درباره نشریه
ISSN:
2008-7918
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1380
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز (معاونت پژوهش و فناوری)
مدیر مسئول:
دکتر کامبیز کوهستانی
سردبیر:
دکتر وحید نورانی
دبیراجرایی:
مریم خادم جیفرودی
مدیرداخلی:
دکتر حمید احمدی
ویراستار فارسی:
دکتر امین صداقت
تلفن:
041-33342160
041-33392523
سایت اختصاصی:
ceej.tabrizu.ac.ir
نشانی:
تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی عمران، دفتر نشریه مهندسی عمران و محیط زیست، ، کدپستی: 5166616471
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/08
مدیر مسئول
دکتر کامبیز کوهستانی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Kambiz Koohestani
Professor Faculty of Civil Engineering
University of Tabriz
Specialist: Civil Engineering
سردبیر
دکتر وحید نورانی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: هیدروژئومورفولوژی
Vahid Noorani
Professor Faculty of Civil Engineering
University of Tabriz
Specialist: Geomorphology
اعضای تحریریه
دکتر محمدتقی اعلمی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Mohammad Taghi Aalami
Professor
University of Tabriz
Specialist: Civil Engineering
دکتر محمدحسین امین فر
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Mohammad Hosein Amin Far
Professor Faculty of Civil Engineering
University of Tabriz
Specialist: Civil Engineering
دکتر محمدرضا چناقلو
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی سهند
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Mohammad Reza Chenaghlou
Professor Faculty of Civil Engineering
Sahand University of Technology
Specialist: Civil Engineering
دکتر یوسف حسن زاده
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: دکتری تخصصی مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی
Yousef Hasan Zadeh
Professor Faculty of Civil Engineering
University of Tabriz
Specialist: Ph.D.Water and Hydraulic Structural Engineering
دکتر حبیب حکیم زاده
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی سهند
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Habib Hakim Zadeh
Professor Faculty of Civil Engineering
Sahand University of Technology
Specialist: Civil Engineering
دکتر محمدعلی کی نژاد
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی سهند
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Mohammad Ali Kaynejad
Professor Faculty of Civil Engineering
Sahand University of Technology
Specialist: Environmental Engineering
ویراستار فارسی
دکتر امین صداقت
استادیار مهندسی نقشه بردای-فتوگرامتری
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی نقشه برداری، فتوگرامتری، سنجش از دور
Amin Sedaghat
Assistant Professor, Department of Geomatics Engineering
University of Tabriz
Specialist: Geomatics, Photogrammetry, Remote Sensing
دبیراجرایی
مریم خادم جیفرودی
کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران
رشته تخصصی: علوم ارتباطات
Maryam Khadem Jif Roudi
Masters Faculty of Civil Engineering
Specialist: Communication Sciences
مدیرداخلی
دکتر حمید احمدی
دکتر حمید احمدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۷
تعداد عناوین درج شده:
۵۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۵۹۶