درباره نشریه
ISSN:
2383-0522
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
انتشار این نشریه در سال 2016 متوقف شده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
سردبیر:
دکتر عبدالامیر علامه
سایت اختصاصی:
mbd.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، کتابخانه مرکزی، مرکز نشر آثار علمی
تاریخ به‌روزآوری: 1396/09/21
سردبیر
عبدالامیر علامه
استاد
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی پزشکی
Abdol Amir Allameh
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Medical Biotechnology
هیات تحریریه
محمدرضا عباس زادگان
استاد
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Mohammad Reza Abbas Zadegan
Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Medical Genetics
عبدالامیر علامه
استاد
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی پزشکی
Abdol Amir Allameh
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Medical Biotechnology
مهدی فروزنده
دانشیار
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی پزشکی
Associate Professor, Tarbiat Modares University
دکتر عباس صاحب قدم لطفی
عباس صاحب قدم لطفی
Abbas Sahebghadam Lotfi
Tarbiat Modares University
دکتر محمدحسین مدرسی
محمدحسین مدرسی
استاد
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Mohammad Hussein Modaresi
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Genetics
دکتر اسماعیل مرتضی
اسماعیل مرتضی
Esmaeil Mortaz
Faculty of Science, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands, Chronic Respiratory Disease Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر سیدعلیرضا مصباح نمینی
سیدعلیرضا مصباح نمینی
دکتر مهرداد نوروزنیا
مهرداد نوروزنیا
مسعود سلیمانی دودران
دانشیار دانشکده بهداشت
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Masoud Soleimani Dodaran
Associate Professor, Public Health, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر سعید بوذری
سعید بوذری
استاد انستیتو پاستور ایران گروه زیست شناسی مولکولی
رشته تخصصی: زیست شناسی مولکولی
Saeid Bouzari
Professor of Pasteur Institute of Iran, Department of Molecular Biology,
Specialist: Molecular Biology
علی زارعی محمودآبادی
استاد دانشکده پزشکی
Ali Zarei Mahmoud Abadi
Professor, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
منوچهر مکوندی
استاد
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Manouchehr Makvandi
Professor, Virology Department ,School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Virology
دکتر قاسم آهنگری
قاسم آهنگری
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۸