درباره نشریه
ISSN:
1735-3459
eISSN:
2008-3351
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1383
صاحب امتیاز:
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
مدیر مسئول:
دکتر محمود صفارزاده
سردبیر:
دکتر محمد شکرچی زاده
مدیر اجرایی:
لاله سعیدی
تلفن:
021-88255942-6 ، داخلی: 294
دورنگار:
021-88255942-6 ، داخلی: 294
سایت اختصاصی:
www.trijournal.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شیخ فضل نوری الله، بین شهرک قدس و فرهنگیان، خیابان حکمت، دفتر پژوهشنامه حمل و نقل
صندوق پستی:
1696-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/20
مدیر مسئول
دکتر محمود صفارزاده
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برنامه ریزی حمل و نقل، راه و ترابری
Mahmood Saffarzadeh
Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares University
Specialist: Transportation Planning, Road and Transportation
سردبیر
دکتر محمد شکرچی زاده
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
رشته تخصصی: راه و ساختمان
Mohammad Shekar Chi Zadeh
Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Tehran
Specialist: Civil
هیات تحریریه
دکتر محمدتقی احمدی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: عمران، سازه های هیدرولیکی
Mohammad Taghi Ahmadi
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Civil Engineering, hydraulic structures
دکتر شهریار افندی زاده زرگری
دانشیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: راه و ترابری، مهندسی عمران
Shahriar Afandizadeh Zargari
Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: Road and Transportation
دکتر محمدحسن بازیار
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی ژئوتکنیک / زلزله
Mohammad Hassan Baziar
Professor, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: Civil and Environmental Engineering, Geotechnical/ Earthquke Engineering
دکتر حمید بهبهانی
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
Hamid Behbahani
Professor, Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology
دکتر علیرضا رهایی
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی عمران- سازه
Ali Reza Rahai
Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Civil Engineering-Structures and earthquakes
دکتر محمدمهدی سپهری
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات
Mohammad Mehdi Sepehri
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Operations Research
دکتر محمود صفارزاده
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برنامه ریزی حمل و نقل، راه و ترابری
Mahmood Saffarzadeh
Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares University
Specialist: Transportation Planning, Road and Transportation
دکتر حسین گنجی دوست
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فن آوری زیست محیطی، درمان فاضلاب
Hossein Ganji doust
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Environmental Technology, Wastewater treatment
دکتر علی محمودی
دکتر علی محمودی
استاد دانشگاه تهران
Ali Mahmoodi
Professor, University of Tehran
دکتر سیدجواد میرمحمدصادقی
استاد دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی راه آهن
Seyyed Javad Mir Mohammad Sadeghi
Professor, College of Railway, Iran University of Science and Technology
Specialist: Railway engineering
دکتر فریدون مقدس نژاد
استاد مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: راه و ترابری
Fereidoon Moghadas Nejad
Professor, Civil and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University
ویراستارفارسی
لاله سعیدی
Laleh Saeedi
ویراستار انگلیسی
لاله سعیدی
Laleh Saeedi
مدیر اجرایی
لاله سعیدی
Laleh Saeedi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۲
تعداد عناوین درج شده:
۵۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۵۷۸