درباره نشریه
ISSN:
1735-3084
دوره انتشار:
دوهفته نامه
صاحب امتیاز:
مهندس حسین معصومی
مدیر مسئول:
مهندس حسین معصومی
سردبیر:
پروانه تکه
روابط عمومی:
حمید لطفی امیری
مسئول اشتراک:
قربان حسین محمودی
تلفن:
021-77508588
021-77607250
دورنگار:
021-77508588
021-77607250
سایت اختصاصی:
www.oiliemagazine.com
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی، خیابان حقوقی، پلاک 48، واحد 11
سامانه پیام کوتاه:
09366112861
صندوق پستی:
177-15655
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-77508588
اشتراک:
تلفن:
021-77508588
021-77607250
دورنگار:
021-77508588
021-77607250
پست الکترونیک:
tsnaft92@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/21
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۴۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۴۸