درباره نشریه
ISSN:
1735-3548
دوره انتشار:
دوفصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
انجمن علوم علف های هرز ایران
مدیر مسئول:
دکتر حمید رحیمیان مشهدی
سردبیر:
دکتر حسن علیزاده
مدیرداخلی:
مرسده تقوی
تلفن:
021-22403695
دورنگار:
021-22403695
سایت اختصاصی:
www.ijws.ir
نشانی:
تهران، ولنجک، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، انجمن علوم علف های هرز ایران، دفتر مجله دانش علف های هرز، ، کدپستی: 1985713111
صندوق پستی:
1454-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/08
مدیر مسئول
حمید رحیمیان مشهدی
استاد
رشته تخصصی: علوم علف های هرز، فیزیولوژی گیاهان زراعی
Hamid Rahimian Mashhadi
Professor, University of Tehran
Specialist: Crop Physiology
سردبیر
حسن علیزاده
استاد
رشته تخصصی: علوم علفهای هرز
Hassan Ali ZAdeh
Professor, University of Tehran
Specialist: Weed science
هیات تحریریه
جاوید قرخلو
دانشیار
Javid Gherekh Loo
Associate Professor, Gorgan University
محمدتقی آل ابراهیم
دانشیار
Mohammad Tagi Ale Ebrahi
Associate Professor, University of Mohaghegh Ardabili
حسن علیزاده
استاد
رشته تخصصی: علوم علفهای هرز
Hassan Ali ZAdeh
Professor, University of Tehran
Specialist: Weed science
محمد عبداللهیان نوقابی
استاد پژوهشی، موسسه چغندر قند
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهی
Mohamad Abdolahian
Research Professor, Sugar Beet Institute,
Specialist: Plant Ecophysiology
جعفر اصغری
استاد
رشته تخصصی: علوم علفهای هرز
Jafar Asghari
Professor, University of Guilan
Specialist: Weed Science
محمدحسن راشدمحصل
استاد
رشته تخصصی: علوم علف های هرز
Mohamad Hassan Rashed Mohassel
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Weed Science
دکتر حسین غدیری
حسین غدیری
استاد موسسه گیاه پزشکی کشور
Hossein Ghadiri
Professor of the Institute of Herbal Medicine of the country, Weed Research Department,
فریبا میقانی
دانشیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور بخش علفهای هرز
Fariba Mighani
Associate Professor of Plant Protection Research Institute, Weed section,
سیدوحید اسلامی
دانشیار
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
Seyyed Vahid Eslami
Associate Professor, University of Birjand
Specialist: Ecophysiology of crops
مجید آقاعلیخانی
دانشیار
رشته تخصصی: اکوفیزیولو‍ی علفهای هرز و گیاهان زراعی، اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
Majid Agaalikhani
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Weed ecophysiology and crops, Ecophysiology of Crops
مدیرداخلی
مرسده تقوی
کارشناس انجمن علوم علفهای هرز ایران
Mersedeh Taghavi
Expert of Weed Science Society of Iran,
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۳