درباره نشریه
eISSN:
2383-4536
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
دکتر کوروش حیدری شیرازی
سردبیر:
دکتر شاپور مرادی
مدیر اجرایی:
دکتر حمید محمد صدیقی
تلفن:
061-33330010 ، داخلی: 5768
دورنگار:
061-33330010 ، داخلی: 5768
سایت اختصاصی:
jacm.scu.ac.ir
نشانی:
اهواز، کوی خالصه، جنب اداره کار ساختمان سابق دادگستری
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/23
مدیر مسئول
کوروش حیدری شیرازی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: دینامیک غیر خطی و هرج و مرج، ارتعاش تصادفی، مدل سازی سیستم های پویا
Kourosh Heidari Shirazi
Shahid Chamram University
Specialist: Nonlinear Dynamics and Chaos, Random Vibration, Dynamic Systems Modeling
سردبیر
شاپور مرادی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: بهینه سازی سازه، ارتعاشات و تجزیه و تحلیل مودال تجربی، کامپوزیت، دینامیک ساختاری، مکانیک شکستگی
Shapour Moradi
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Structural Optimization, Vibrations and Experimental Modal Analysis, Composites, Structural Dynamics, Fracture Mechanics
هیات تحریریه
رشته تخصصی: مکانیک مواد نرم، مکانیک جامد محاسباتی و بیومکانیک، نانومکانیک، ویبره آکوستیک
Zishun Liu
Specialist: Mechanics of Soft Materials, Computational Solid Mechanics & Biomechanics, Nanomechanics, Vibro-Acoustic
محمود کدخدایی
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مواد هوشمند، بیومکانیک، تشکیل فلز
Mahmoud Kadkhodaei
Professor, School of Mechanical Science and Engineering, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, PR China, Isfahan University of Technology
Specialist: Smart Materials, Biomechanics, Metal Forming
رشته تخصصی: مکانیک مواد، شناسایی آسیب، مشکلات معکوس، عناصر محدود
Emilio Turco
Specialist: Mechanics of materials, Damage identification, Inverse problems, Finite elements
رشته تخصصی: رابط FRP-to-parent، کامپوزیت FRP، Durability
Hugo C.Biscaia
Specialist: FRP-to-parent material interfaces, FRP composites, Durability
علی چمخا
استاد
رشته تخصصی: مدلسازی جریان نانوفیلدی، انتقال در رسانه های متخلخل، انتقال حرارت و توده، مگنت هیدرودینامیک
Ali Cham Kha
Professor,
Specialist: Multiphase Fluid-Particle Dynamics, Nanofluids Flow Modelling, Transport in Porous Media, Heat and Mass Transfer, Magnetohydrodynamics
Hugo C. Biscaia
Li Li
Specialist: Mechanics of nanostructures and nanocomposites, Computational mechanics, Dynamics
Ioan Pop
Babe?-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania,
Francesco DellIsola
Università di Roma "La Sapienza", Italy,
Abdon Atangana
University of the Free State, South Africa,
شاپور مرادی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: بهینه سازی سازه، ارتعاشات و تجزیه و تحلیل مودال تجربی، کامپوزیت، دینامیک ساختاری، مکانیک شکستگی
Shapour Moradi
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Structural Optimization, Vibrations and Experimental Modal Analysis, Composites, Structural Dynamics, Fracture Mechanics
کوروش حیدری شیرازی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: دینامیک غیر خطی و هرج و مرج، ارتعاش تصادفی، مدل سازی سیستم های پویا
Kourosh Heidari Shirazi
Shahid Chamram University
Specialist: Nonlinear Dynamics and Chaos, Random Vibration, Dynamic Systems Modeling
حمید محمدصدیقی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی، دینامیکی غیرخطی، MEMS / NEMS
Hamid Mohammad Sedighi
Shahid Chamram University
Specialist: Applied Mathematics, Nonlinear Dynamics, MEMS/NEMS
علیرضا دنه دزفولی
دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: تولید شبکه غیر ساختاری، دینامیک سیالات محاسباتی، روش حجم محدود
Alireza Daneh Dezfuli
Associate Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Unstructured grid generation, Computational Fluid Dynamics, Finite Volume Method
رشته تخصصی: مکانیک محاسباتی، طراحی مواد محاسباتی، مهندسی مواد مجتمع محاسباتی، مکانیک محاسباتی
Timon Rabczuk
Specialist: Computational Mechanics, Computational Materials Design, Integrated Computational Materials Engineering
رشته تخصصی: شبیه سازی اتومیستی و مولکولی، بیومکانیک و بیوفیزیک، مکانیک محاسباتی، میکرومکانیک و نانومکانیک مواد، مکانیک مواد نرم و فیزیک
Shaofan Li
Specialist: Atomistic and multiscale simulations, Bio-mechanics and bio-physics, Computational mechanics, Micromechanics and nanomechanics of materials, Soft matter mechanics and physics
رشته تخصصی: استاتیک و دینامیک ساختارهای سخت، مکانیک مواد، صفحات و پوسته، تحلیل پلاستیک، ساختارها
Wang Chien Ming
Specialist: Statics and Dynamics of Rigid Bodies, Mechanics of Materials, Plates and Shells, Plastic Analysis of Structures, Structural Analysis
رشته تخصصی: مکانیک جامد و ساختمانی
Angelo Luongo
Specialist: Solid and Structural Mechanics
پرویز ملک زاده
دانشگاه خلیج فارس بوشهر
رشته تخصصی: ارتعاشات غیر خطی، پوسته ها و صفحات، فناوری نانو
Parviz Malek Zadeh
Persian Gulf University
Specialist: Nonlinear Vibrations, Shells and Plates, Nanotechnology
رشته تخصصی: میکروسکوپ، میکروسکوپ، MEMS، سنسورها و میکرو فلوئیدیک، مواد هوشمند، سلول های خورشیدی، مواد باتری
Richard Yongqing Fu
Specialist: Advanced thin film materials, Biomedical microdevice, Lab-on-chip, Micromechanics, MEMS, Sensors and microfluidics, Smart materials, Solar cells, Battery materials
رشته تخصصی: لرزش، تئوری صفحات و پوسته، دینامیک غیر خطی، دینامیک ساختاری، مواد هوشمند، نظریه غیر موضعی در نانومکانیک، کشش سیمپلتیک
Chee W.Lim
Specialist: Vibration, theory of plates and shells, nonlinear dynamics, structural dynamics, smart materials, nonlocal thoery in nanomechanics, symplectic elasticity
رشته تخصصی: سازه های بتنی، ارزیابی و نظارت ساختاری
Eduardo S.Julio
Specialist: Concrete structures, Structural assessment and monitoring
رشته تخصصی: فناوری نانو، زیست شناسی
Ille C.Gebeshuber
Specialist: Nanotechnology, Biology
رشته تخصصی: مکانیک کاربردی، مکانیک جامد محاسباتی، مدلسازی ریاضی، راه حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی، مدلسازی ساختارهای میکرو / نانو، نظریه های پیوندی مرتبه بالاتر
Omer Civalek
Specialist: Applied Mechanics, Computational Solid Mechanics, Mathematical Modeling, Numerical Solutions of Partial Differential Equations, Modeling of Micro/Nano Structures, Higher-Order Continuum Theories
رشته تخصصی: تئوری ورق ها و پوسته ها، روش متشکل از روش های متشکل از متشکل از متشکل از متناوب و روش های عددی محدود، مواد پیزوالکتریک و Orthotropic
Francesco Tornabene
Specialist: Theory of Plates & Shells, Generalized Differential Quadrature Method & Finite Element Method, Piezoelectric and Orthotropic Materials
رشته تخصصی: پویایی غیرخطی، برداشت انرژی، MEMS و NEMS، بیومنتیک، متابولیسم ساختار مایع
Abdessattar Abdelkefi
Specialist: Nonlinear dynamics, Energy harvesting, MEMS & NEMS, Biomemitics, Fluid-structure interaction
رشته تخصصی: پایداری و کنترل، شبکه عصبی، مشکلات مربوط به پویایی غیر خطی
Jun Ma
Specialist: Stability and control, neuronal network, problems associated with nonlinear dynamics
رشته تخصصی: امواج غیر خطی در مواد کامپوزیتی، تجزیه فراکتال، نظریه موجک شانون
Carlo Cattani
Specialist: Nonlinear waves in composite materials, Fractal analysis, Shannon wavelet theory
رشته تخصصی: فناوری های نانو و فناوری نانو، مدل های سازمانی غیر محلی، ساختارهای درجه بندی عملکردی
Raffaele Barretta
Specialist: Nanosciences and Nanotechnologies, Non-local constitutive models, Functionally graded structures
محسن شیخ الاسلامی
استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رشته تخصصی: دینامیک سیالات محاسباتی، روش Lattice Boltzmann، شبیه سازی نانو سیالات، رسانه متخلخل
Mohsen Sheikholeslami
Professor, Department of Mechanical Engineering, Babol Noshirvani University of Technology
Specialist: Computational Fluid Dynamics, Lattice Boltzmann Method, Nano Fluid simulation, Porous Media
رشته تخصصی: دینامیک غیر خطی و ارتعاشات، مکانیک ساختاری غیر خطی، MEMS و NEMS، برداشت انرژی
Hassen M.Ouakad
Specialist: Nonlinear Dynamics and Vibrations, Nonlinear Structural Mechanics, MEMS and NEMS, Energy Harvesting
محمدمهدی رشیدی
رشته تخصصی: انتقال گرما و توده، ترمودینامیک، تحلیل غیرخطی
Mohammad Mehdi Rashidi
Specialist: Heat and Mass Transfer, Thermodynamics, Nonlinear Analysis
کیوان کیانی
گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: ارتعاشات، نظریه پیوسته غیر موضعی، تئوری کشش سطحی، مدلسازی ریاضی نانوساختارها، روش Meshless
Keyvan Kiani
Department of Civil Engineering, K. N. Toosi University of Technology
Specialist: Vibrations, Nonlocal continuum-field theory, Surface elasticity theory, Mathematical modelling of nanostructures, Meshless methods
رشته تخصصی: جریان چند فاز، انرژی تجدید پذیر، فناوری کنترل ذرات
Dengwei JING
Specialist: Multiphase Flow, Renewable Energy, Particle Control Technology
رضا کلاه چی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: نانومکانیک، مواد پیزوالکتریک، FGM، روشهای عددی، تحلیل پویا، بهینه سازی
Reza Kolahchi
University of Kashan
Specialist: Nanomechanics, Piezoelectric Materials, FGM, Numerical Methods, Dynamic analysis, Optimization
رشته تخصصی: مکانیک جامد، مدلسازی مواد، مواد درجه بندی شده عملکردی، فناوری نانو، صفحات و پوسته، پایداری و ارتعاش
Abdullah H.Sofiyev
Specialist: Solid Mechanics, Materials Modeling, Functionally Graded Materials, Nanotechnology, Plates and Shells, Stability and Vibration
رشته تخصصی: تعاملات ساختار مایع
Martin Ostoja Starzewski
Specialist: Fluid-structure interactions
رشته تخصصی: کنترل سیستم های غیر خطی، کنترل رباتیک و سیستم های مکانیکی غیرخانوادگی، مکاترونیک، کنترل فازی
Chun Yi Su
Specialist: Control of nonlinear systems, Control of robotics and nonholonomic mechanical systems, Mechatronics, Fuzzy control
رشته تخصصی: ساختمان حرارتی، ساختمان کارآمد، مدل سازی چند مقیاس، جریان کنونی و ناپایداری، انرژی قابل تجدید
Rachid Ben nacer
Specialist: Thermal building, Efficient building, Multiscales modeling, Convective flow and instabilities, Renewable Energy
استاد
رشته تخصصی: محاسبات جزئی و کاربرد آن، معادلات انتگرال و تبدیل، تحلیل واقعی و پیچیده
Hari Mohan Srivastava
Professor,
Specialist: Fractional Calculus and Its Applications, Integral Equations and Transforms, Real and Complex Analysis
رشته تخصصی: ریاضیات، مکانیک، بیومکانیک، اتوماسیون، فیزیک و علوم رایانه ای
Jan Awrejcewicz
Specialist: Mathematics, Mechanics, Biomechanics, Automatics, Physics and computer oriented sciences
رشته تخصصی: جریان چند فاز، آلودگی هوا داخل محیط، مدلسازی آشفتگی، جریان الکترو هیدرودینامیک
Goodarz Ahmadi
Specialist: Multiphase flows, Indoor air pollution, Turbulence modeling, Electro-hydrodynamic flows
رشته تخصصی: فیزیک حالت جامد، فدرال و مواد پیزوالکتریک
Kenji Uchino
Specialist: Solid state physics, ferroelectrics and piezoelectrics materials
امین رضا نقره آبادی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: تابش خورشیدی، نانوذرات، دینامیک سیالات محاسباتی، جابجایی
Amin reza Noghrehabadi
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Solar Radiation, Nanoparticles, Computational Fluid Dynamics, Convection
رشته تخصصی: جریان چند مرحلهای، روشهای محاسباتی، شبیه سازی مستقیم عددی
Gretar Tryggvason
Specialist: Multiphase flows, Computational methods, Direct Numerical Simulations
رشته تخصصی: مکانیک خسارت Continuum، مکانیک آسیب گسسته، مواد و دانش مواد انرژی، ساختارهای بادوام، مواد برای دست زدن به مایع فلزی، مدل سازی چند بعدی
Ever J.Barbero
Specialist: Continuum Damage Mechanics, Discrete Damage Mechanics, Energy Materials Science & Engineering, Inflatable Structures, Materials for liquid metal handling, Multi Scale modeling
محمد اقتصاد
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: کنترل پیشرفته: غیر خطی، کنترل قوی و سازگار، مکاترونیک، دینامیک و ارتعاش، مدل سازی و کنترل سیستم های رباتیک
Mohammad Eghtesad
Professor, Faculty of Engineering, University of Shirazu
Specialist: Advanced Control: Nonlinear, Robust and Adaptive Control, Mechatronics, Dynamics and Vibration, Modeling & Control of Robotic Systems
رشته تخصصی: مدل سازی ریاضی، سیستم های غیر خطی، نوسانات غیر خطی، پویایی هرج و مرج و تصادفی، پایداری و روش کنترل و طراحی
Marian Wiercigroch
Specialist: Mathematical modelling, nonlinear systems, nonlinear oscillations, chaotic and stochastic dynamics, stability and control and design methodology
رشته تخصصی: ترمودینامیک، انتقال حرارت
Adrian Bejan
Specialist: Thermodynamics, Heat Transfer
رشته تخصصی: جریان و استرس حرارتی در ریخته گری، انتقال حرارت و جرم، جریان چند فاز در مخازن نفت
Roland W.Lewis
Specialist: Flow and thermal stress in castings, Heat and mass transfer, Multiphase flow in petroleum reservoirs
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل غیر خطی، معادلات دیفرانسیل و تفاوت، نظریه نقطه ثابت
Ravi P.Agarwal
Specialist: Nonlinear Analysis, Differential and Difference Equations, Fixed Point Theory
دانش تفتی
رشته تخصصی: دینامیک سیالات محاسباتی و انتقال حرارت، محاسبات با کارایی بالا، جریان آشفته، سیستم های ذرات مایع، سیستم های بیولوژیکی
Danesh Tafti
Specialist: Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer, High Performance Computing, Turbulent flow, Fluid-Particle systems, Biological Systems
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی، فناوری نانو
Ji Huan He
Specialist: Applied Mathematics, Nanotechnology
استاد
Stephane Pierre Alain BORDAS
Professor,
محمد شیشه ساز
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مواد کامپوزیت، پوسته و صفحات، FEM
Mohammad Shishesaz
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Composite Materials, Shells and Plates, FEM
ابراهیم حاجی دولو
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: تجزیه و تحلیل اگزرژی، شبیه سازی نیروگاه های حرارتی، انتقال حرارت در کوره قوس الکتریکی، جریان دو مرحله ای، چرخه های تبرید
Ebrahim Haji davalloo
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Exergy Analysis, Thermal Power Plant Simulation, Heat Transfer in Electric Arc Furnace, Two-Phase Flow, Refrigeration Cycles
رشته تخصصی: مکانیک لاگرانژی، بیومکانیک
Ivan Giorgio
Sapienza University of Rome, Italy,
Specialist: Lagrangian Mechanics, Biomechanics
E. Sapountzakis
استاد
رشته تخصصی: روش ماتریس تجزیه و تحلیل ساختاری، تجزیه و تحلیل پویا سازه ها، تئوری صفحات
E. Sapountzakis
Professor, National Technical University of Athens (NTUA), Athens, Greece,
Specialist: Matrix Methods of Structural Analysis, Dynamic Analysis of Structures, Theory of Plates
Elias C. Aifantis
استاد
رشته تخصصی: پخش و جریان از طریق رسانه های متخلخل متخلخل، انتقال فاز و رابط، عدم ثبات مواد
Elias C. Aifantis
Professor, University of Minnesota, USA Aristotle University, Thessaloniki, Greece,
Specialist: Diffusion and Flow through Deformable Porous Media, Phase Transitions and Interfaces, Material Instabilities
استاد
رشته تخصصی: انتشار موج در ساختارهای دوره ای و مدل سازی، شبیه سازی، طراحی کریستال فونیک، متام مواد
Yue Sheng Wang
Professor, Institute of Engineering Mechanics, Beijing Jiaotong University, Beijing,
Specialist: Wave Propagation in Periodic Structures and Modeling, Simulation, Design of Phononic Crystal, Metamaterial
استاد
رشته تخصصی: دینامیک جزئی و کاربرد آن، معادلات دیفرانسیل جزئی، روش موجک و کاربرد آن
Dumitru Baleanu
Professor, Cankaya Universitesi, Department of Mathematics, Ankara, Turkey,
Specialist: Fractional Dynamics and its Applications, Fractional Differential Equations, The Wavelet Method and its Applications
Manfred Krafczyk
استاد
رشته تخصصی: بیومکانیک محاسباتی، مهندسی محاسباتی، پردازش با کارایی بالا
Manfred Krafczyk
Professor, Technische Universitat Braunschweig, Braunschweig, Germany,
Specialist: Computational biomechanics, Computational engineering, High-Performance-Computing
استاد
رشته تخصصی: معادله دیفرانسیل جزئی، انتقال حرارت و جرم
Syed Tauseef Mohyud-Din
Professor, HITEC University Taxila Cantt, Pakistan,
Specialist: Fractional differential equation, Heat and mass transfer
فرهنگ هنرور
استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: تست غیر تخریبی، الاستودینامیک، NDE اولتراسونیک
Farhang Honarvar
Professor, Department of Mechanical Engineering, K. N. Toosi University of Technology
Specialist: Nondestructive Testing, Elastodynamics, Ultrasonic NDE
رشته تخصصی: محاسبات جزئی و برنامه های کاربردی، محاسبه مکعبی محلی و برنامه های کاربردی، محاسبات عمومی جامع و کاربردی، راه حل های تحلیلی، تقریبی، عددی و دقیق برای ODE ها و PDE ها
Xiao Jun Yang
Specialist: Fractional Calculus and Applications, Local Fractional Calculus and Applications, General Fractional Calculus and Applications, Analytical, Approximate, Numerical and Exact solutions for ODEs and PDEs
رشته تخصصی: روشهای عنصر مرزی، مسائل چند فیزیک در MEMS، روش لاگرانژ برای شبیه سازی جریان سیال و تعامل ساختار مایع
Attilio Frangi
Department of Civil and Environmental Engineering, Politecnico di Milano, Italy,
Specialist: Boundary Element Methods, Multiphysics problems in MEMS, Lagrangian methods for the simulation of fluid flow and of fluid-structure interaction
مرتضی بهبهانی نژاد
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حفاظت کاتدیک، روش عنصری مرزی، مدل سازی نظم کاهش یافته برای جریان های غیر منتظره، تحلیل آیرودینامیکی
Morteza Behbahani nejad
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Cathodic Protection, Boundary Element Method, Reduced Order Modeling for Unsteady Flows, Aerodynamic Analysis
استاد
رشته تخصصی: جابجایی طبیعی، انتقال حرارت
Mikhail Sheremet
Professor,
Specialist: Natural Convection, Heat Transfer
رشته تخصصی: نانوفوتونیک سبز، انرژی پایدار
Salah Obayya
Specialist: Green nanophotonics, Sustainable energy
Adel A.Sharif
استاد
رشته تخصصی: مواد کامپوزیت زیست تخریب پذیر، خواص الکترونیکی، مواد سینتیک اکسیداسیون و خوردگی
Adel A.Sharif
Professor,
Specialist: Biodegradable Composite Materials, Electronic Properties of Materials, Kinetics of Oxidation and Corrosion
علی نایبی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: پلاستیسیته و Visco-plasticity، مکانیک آسیب دیدگی، مدل سازی رفتارهای مواد، مدل سازی روش های تولید و برش فلزات، مدل سازی آزمون های انداختن ابزار
Ali Nayebi
Professor, University of Shirazu
Specialist: Plasticity and Visco-plasticity, Continuum Damage Mechanics, Modeling of Materials behaviors, Modeling of Production methods and metals cutting, Modeling of Instrumented Indentation Tests
افشین قنبرزاده
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: الگوریتم زنبورها، بهینه سازی هوشمند، رباتیک، کنترل، هوش آگاهی
Afshin Ghanbarzadeh
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Bees Algorithm, Intelligent Optimization, Robotics, Control, Swarm Intelligence
مدیر اجرایی
حمید محمد صدیقی
دانشگاه شهید چمران اهواز
Hamid Mohammad Sadighi
Shahid Chamram University
Specialist: Applied Mathematics, Nonlinear Dynamics, MEMS/NEMS
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۷