درباره نشریه
ISSN:
1726-3689
eISSN:
2588-4719
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1380
صاحب امتیاز:
انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
مدیر مسئول:
دکتر ناصر تجبر
سردبیر:
دکتر ناصر تجبر
مدیر اجرایی:
دکتر سیدمسعود همام
صفحه آرا:
سعیده قوامی صبوری
مسئول اشتراک:
سعیده قوامی صبوری
تلفن:
051-38763647
دورنگار:
051-38763647
سایت اختصاصی:
www.ijcm.ir
نشانی:
مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم پایه، دبیرخانه انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
مشهد، خیابان شهید مفتح، دانشگاه خوارزمی، ساختمان مرکزی آموزش، دبیرخانه بلورشناسی و کانی شناسی ایران شماره تماس: 88311866
صندوق پستی:
1436-91775
اشتراک:
پست الکترونیک:
crystal.mineral90@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/29
مدیر مسئول
دکتر ناصر تجبر
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
Naser Tajabor
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
سردبیر
دکتر ناصر تجبر
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
Naser Tajabor
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
هیات تحریریه
دکتر بیژن اعتمادی
دانشیار دانشگاه شیراز
Bijan Etemadi
Associate Professor, University of Shirazu
دکتر ناصر تجبر
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
Naser Tajabor
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
دکتر مرتضی زرگرشوشتری
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فیزیک
Morteza ZArgar Shooshtari
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Physics
دکتر محمدعلی زنجانچی
استاد دانشگاه گیلان
Mohammad Ali Zanjanchi
Professor, University of Guilan
دکتر ژانت سلیمان نژاد
دانشیار دانشگاه تهران
Janet Soleiman Nejad
Associate Professor, University of Tehran
دکتر حسین عشقی
استاد دانشگاه صنعتی شاهرود
Hosein Eshghi
Professor, Shahrood University of Technology
دکتر عباس طائب
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
Abbas Taeb
Professor, Iran University of Science and Technology
دکتر حبیب الله قاسمی
استاد دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: سنگ شناسی
Habibollah Ghasemi
Professor, Shahrood University of Technology
Specialist: Petrology
دکتر علی کنعانیان
استاد دانشگاه تهران
Ali Kananian
Professor, University of Tehran
دکتر امیرحسین کوهساری
دانشیار دانشگاه یزد
Amir Hosein Koohsari
Associate Professor, University of Yazd
دکتر محسن موذن
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زمین شناسی ، پترولوژی
Mohsen Moazen
Professor, University of Tabriz
Specialist: Geology , Petrology
دکتر سیدمسعود همام
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
Seyed Masoud Homam
Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
ویراستارفارسی
دکتر شکوفه طباطبایی یزدی
دانشگاه فردوسی مشهد
Shokoofeh Tabatabaei Yazdi
Ferdowsi University of Mashhad
ویراستار انگلیسی
دکتر سیدرضا موسوی حرمی
استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: رسوب شناسی
Seyed Reza Moosavi Harami
Professor, Department of Geology, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Sedimentology
مدیر اجرایی
دکتر سیدمسعود همام
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
Seyed Masoud Homam
Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۲
تعداد عناوین درج شده:
۹۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۸۸۱