درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
مدیر مسئول:
دکتر روناک شاهوی
سردبیر:
دکتر جمال صیدی
مدیر اجرایی:
دکتر سلام وطن دوست
ویراستار علمی:
فاضل دهون
کارشناس:
سمیرا روحی صفایی
سایت اختصاصی:
sjnmp.muk.ac.ir
نشانی:
سنندج، سنندج، خیابان پاسداران، روبروی هتل شادی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشکده پرستاری و مامایی ، معاونت پژوهشی، دفتر فصلنامه
تلفن همراه:
09144050284
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/12
مدیر مسئول
دکتر روناک شاهوی
استاد گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Roonak Shahoei
Professor, Department of Midwifery, Nursing and Midwifery Faculty
Kurdistan University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر جمال صیدی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: پرستاری
Jamal Sidi
Assistant Professor
Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
اعضای تحریریه
دکتر سلام وطن دوست

زهرا خطیر نامنی

دکتر رضا قانعی قشلاق
استادیار پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: پرستاری
Reza Ghanei Gheshlagh
Assistant Professor, Nursing
Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر عباس عبادی
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: پرستاری
Abbas Ebadi
Professor, Nursing
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر شعله شاه غیبی
استاد زنان و زایمان
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Sholeh Shah Gheibi
Professor, Obestetric&gynecology
Kurdistan University of Medical Sciences
دکتر فریبا فرهادی فر
استاد مرکز تحقیقات بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Fariba Farhadi Far
Professor Health Research Center
Kurdistan University of Medical Sciences
دکتر کریم ناصری
دانشیار Anesthesiology ,Pain,Intensive care
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: بیهوشی
Karim Nasseri
Associate Professor, Department of Anesthesiology
Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: Anestholgist Pain intensive care
دکتر فردین فتحی
استاد مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: آناتومی
Fardin Fathi
Professor Cellular and Molecular Research Center
Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: Anatomy
دکتر روناک شاهوی
استاد گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Roonak Shahoei
Professor, Department of Midwifery, Nursing and Midwifery Faculty
Kurdistan University of Medical Sciences
دکتر محمد فتحی

دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: پرستاری
Mohammad Fathi

Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر سینا ولیئی

Sina Valiee

دکتر سیامک درخشان
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: پزشکی هسته ای
Siamak Derakhshan
Assistant Professor
Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: سنندج
دکتر دائم روشنی
دانشیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Daem Roshani
Associate Professor Departmet of Epidemilogy and Biostatistics
Kurdistan University of Medical Sciences
دکتر جمال صیدی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: پرستاری
Jamal Sidi
Assistant Professor
Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر کوروش سایه میری
استاد آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
رشته تخصصی: متاستاتیک، متاآنالیز، آمار زیستی
Kourosh Sayehmiri
Professor, Biostatistics
Ilam University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistic, Meta-analysis
دکتر فروغ رفیعی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Rafii Forough
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
ویراستار علمی
فاضل دهون

Fazel Dehvan

مدیر اجرایی
دکتر سلام وطن دوست

کارشناس
سمیرا روحی صفایی
سمیرا روحی صفایی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۹