درباره نشریه
دوره انتشار:
دوهفته نامه (چاپی)
شروع انتشار:
دی ماه 81
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
محمدحسن حامدی
مدیر مسئول:
محمدحسن حامدی
سردبیر:
مهرنوش علی مددی
مدیرداخلی:
مریم عباسیان
ویراستار فارسی:
گل آرا جهانیان
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
سید محسن جعفری
مسئول اشتراک:
مریم عباسیان
تلفن:
021-66038419
021-66038426
دورنگار:
021-66038426
سایت اختصاصی:
www.tandismag.com
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، ابتدای خیابان آذربایجان، شماره 1034، واحد 3
صندوق پستی:
179-13445
اشتراک:
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/08
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۰