درباره نشریه
ISSN:
8817-2008
eISSN:
2588-672X
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز (دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی)
مدیر مسئول:
دکتر مسعود صفایی مقدم
سردبیر:
دکتر یدالله مهرعلیزاده
مدیر اجرایی:
امیر مثنوی
مدیرداخلی:
دکتر سید منصور مرعشی
کارشناس:
نسرین بهلول
تلفن:
061-33331366
دورنگار:
061-33331366
سایت اختصاصی:
education.scu.ac.ir
نشانی:
اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
صندوق پستی:
139-61355
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/16

مجله علوم تربیتی و روانشناسی از سال 88 به سه مجله به نام های علوم تربیتی و نشریه دستاوردهای روانشناختی و نشریه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات تفکیک شده است.

مدیر مسئول
دکتر مسعود صفایی مقدم
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Masoud Safaee Moghaddam
Professor
Shahid Chamram University
Specialist: Philosophy of Education
سردبیر
دکتر یدالله مهرعلیزاده
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی، برنامه ریزی آموزشی
Yadollah Mehralizadeh
Professor
Shahid Chamram University
Specialist: Human resources management, Educational Planning
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا سرمدی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی، فلسفه تعلیم و تربیت
Mohammad Reza Sarmadi
Professor
Payame Noor University
Specialist: Clinical Psychology, Philosophy of Education
دکتر سید عباس رضوی
استادیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Seyed Abbas Razavi
Assistant Professor
Shahid Chamram University
Specialist: Curriculum
دکتر سکینه شاهی
استادیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Sakineh Shahi
Assistant Professor
Shahid Chamram University
Specialist: Education Management
دکتر حمید فرهادی راد
استادیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Hamid Farhadirad
Assistant Professor
Shahid Chamram University
Specialist: Education Management
دکتر سید حمیدرضا علوی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Seyedhamidreza Alavi
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Philosophy of Education
دکتر اسکندر فتحی آذر
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: آموزش و پرورش و روانشناسی، علوم تربیتی- آموزش علوم
Eskandar Fathiazar
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Education and Psychology, Educational Sciences - Science Education
دکتر خسرو باقری نوع پرست
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Khosrow Bagheri Noeparast
Professor
University of Tehran
Specialist: Philosophy of Education
دکتر عبدالله پارسا
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علوم تربیتی، برنامه ریزی درسی
Abdollah Parsa
Associate Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University
Specialist: Educational Science, Curriculum
دکتر عیسی ابراهیم زاده
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: آموزش از راه دور
Issa Ebrahimzadeh
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Distance Education
دکتر محمدجعفر پاک سرشت
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علوم تربیتی، فلسفه تعلیم و تربیت
Mohammad Jafar Pakseresht
Professor
Shahid Chamram University
Specialist: Educational Science
دکتر نعمت الله عزیزی
استاد
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Nematollah Azizi
Professor
University of Kurdistan
Specialist: Educational Sciences
مدیر اجرایی
امیر مثنوی

دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: تکنولوژی آموزشی
Amir Masnavi

Shahid Chamram University
Specialist: Educational technology
مدیرداخلی
دکتر سید منصور مرعشی
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Seyyed Mansour Marashi
Associate Professor
Shahid Chamram University
Specialist: Philosophy of Education
کارشناس
نسرین بهلول
کارشناس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
Nasrin Bohlool
Expert Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۶