درباره نشریه
ISSN:
1735-1235
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1378
صاحب امتیاز:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
مدیر مسئول:
دکتر حسن ملکی
سردبیر:
دکتر علیرضا کیامنش
مدیرداخلی:
دکتر اعظم ملایی نژاد
تلفن:
021-88827913
سایت اختصاصی:
noavaryedu.oerp.ir
نشانی:
تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، ساختمان انتشارات کمک آموزشی، طبقه پنجم، ، کدپستی: 1584634818
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/24
مدیر مسئول
دکتر حسن ملکی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، فلسفه و تربیت
Hasan Maleki
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: urriculum Planning, Philosophy and Education
سردبیر
دکتر علیرضا کیامنش
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روش تحقیق و ارزشیابی
Ali Reza Kiamanesh
Professor
Kharazmi University
Specialist: Research methodology and evaluation
اعضای تحریریه
دکتر حمیدرضا آراسته
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مدیریت و نظارت در آموزش عالی، مدیریت آموزشی
Hamid Reza Arasteh
Professor
Kharazmi University
Specialist: Management and supervision in higher education, Education Management
خدیجه ابوالمعالی الحسینی
دانشیار روان شناسی تربیتی، گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
Khadijeh Abolmaali Alhosseini
Associate Professor, Department of Psychology, Human Science Faculty
Tehran North Branch, Islamic Azad University
دکتر عیسی ابراهیم زاده
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: آموزش از راه دور
Issa Ebrahimzadeh
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Distance Education
دکتر خسرو باقری نوع پرست
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Khosrow Bagheri Noeparast
Professor
University of Tehran
Specialist: Philosophy of Education
دکتر حیدر تورانی
استاد تمام مدیریت آموزشی
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی، مدیریت ایتراتژیک
Heidar Toorani
Full Professor, educational management
Specialist: educational management
دکتر علی اصغر خلاقی
استادیار
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: تعلیم و تربیت، آموزش فنی و حرفه ای
Ali Asghar Khalaghi
Assistant Professor
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: education and training, Vocational Education and Training
دکتر محمدحسن پرداختچی
استاد گروه علوم تربیتی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی، مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی، آموزش و پرورش
Mohamad Hassan Pardakhtchi
Professor Department of Educational Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Education Management, Educational management and curriculum planning, Education
دکتر محمدرضا سرکار آرانی
استاد
رشته تخصصی: آموزش تطبیقی و بین الملل
Mohammad Reza Sarkar Arani
Professor
Specialist: Adaptive and international education
دکتر سید مهدی سجادی
استاد فلسفه تعلیم و تربیت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Seyyed Mehdi Sajjadi
Professor, Philosophy of Education
Tarbiat Modares University
Specialist: Philosophy of Education
دکتر طیبه ماهروزاده
دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Tayebeh Mahroozadeh
Associate Professor Department of Educational Planning and Management
University of Alzahra
Specialist: Philosophy of Education
دکتر محمود مهرمحمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی، برنامه ریزی آموزشی و درسی
Mahmoud Mehrmohammadi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: curriculum Study, Curriculum planning
دکتر فریده حمیدی
دانشیار روانشناسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: روانشناسی
Farideh Hamidi
Associate Professor, Associate Professor of Psychology, Educational Sciences Department, Humanities faculty
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Psychology
دکتر حسن رضا زین آبادی
استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Hassanreza Zeinabadi
Professor, Educational Administration
Kharazmi University
Specialist: Educational Administration
مدیرداخلی
دکتر اعظم ملایی نژاد

رشته تخصصی: تعلیم و تربیت
Azam Mollaee Nejad

Specialist: education and training
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۸
تعداد عناوین درج شده:
۷۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۶۹۱