درباره نشریه
ISSN:
1735-3459
eISSN:
2008-3351
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1383
صاحب امتیاز:
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
مدیر مسئول:
محمود صفارزاده
سردبیر:
دکتر محمد شکرچی زاده
مدیر اجرایی:
لاله سعیدی
ویراستار فارسی:
لاله سعیدی
ویراستار انگلیسی:
لاله سعیدی
تلفن:
021-88255942-6 ، داخلی: 294
دورنگار:
021-88255942-6 ، داخلی: 294
سایت اختصاصی:
www.trijournal.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شیخ فضل نوری الله، بین شهرک قدس و فرهنگیان، خیابان حکمت، دفتر پژوهشنامه حمل و نقل
صندوق پستی:
1696-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/08
مدیر مسئول
محمود صفارزاده
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه تربیت مدرس
Mahmoud Safarzadeh
Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering
Tarbiat Modares University
سردبیر
دکتر محمد شکرچی زاده
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: راه و ساختمان
Mohammad Shekar Chi Zadeh
Professor Faculty of Civil Engineering
University of Tehran
Specialist: Civil
اعضای تحریریه
دکتر محمدتقی احمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: عمران، سازه های هیدرولیکی
Mohammad Taghi Ahmadi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Civil Engineering, hydraulic structures
دکتر شهریار افندی زاده زرگری
دانشیار دانشکده عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: راه و ترابری، مهندسی عمران
Shahriar Afandizadeh Zargari
Associate Professor Faculty of Civil Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Road and Transportation
دکتر محمدحسن بازیار
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی ژئوتکنیک / زلزله
Mohammad Hassan Baziar
Professor School of Civil Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Civil and Environmental Engineering, Geotechnical/ Earthquke Engineering
دکتر حمید بهبهانی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
Hamid Behbahani
Professor Faculty of Civil Engineering
Iran University of Science and Technology
دکتر علیرضا رهایی
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی عمران- سازه
Ali Reza Rahai
Professor Faculty of Civil and Environmental Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Civil Engineering-Structures and earthquakes
دکتر محمد مهدی سپهری
رئیس دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی سیستم های سلامت
Mohammad Mehdi Sepehri

Specialist: Healthcare Systems Engineering
محمود صفارزاده
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه تربیت مدرس
Mahmoud Safarzadeh
Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering
Tarbiat Modares University
دکتر حسین گنجی دوست

Hossein Ganjidoust

دکتر علی محمودی
دکتر علی محمودی
استاد
دانشگاه تهران
Ali Mahmoodi
Professor
University of Tehran
دکتر سید جواد میرمحمدصادقی
استاد دانشکده راه آهن
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی راه آهن
Seyyed Javad Mir Mohammad Sadeghi
Professor College of Railway
Iran University of Science and Technology
Specialist: Railway engineering
دکتر فریدون مقدس نژاد
استاد تمام مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: راه و ترابری
Fereidoon Moghadas Nejad
Full Professor, Department of Civil & Environmental Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Highway Engineering
ویراستار فارسی
لاله سعیدی

Laleh Saeedi

ویراستار انگلیسی
لاله سعیدی

Laleh Saeedi

مدیر اجرایی
لاله سعیدی

Laleh Saeedi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۹
تعداد عناوین درج شده:
۹۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۹۳۹