درباره نشریه
ISSN:
2008-7918
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1380
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز (دانشکده فنی مهندسی عمران)
مدیر مسئول:
رییس دانشکده مهندسی عمران
سردبیر:
دکتر محمدعلی کی نژاد
مدیر اجرایی:
مریم خادم جیفرودی
مدیرداخلی:
دکتر محمدعلی لطف اللهی یقین
تلفن:
041-33342160
041-33392523
سایت اختصاصی:
ceej.tabrizu.ac.ir
نشانی:
تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی عمران، دفتر نشریه مهندسی عمران و محیط زیست، ، کدپستی: 5166616471
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/21
ویراستارفارسی
دکتر حسین نصیرایی
استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Hosein Nassiraei
Assistant Professor, دانشکده مهندسي, University of Guilan
Specialist: Civil Engineering
دکتر حمید احمدی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hamid Ahmadi
Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
Specialist: political science
سردبیر
دکتر محمدعلی کی نژاد
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Mohammad Ali Kay Nejad
Professor, Faculty of Civil Engineering, Sahand University of Technology
Specialist: Civil Engineering
هیات تحریریه
دکتر امیررضا خویی
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Amir Reza Khoei
Professor, Faculty of Civil Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Civil Engineering
دکتر محمدتقی اعلمی
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Mohammad Taghi Aalami
Professor, University of Tabriz
Specialist: Civil Engineering
دکتر محمدحسین امین فر
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Mohammad Hosein Amin Far
Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz
Specialist: Civil Engineering
دکتر محمدرضا چناقلو
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Mohammad Reza Chenagh Lou
Professor, Faculty of Civil Engineering, Sahand University of Technology
Specialist: Civil Engineering
دکتر یوسف حسن زاده
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: دکتری تخصصی مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی
Yousef Hasan Zadeh
Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz
Specialist: Ph.D.Water and Hydraulic Structural Engineering
دکتر حبیب حکیم زاده
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Habib Hakim Zadeh
Professor, Faculty of Civil Engineering, Sahand University of Technology
Specialist: Civil Engineering
دکتر کریم عابدی
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Karim Abedi
Professor, Faculty of Civil Engineering, Sahand University of Technology
Specialist: Civil Engineering
دکتر اسماعیل فاتحی فر
استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Esmaeel Fatehi Far
Professor, Faculty of Chemical Engineering, Sahand University of Technology
Specialist: chemical engineering
دکتر علی کاوه
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی سازه، مهندسی عمران
Ali Kaveh
Professor, Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: Structural engineering, Civil Engineering
دکتر کامبیز کوهستانی
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Kambiz Koohestani
Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz
Specialist: Civil Engineering
دکتر محمدعلی کی نژاد
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Mohammad Ali Kay Nejad
Professor, Faculty of Civil Engineering, Sahand University of Technology
Specialist: Civil Engineering
دکتر محمدعلی لطف اللهی یقین
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Mohammad Ali Lotfollahi Yaghin
Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz
Specialist: Civil Engineering
دکتر وحید نورانی
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: هیدروژئومورفولوژی
Vahid Noorani
Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz
Specialist: Geomorphology
دکتر محمد رحیمیان
استاد دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Mohammad Rahimiyan
Professor, Faculty of Civil Engineering Campus Technical School, University of Tehran
Specialist: Civil Engineering
دکتر محمد رضایی پژند
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Mohammad Rezaie Pajand
Professor, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Civil Engineering
دکتر عیسی سلاجقه
استاد دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Eisa Salajegheh
Professor, Technical College, Shahid Bahonar University of Kerman
مدیر اجرایی
مریم خادم جیفرودی
کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران
رشته تخصصی: علوم ارتباطات
Maryam Khadem Jif Roudi
Masters, Faculty of Civil Engineering,
Specialist: Communication Sciences
مدیرداخلی
دکتر محمدعلی لطف اللهی یقین
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Mohammad Ali Lotfollahi Yaghin
Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz
Specialist: Civil Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۷