانی
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Malihe Shiani
Associate Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر ثریا شیبانی تریمانیه
دکتر ثریا شیبانی تریمانیه
رشته تخصصی: مردم شناس
Sorayya Sheybani
Specialist: Anthropologist
دکتر جواد صالحی اصفهانی
دکتر جواد صالحی اصفهانی
دانشگاه ویرجینیاتک
رشته تخصصی: اقتصاددان
Javad Salehi Esfahani
Virginia Tech University,
Specialist: Economist
دکتر محمدکاظم عاطف وحید
دکتر محمدکاظم عاطف وحید
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mohammad Kazem Atefvahid
Associate Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Psychology
دکتر حمیدرضا عریضی سامانی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روان شناسی صنعتی
Hamid Reza Orayzi Samani
Professor, University of Isfahan
Specialist: Industrial Psychology
دکتر ستاره فروزان
استاد
رشته تخصصی: مدیریت رفاه
Setareh Forouzan
Professor,
Specialist: Welfare management
دکتر سیدمحمدامین قانعی راد
استاد مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
رشته تخصصی: جامعه شناس
Seyyed Mohammad Amin Ghaneirad
Professor,
Specialist: Sociologist
دکتر میرطاهر موسوی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: جامعه شناس
Mir Taher Mousavi
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Sociologist
دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی و سیاست جنایی
Ali Hosein Najafi Abrandabadi
Professor, School of Law, Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal law and criminology and criminal policy
دکتر محمدرضا واعظ مهدوی
دانشیار دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: فیزیولوژیست
Mohammad Reza Vaez Mahdavi
Associate Professor, Shahed University
Specialist: Physiologist
ویراستارفارسی
دکتر کرم حبیب پور گتابی
Karam Habibpour
مدیر اجرایی
مونا فلاح
مونا فلاح
مدیرداخلی
مهیندخت جوان نشان
مهیندخت جوان نشان
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۳
تعداد عناوین درج شده:
۹۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۸۴۶