درباره نشریه
ISSN:
2008-3971
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 1382
وضعیت انتشار:
از آنجا که این نشریه تمایلی به همکاری با مگیران ندارد، شماره‌های جدید آن در سایت نمایه نمی‌شود.
صاحب امتیاز:
دکتر همایون لاهیجانیان
مدیر مسئول:
دکتر همایون لاهیجانیان
سردبیر:
دکتر همایون لاهیجانیان
ویراستار فارسی:
سمیه تائبی
روابط عمومی:
احمد آذری
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
احمد آذری
سایت اختصاصی:
www.safetymessage.com
صندوق پستی:
495-15655
اشتراک:
پست الکترونیک:
info@safetymessage.com
تاریخ به‌روزآوری: 1394/08/10
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۸۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۶۴۹