درباره نشریه
ISSN:
2252-0678
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1384
صاحب امتیاز:
دانشگاه مذاهب اسلامی
مدیر مسئول:
دکتر سید محمدرضا حسینی
سردبیر:
دکتر حامد صدقی
مدیر اجرایی:
دکتر مرتضی قاسمی حامد
ویراستار فارسی:
دکتر مرتضی قاسمی حامد
ویراستار انگلیسی:
دکتر سید محمدباقر برقعی مدرس
مسئول اشتراک:
دکتر مرتضی قاسمی حامد
تلفن:
021-66407712
021-66465252
دورنگار:
021-66407712
021-66461838
سایت اختصاصی:
foroughevahdat.mazaheb.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید مهرداد روانمهر، پلاک 3
تاریخ به‌روزآوری: 1401/01/27
مدیر مسئول
دکتر سید محمدرضا حسینی
دانشیار
دانشگاه پیام نور
Seyed Mohammad Reza Hoseini
Associate Professor
Payame Noor University
سردبیر
دکتر حامد صدقی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Hamed Sedghi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Arabic Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر عبدالکریم بی آزارشیرازی
دانشیار
دانشگاه مذاهب اسلامی
رشته تخصصی: فقه و اصول و علوم قرآن و حدیث، علوم قرآن و حدیث
Abdolkarim Biazar Shirazi
Associate Professor
University of Islamic Denominations
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Jurisprudence, principles and sciences of the Quran and hadith
دکتر مهدی رهبر
دانشیار
دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Mahdi Rahbar
Associate Professor
University of Quran and Hadith
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر حامد صدقی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Hamed Sedghi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر محمدعادل ضیایی
دانشیار فقه شافعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: موضوعات میان رشته ای فقه پزشکی و اقتصادی، فقه و اصول مقارن ، فقه و اصول اهل سنت
Mohammad Adel Ziaey
Associate Professor, shafii jurisprudence
University of Tehran
دکتر محمود کریمی بنادکوکی
دانشیار علوم قرآن و حدیث
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mahmoud Karimi Bonad Kooki
Associate Professor, Quran and Hadith Department
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر رضا محمدزاده
دانشیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
reza Mohammadzadeh
Associate Professor
Specialist: Islamic philosophy and theology
دکتر عابدین مومنی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Abedin Momeni
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
ویراستار فارسی
دکتر مرتضی قاسمی حامد
استادیار گروه علوم قرآن و حدیث
دانشگاه مذاهب اسلامی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Morteza Ghasemi Hamed
Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences
University of Islamic Denominations
Specialist: Quran and Hadith Sciences
ویراستار انگلیسی
دکتر سید محمدباقر برقعی مدرس
دکتر سید محمدباقر برقعی مدرس

مدیر اجرایی
دکتر مرتضی قاسمی حامد
استادیار گروه علوم قرآن و حدیث
دانشگاه مذاهب اسلامی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Morteza Ghasemi Hamed
Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences
University of Islamic Denominations
Specialist: Quran and Hadith Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۵۸۵
تعداد مطالب دارای متن
۵۸۲