درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر محمدجواد زارعان
مدیر مسئول:
دکتر محمدجواد زارعان
سردبیر:
دکتر محمدرضا احمدی
جانشین سردبیر:
محمد فرهوش
مدیر اجرایی:
حجت الاسلام امیر عرفانی نژاد
تلفن:
025-32922239
025-32935078 ، داخلی: 163
سایت اختصاصی:
journals.ueae.ir
نشانی:
قم، بلوار شهیدصدوقی، خیابان شهید شهبازی، پلاک 13 ، کدپستی: 3716715545
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/27
صاحب امتیاز
دکتر محمدجواد زارعان
استادیار موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت
جامعه المصطفی العالمیه
Mohammad Javad Zarean
Associate Professor Ethics and Higher Education Institution
Al-Mustafa International University
مدیر مسئول
دکتر محمدجواد زارعان
استادیار موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت
جامعه المصطفی العالمیه
Mohammad Javad Zarean
Associate Professor Ethics and Higher Education Institution
Al-Mustafa International University
سردبیر
دکتر محمدرضا احمدی
استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Reza Ahmadi
Assistant Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Psychology
جانشین سردبیر
محمد فرهوش
محمد فرهوش

اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا احمدی
استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Reza Ahmadi
Assistant Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Psychology
دکتر هادی بهرامی احسان
استاد گروه روانشناسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روانشناسی
Hadi Bahrami Ehsan
Professor Department of Psychology
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology
دکتر محمدجواد زارعان
استادیار موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت
جامعه المصطفی العالمیه
Mohammad Javad Zarean
Associate Professor Ethics and Higher Education Institution
Al-Mustafa International University
دکتر سید محمد غروی راد
استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: روان شناسی
Seyyed Mohammad Gharavirad
Assistant Professor, Department of Higher Education and Research
Specialist: Psychology
دکتر علی فتحی آشتیانی
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Ali Fathi Ashtyani
Profesor Behavioral Sciences Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist, روانشناسي باليني
دکتر محمد کاویانی آرانی
دانشیار گروه روانشناسی - پژوهشکده علوم رفتاری
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Kaviani Arani
Associate Professor, psychology
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Psychology
دکتر رحیم نارویی نصرتی
دکتر رحیم نارویی نصرتی

Rahim Narooee Nosrati

حجت الاسلام محمد نوذری
حجت الاسلام محمد نوذری

Mohammad Nowzari

مدیر اجرایی
حجت الاسلام امیر عرفانی نژاد

Amir Erfaninezhad

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۰