درباره نشریه
ISSN:
1735-4471
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1384
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
موسسه مطالعات و خدمات حقوقی عدالت آرا
مدیر مسئول:
دکتر محمدیار ارشدی
سردبیر:
دکتر علی یار ارشدی
مدیر اجرایی:
سعیده موسوی
تلفن:
021-22802055
دورنگار:
021-22802055
سایت اختصاصی:
www.edalatara.ir
نشانی:
تهران، خیابان اقدسیه، تقاطع شهید لنگری، مجتمع اقدسیه، طبقه اول، واحد 2، ، کدپستی: 1957975653
صندوق پستی:
311-19575
تاریخ به‌روزآوری: 1396/04/26
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۰