درباره نشریه
ISSN:
1726-3689
eISSN:
2588-4719
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1380
صاحب امتیاز:
انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
مدیر مسئول:
دکتر ناصر تجبر
سردبیر:
دکتر ناصر تجبر
مدیر اجرایی:
سید مسعود همام
ویراستار فارسی:
دکتر شکوفه طباطبایی یزدی
ویراستار انگلیسی:
دکتر سید رضا موسوی حرمی
صفحه آرا:
سعیده قوامی صبوری
مسئول اشتراک:
سعیده قوامی صبوری
تلفن:
051-38763647
دورنگار:
051-38763647
سایت اختصاصی:
www.ijcm.ir
نشانی:
مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم پایه، دبیرخانه انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
صندوق پستی:
1436-91775
اشتراک:
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/22
مدیر مسئول
دکتر ناصر تجبر
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
Naser Tajabor
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
سردبیر
دکتر ناصر تجبر
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
Naser Tajabor
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
اعضای تحریریه
دکتر بیژن اعتمادی
دانشیار
دانشگاه شیراز
Bijan Etemadi
Associate Professor
University of Shirazu
دکتر ناصر تجبر
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
Naser Tajabor
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر مرتضی زرگرشوشتری
استاد تمام علوم مولکولی- فیزیک- علوم
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فیزیک
Morteza Zargar Shoushtari
Full Professor, Physics
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Physics
دکتر محمدعلی زنجانچی
استاد
دانشگاه گیلان
Mohammad Ali Zanjanchi
Professor
University of Guilan
دکتر ژانت سلیمان نژاد
دانشیار
دانشگاه تهران
Janet Soleiman Nejad
Associate Professor
University of Tehran
دکتر حسین عشقی
استاد شیمی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: شیمی آلی
Hossein Eshghi
Professor, Chemistry
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Organic Chemistry
دکتر عباس طائب
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
Abbas Taeb
Professor
Iran University of Science and Technology
دکتر حبیب الله قاسمی
استاد زمین شناسی- گروه پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی- دانشکده علوم زمین- دانشگاه صنعتی شاهرود
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: سنگ شناسی، ژئوشیمی
Habibollah Ghasemi
Professor, Department of Petrology and Economic Geology- Faculty of Earth Sciences
Shahrood University of Technology
Specialist: Petrology, Geochemistry
دکتر علی کنعانیان
استاد
دانشگاه تهران
Ali Kananian
Professor
University of Tehran
دکتر امیرحسین کوهساری
دانشیار
دانشگاه یزد
Amir Hosein Koohsari
Associate Professor
University of Yazd
دکتر محسن موذن
استاد گروه علوم زمین
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زمین شناسی ، پترولوژی
Mohssen Moazzen
Professor, Department of Earth Sciences
University of Tabriz
Specialist: Geology , Petrology
سید مسعود همام
دانشیار زمین شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زمین شناسی
Seyed Masoud Homam
Associate Professor, geology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: geology
ویراستار فارسی
دکتر شکوفه طباطبایی یزدی

دانشگاه فردوسی مشهد
Shokoofeh Tabatabaei Yazdi

Ferdowsi University of Mashhad
ویراستار انگلیسی
دکتر سید رضا موسوی حرمی
استاد گروه زمین شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: رسوب شناسی
Seyed Reza Moosavi Harami
Professor Department of Geology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Sedimentology
مدیر اجرایی
سید مسعود همام
دانشیار زمین شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زمین شناسی
Seyed Masoud Homam
Associate Professor, geology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: geology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۱۶