درباره نشریه
ISSN:
1735-3548
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علوم علف های هرز ایران
مدیر مسئول:
دکتر حمید رحیمیان مشهدی
سردبیر:
دکتر حسن علیزاده
مدیرداخلی:
مرسده تقوی
ویراستار فارسی:
دکتر شهرزاد نوروزی
تلفن:
021-22403695
دورنگار:
021-22403695
سایت اختصاصی:
ijws.areeo.ac.ir
نشانی:
تهران، ولنجک، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، انجمن علوم علف های هرز ایران، دفتر مجله دانش علف های هرز، ، کدپستی: 1985713111
صندوق پستی:
1454-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/24
مدیر مسئول
دکتر حمید رحیمیان مشهدی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم علف های هرز، فیزیولوژی گیاهان زراعی
Hamid Rahimian Mashhadi
Professor
University of Tehran
Specialist: Crop Physiology
سردبیر
دکتر حسن علیزاده
استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم علفهای هرز
Hassan Alizadeh
Professor, Depatment of Agronomy and Plant Breeding
University of Tehran
Specialist: Weed science
اعضای تحریریه
دکتر جاوید قرخلو
اسناد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Javid Gherekhloo
Associate Professor
Gorgan University
دکتر محمدتقی آل ابراهیم
استاد علوم علفهای هرز
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: علوم علفهای هرز
Mohammad Taghi Alebrahim
Professor, Plant production and genetic
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Weed Science
دکتر محمدعلی باغستانی میبدی
استاد موسسه گیاه پزشکی کشور بخش تحقیقات علفهای هرز
رشته تخصصی: علوم علف های هرز، اکوفیزیولوژی علف های هرز
Mohammad Ali Baghestani Meybodi
Professor of the Institute of Herbal Medicine of the country Weed Research Department
Specialist: Weed Ecophysiology
دکتر مهدی راستگو
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زراعت - علوم علف های هرز
Mehdi Rastgoo

Specialist: Agronomy - Weed Science
دکتر محمد عبداللهیان نوقابی
استاد پژوهشی، موسسه چغندر قند
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهی
Mohamad Abdolahian Noghabi
Research Professor, Sugar Beet Institute
Specialist: Plant Ecophysiology
دکتر محمدحسن راشدمحصل
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم علف های هرز
Mohamad Hassan Rashed Mohassel
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Weed Science
دکتر فریبا میقانی
دانشیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور بخش علفهای هرز
Fariba Mighani
Associate Professor of Plant Protection Research Institute Weed section
دکتر سید وحید اسلامی
دانشیار
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
Seyyed Vahid Eslami
Associate Professor
University of Birjand
Specialist: Ecophysiology of crops
دکتر مجید آقاعلیخانی
استاد زراعت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اکوفیزیولو‍ی علفهای هرز و گیاهان زراعی، اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
Majid Aghaalikhani
Professor, Agronomy
Tarbiat Modares University
Specialist: Weed ecophysiology and crops, Ecophysiology of Crops
ویراستار فارسی
دکتر شهرزاد نوروزی

مدیرداخلی
مرسده تقوی
کارشناس انجمن علوم علفهای هرز ایران
Mersedeh Taghavi
Expert of Weed Science Society of Iran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۷